Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Spa­lio 3 d. vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras R. Ja­nic­kas per Mies­to šven­tę ap­do­va­no­tas gar­bin­gu žen­klu. Jį šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je įtei­kė Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co de­le­ga­ci­jos va­do­vas. Gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas – Po­do­lės Ka­me­ne­co me­ro žen­klas už nuo­pel­nus jų mies­tui ren­kant ir at­ga­be­nant lab­da­rą nu­ken­tė­ju­siems Ry­tų Uk­rai­nos pa­bė­gė­liams.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė gy­ven­to­jams me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą. Be gau­saus bū­rio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų į su­si­ti­ki­mą at­ėjo ke­lios de­šim­tys uk­mer­giš­kių. Me­rui už­duo­da­mi klau­si­mai su­ko­si apie bui­ti­nes at­lie­kas ir ka­na­li­za­ci­ją...

Nors Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jų vis dau­gė­ja. De­ja, Uk­mer­gė yra tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se val­di­nin­kų skai­čius per pas­ta­ruo­sius me­tus au­go.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, koks yra po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bas. Tą­dien ra­jo­ne bu­vo su­stip­rin­ta sau­gaus eis­mo kon­tro­lė. Įsi­ti­ki­no­me, kad in­for­ma­ci­ja apie to­kius rei­dus pro­vin­ci­jo­je pa­sklin­da žai­biš­kai...

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Šeštadienį, lapkričio 30 d...

Šią sa­vai­tę iš gy­ven­to­jų Lie­tu­vos paš­tas su­lau­kė ke­le­to pra­ne­ši­mų, kad į juos krei­pė­si ne­ži­no­mi as­me­nys, ku­rie in­for­ma­vo, jog laiš­ki­nin­kas sen­jo­rams pen­si­jas iš­mo­kė­jo pa­dirb­tais pi­ni­gais. Sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jais pri­sis­ta­tan­tys as­me­nys siū­lo­si at­vyk­ti pas sen­jo­rus į na­mus ir pa­keis­ti gau­tą pen­si­ją ne­va tik­rais pi­ni­gais.

Te­le­fo­ni­niai suk­čiai ata­kuo­ja uk­mer­giš­kius – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai vien per pa­rą už­re­gist­ra­vo de­vy­nis gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie tai, kad su­lau­kė suk­čių skam­bu­čių. Iš vi­so rug­pjū­čio mė­ne­sį po­li­ci­ja su­lau­kė 14 pa­na­šaus po­bū­džio pra­ne­ši­mų.

Policijos komisariate pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Rugpjūčio 14 dieną apie 14 valandą Ukmergės rajone sodybos kieme girtas R. L. (gim. 1991 m.) parvertė ant žemės keturiolikmetį brolį.

 

Puslapis 833 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų