Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją, svar­bu iš­ma­ny­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įta­ką bū­si­mam dar­bui. Apie tai kal­bė­ta ra­jo­no jau­ni­mui su­reng­ta­me fo­ru­me „IT – ta­vo ryt­die­nai“. Ja­me jau­nuo­liai su­pa­žin­din­ti su dar­bo rin­kos reik­mė­mis, pa­sa­ko­ta apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį įmo­nė­se.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Kri­ži­naus­kie­nė ir UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius.

Pa­sau­ly­je nu­tin­kan­čios sti­chi­nės ne­lai­mės ir moks­liš­kai grin­džia­mos pra­na­šys­tės apie pa­sau­lio pa­bai­gą ver­čia su­si­mąs­ty­ti, kur bėg­tu­me slėp­tis, iš­gir­dę pa­vo­jaus sig­na­lus?

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ekstremalių situacijų ar karo metu apsisaugotumėm ne visi...

Ne­se­niai pri­im­tas į dar­bą vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Dar­bo su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis šie­met gruo­džio 31 die­ną.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ta­ry­ba ke­ti­na svars­ty­ti, ar tin­ka­mai val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis.

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Į redakciją paskambino ne mūsų mieste registruotos, tačiau čia konkursą statybos darbams laimėjusios įmonės darbininkas. Savo ir visų bendradarbių vardu jis skundėsi negaunama alga. Esą suderėtos 1200 litų algos statybininkai neatgauna jau mėnesį.

Apie ga­li­my­bę uk­mer­giš­kiams tin­ka­mai at­si­kra­ty­ti stam­bių­jų ar pa­vo­jin­gų at­lie­kų kal­bė­ta ke­le­tą me­tų. Dėl lė­šų sty­giaus šių pla­nų ne­pa­vyk­da­vo įgy­ven­din­ti. Ta­čiau di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė grei­tai at­si­ras ir mū­sų mies­te.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kol nėra specialios aikštelės, tam tikros atliekos keliauja į neleistinas vietas.

Re­kor­diš­kai šil­tą ru­de­nį pa­kei­tė žie­ma. Pra­ėju­sią sa­vai­tę so­de dar ga­lė­jo­me rink­ti ru­de­ni­nius obuo­lius, o jau po ke­lių die­nų že­mę su­kaus­tė gruo­das. Me­di­kai sa­ko, kad stai­gus at­ša­li­mas nei­gia­mai vei­kia žmo­gaus sa­vi­jau­tą, ken­kia au­ga­li­jai ir gy­vū­ni­jai bei mū­sų au­to­mo­bi­liams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ,

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Že­mę pa­kei­tė žie­mos rū­bas...

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti nau­ja­gi­mių žu­di­kės – Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­jos 30-me­tės Ra­sos Bur­nei­kie­nės bau­džia­mą­ją by­lą.

 

Dai­va ZIMBLIENĖ

Au­to­rės nuotr. Tei­sia­mą­ją gy­nė Uk­mer­gės ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė.

 

 

Pa­va­sa­rį dar­bo ne­tu­rin­tys žmo­nės ban­do už­si­dirb­ti rink­da­mi srai­ges. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę jie to­kią ga­li­my­bę bent jau lai­ki­nai pra­ra­do. Pa­aiš­kė­jo, kad su­rink­tų srai­gių nie­kam ne­be­rei­kia – jų rin­ka šiuo metu per­pil­dy­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lie­tu­vių vir­tu­vė­je srai­gės – re­te­ny­bė.

 

Ant­ra­die­nį Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Burt­kai­mio kai­me, lieps­nos su­nai­ki­no me­di­nį na­mą ir vi­są ja­me esan­tį tur­tą. Gais­ro me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės – na­mo šei­mi­nin­kai ap­de­gė vei­dus, ran­kas, ki­tas kū­no vie­tas. Gais­ras ki­lo, už­si­de­gus du­jų ba­lio­nui.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Prieš ke­le­tą die­nų na­mo šei­mi­nin­kai, aš­tuo­nias­de­šimt vie­ne­rių me­tų Ani­ce­tas Z. ir dve­jais me­tais jau­nes­nė jo žmo­na Vla­dis­la­va Z., pa­kei­tė du­jų ba­lio­ną. Žmo­nės ti­ki­na, kad ba­lio­nas bu­vo pa­keis­tas lai­kan­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų ir ke­le­tą die­nų jį eks­plo­a­tuo­jant pro­ble­mų dėl du­jų nuo­tė­kio ne­ki­lo.

 

 

Ug­nis pra­ri­jo vi­są už­gy­ven­tą tur­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­gu­žės 30-osios va­ka­re Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos bu­din­čiuo­sius pa­sie­kė ži­nia, kad Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je ras­tas sprog­muo. Ge­rai, kad iš­veng­ta ne­lai­mės, nes svie­di­nį ra­dęs me­cha­ni­za­to­rius jį par­si­ga­be­no na­mo ir bandė pavalyti.

Puslapis 829 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų