Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ta­ry­bos na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­dy­je ne tik rim­tai pa­dir­bė­jo, bet ir įsi­trau­kė į ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­tą „žai­di­mą ka­la­dė­lė­mis“. Pa­nau­do­jant ma­ke­tą, bu­vo pri­sta­ty­ta Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tus kri­ti­ka­vo Hen­ri­kas Gin­tau­tas.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no 2010 me­tų biu­dže­tą, sie­kian­tį be­veik 80,5 mi­li­jo­no li­tų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, jis ma­žė­ja 25 mi­li­jo­nais. Toks, kaip šių­me­ti­nis, biu­dže­tas bu­vo tvir­tin­tas 2007-ai­siais. Dėl to fi­nan­sa­vi­mas ma­ži­na­mas dau­ge­liui mies­to po­rei­kių, iš­sky­rus be­ne vie­nin­te­lį – so­cia­li­nes reik­mes.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­ni­gus aky­liau teks skai­čiuo­ti vi­siems...

 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija 2012 m. kovo 8 d. posėdyje patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ iš RK1, RK2, RK3, „Šilo“ katilinių vasario mėnesį tiektos šilumos kainas (su PVM) gyventojams – 29,32 cento už kilovatvalandę; 21,22 cento už kilovatvalandę vartotojams, gaunantiems šilumą iš Šventupės katilinės.

Šilumos kilovatvalandės kaina, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėjo 0,26 ct.

 

Savivaldybės atstovė spaudai Dalia Ivaškevičienė

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja lap­kri­čio 9 d. po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ iš RK1, RK2, RK3, „Ši­lo“ ka­ti­li­nių spa­lio mė­ne­sį tiek­tos ši­lu­mos kai­nas (su PVM) gy­ven­to­jams:

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį ini­cija­vo opo­zi­ci­ja. Ja­me svars­ty­tas klau­si­mas dėl as­bes­to tu­rin­čių ga­mi­nių ša­li­ni­mo iš gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo. Šį mė­ne­sį pra­si­de­da gy­ven­to­jų pa­raiš­kų tei­ki­mas, o ne­sant pro­gra­mos, jos ne­pri­ima­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Lina SUKACKIENĖ

Įvykus kam nors įdomaus, ilgai apie tai galvoji, kalbiesi su kitais, vertini.

Pirmasis pastebėjimas apsilankius Siesikų dvare. Pasak jo šeimininko A. Matulaičio, dvare–pilyje, statytoje Renesanso epochoje, vyksta apgalvota ir gerai apskaičiuota rekonstrukcija. Tiesa, išorė dar mažai signalizuoja apie pokyčius patalpų viduje... O ten vyksta tikrai dideli darbai. Kiekvienas restauruojamo pastato kampas – tarsi senovės raštų albumas.

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre vy­ko Svei­ko mais­to šven­tė. Į ją su­kvie­tė Svei­kuo­lių klu­bas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kai – kul­tū­ros cen­tras.

 

Vil­ma  NEMUNAITIENĖ


 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pir­ma vie­ta skir­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­lui.

UAB ,,E ener­gi­ja“ pa­tei­kė pre­ten­zi­ją Lie­tu­vos vals­ty­bei dėl 29 mln. li­tų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo dėl sa­vi­val­dy­bės veiks­mų Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je.

Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad šie nuos­to­liai ne­va su­si­da­rė dėl to, kad sa­vi­val­dy­bė vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė 2000 m. gruo­džio 20 d. Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir res­ti­tu­ci­jos su­tar­tį.

UAB ,,E ener­gi­ja“ va­di­na sa­ve už­sie­nio in­ves­tuo­to­ju, ka­dan­gi vie­nas iš jį kon­tro­liuo­jan­čių ak­ci­nin­kų yra Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­kas. Jis su­tei­kė pa­sko­lą UAB ,,E ener­gi­ja“ veik­los vys­ty­mui Lie­tu­vo­je, įskai­tant Uk­mer­gės ra­jo­no ši­lu­mos ūkio re­no­va­vi­mą ir mo­der­ni­za­vi­mą.

Kar­tais žmo­nės įta­ria esan­tys ap­gau­ti, ta­čiau ne­ži­no, kur ir ko­kios tei­si­nės pa­gal­bos ieš­ko­ti. „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je ne­se­niai ap­si­lan­kęs Šir­vin­tų ra­jo­no Žu­vin­čių kai­mo gy­ven­to­jas ti­ki­no bu­vęs ap­gau­tas net prieš pen­ke­rius me­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Puslapis 832 iš 946

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų