Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Anykš­čių ra­jo­ne ka­dai­se gy­va­vu­sį Al­bi­tiš­kių kai­mą da­bar že­mė­la­py­je var­giai be­ras­tu­me. Ta­čiau Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­čiam Juo­zui Ra­čic­kui tai – vie­na bran­giau­sių vie­tų, ku­rio­je da­lį sa­vo šir­dies jis pa­lie­ka, šią že­mę gra­žin­da­mas pa­min­klais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nors šil­dy­mo se­zo­nas jau pa­si­bai­gė se­no­kai, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui iš­lie­ka už­da­vi­nys nu­si­mes­ti sko­li­nin­kų už­krau­tą naš­tą. O ji ga­na ap­va­li – uk­mer­giš­kiai įmo­nei už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sko­lin­gi dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Nors pats vi­dur­va­sa­ris, atos­to­gų me­tas, mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai la­bai ak­ty­vūs ir stro­pūs. Į pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ta­ry­bos po­sė­dį ne­at­vy­ko tik vie­nas ta­ry­bos na­rys. Nega­na to, mū­sų ra­jo­no iš­rink­tie­ji ir la­bai tau­pūs – jie ap­si­kar­pė ir taip la­bai men­ką ta­ry­bos na­rių at­ly­gį.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­sių me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­ta. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ta­ry­bą in­for­ma­vo, kad sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nis įsisko­li­ni­mas sie­kia 24 mi­li­jo­nus li­tų. Per me­tus jis iš­au­go 4 mi­li­jo­nais. Dau­giau­siai sko­la iš­au­go dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, už šil­dy­mą, re­mon­tą, taip pat šok­te­lė­jo Au­to­bu­sų par­ko sko­la.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė skir­ti pu­sę lė­šų, skir­tų šio na­mo sto­go re­mon­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­vos skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­rius AB LESTO kvie­čia da­ly­vau­ti fo­to­gra­fi­jų kon­kur­se „Gan­drų se­zo­nas“ ir iki rug­pjū­čio 27 die­nos siųs­ti nuo­trau­kas, ku­rio­se įam­žin­ti gan­drai. Ko­mi­si­ja iš­rinks me­niš­kiau­sias gan­drų nuo­trau­kas ir lai­mė­to­jus ap­do­va­nos ga­li­my­bė­mis pa­žvelg­ti į Že­mę iš gan­dro skry­džio ir ra­miu po­il­siu „tarp gan­drų“. Bus iš­rink­ti ir gra­žiau­si re­gio­nų gan­drai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Šeš­ta­die­nį skau­di ava­ri­ja įvy­ko Vait­kuš­ky­je. Su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams vie­nas žmo­gus žu­vo, o dar du pa­ty­rė trau­mas. Ne­lai­mė įvy­ko vi­dur­die­nį.

Link Vil­niaus Vait­kuš­kio kal­no įkal­ne va­žia­vęs uk­mer­giš­kis M. P., vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz S55“, ne­su­val­dė jo, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į vil­nie­čio G. Č. vai­ruo­ja­mą „Au­di 80“.

 

 

Iš au­to­mo­bi­lio li­ko tik me­ta­lo krū­va.
Daivos Zimblienės nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai darb­da­viams. Pa­gal nau­ją tvar­ką ga­li­ma pa­pras­čiau gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, stei­giant nau­jas dar­bo vie­tas. Taip įmo­nės ska­ti­na­mos įdar­bin­ti dau­giau ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų.

Uk­mer­giš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę tu­rė­jo pro­gos ste­bė­ti ta­len­tin­giau­sių mū­sų ša­lies šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mus. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko Lo­ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių Lie­tu­vos čem­pio­na­tas. Dvi die­nas ja­me ant par­ke­to iš vi­so su­ko­si per 400 po­rų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ra­jo­no va­do­vai ne vie­ną kar­tą vie­šai Uk­mer­gės var­to­to­jus ra­gi­no ne­mo­kė­ti „Mies­to ener­gi­jai“ va­di­na­mo­jo skai­tik­lio mo­kes­čio. Ta­čiau  uk­mer­giš­kiai jau­čia­si ap­gau­ti: kai ku­riems da­bar ten­ka ne tik su­mo­kė­ti sko­las, bet ir ap­mo­kė­ti teis­mų bei ant­sto­lių iš­lai­das.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Skaitikliai daugiabučiuose kursto aistras.

Pa­si­bai­gė „Mies­to ener­gi­jos“ su­reng­tas keis­tas eg­za­mi­nas uk­mer­giš­kiams. Įmo­nė ža­dė­jo – jei pu­sė ra­jo­no cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jų pa­reikš to­kią va­lią, „skai­tik­lio mo­kes­tis“ bus pa­nai­kin­tas. Po šios ak­ci­jos pa­aiš­kė­jo, kad nu­sta­ty­tas pa­ra­šų kie­kis ne­su­rink­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Skai­tik­lio mo­kes­čio“ klausimas Ukmergėje dar neišspręstas.

Puslapis 833 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų