Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­pos 14–31 die­no­mis Lie­tu­vos ke­liau­to­jų są­jun­ga su­ren­gė tra­di­ci­nę tu­ria­dą į Kau­ka­zą, Be­zen­gi ra­jo­ną. Ke­lio­nė bu­vo skir­ta dau­giau pra­de­dan­tie­siems, ta­čiau į ją vy­ko ir ne­ma­žai pa­ty­ru­sių kal­nų ke­liau­to­jų – iš vi­so dau­giau kaip 120 žmo­nių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.

 

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

 

Ukmergiškiai Bezengi ledyne.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Lie­tu­mis ir dar­ga­no­mis pri­so­ti­nęs lap­kri­tis pa­si­ti­ko žie­mą. Ka­len­do­ri­nę ir tik­rą. Ji jau pa­si­ruo­šu­si sa­vo bal­tą rū­bą ir vė­ses­nius orus.

Ru­dens la­pų kri­ti­mas lyg pa­sa­ko, kad vis­kas gy­ve­ni­me kei­čia­si. At­ra­di­mai ir pra­ra­di­mai. Gy­ve­ni­mas ir mir­tis.

Ži­nia apie stai­ga iš­ėju­sį uk­mer­giš­kį, Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką, at­ėjo la­bai ne­ti­kė­tai. Tai bu­vo Lie­tu­vos žmo­gus – žy­mus, bet la­bai pa­pras­tas, darbš­tus ir trykš­tan­tis mei­le gy­ve­ni­mui. Jo iš­ėji­mas – di­de­lė ne­tek­tis vi­siems mums.

Nuo šių me­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­kei­tė mo­bi­laus ry­šio ope­ra­to­rių. Taip ti­ki­ma­si su­tau­py­ti apie penk­ta­da­lį iki šiol mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų są­skai­toms ap­mo­kė­ti ski­ria­mų lė­šų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pakeitusi mobilaus ryšio operatorių, savivaldybė sutaupys.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Kiek­vie­na­me žings­ny­je – pa­si­rin­ki­mas. Dar­be, na­muo­se, vie­šo­jo­je erd­vė­je gy­ve­ni­mas siū­lo rink­tis, kuo ti­kė­ti, kam mo­kė­ti, kaip elg­tis. Gal kiek ir da­ro įta­ką Uk­mer­gės gy­ve­ni­mui rin­ki­mų ko­va, ta­čiau ir be jos pro­ble­mų ra­tas su­ka­si pa­kan­ka­mai in­ten­sy­viai.

Nor­ma­liam žmo­gaus gy­ve­ni­mui rei­kia ši­lu­mos tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se, tvar­kos pi­ni­gi­nė­je ir ge­rų san­ty­kių jį su­pan­čio­je erd­vė­je. Dirb­da­ma so­cia­li­nė­je mies­to ap­lin­ko­je drįs­tu teig­ti, kad ši­lu­mos žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se ne­dau­gė­ja.

Tre­čia­die­nį so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas Uk­mer­gė­je pa­si­ra­šė su­tar­tis su 15-os sa­vi­val­dy­bių va­do­vais.

 

Nuotr. Pasirašoma sutartis.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tu. To­kiai su­tar­čiai ra­jo­no ta­ry­ba yra pri­ta­ru­si dar pra­ei­tų me­tų lap­kri­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­tar­tį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to rek­to­rius Al­fon­sas Da­niū­nas.

Sta­nis­lo­vas BUDRAITIS

 

Uk­mer­gės eks­tre­ma­laus spor­to mė­gė­jai ko­vo 9 d. rin­ko­si ant Ku­rė­nų eže­ro le­do. Vie­ni kė­lė bu­res ant slid­ro­gių, ki­ti skrai­di­no kai­tus. Su­si­rin­ko dau­giau nei 10 spor­ti­nin­kų.

 

Au­to­riaus nuotr.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu dalyvauja programoje dėl pagalbos skurstantiems asmenims. Paaiškėjus, kad šiais metais nebus dalinami maisto produktai sunkiai besiverčiantiems asmenims, jais pasirūpinti nusprendė rajono valdžia. Tam skyrė 45 tūkst. litų. Už šią sumą 1500 mažas pajamas (525 Lt vienam šeimos nariui) gaunančių rajono šeimų, auginančių vaikus, bus paskirtas šventinis maisto produktų krepšelis.

Rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas nu­ma­ty­ti ki­tų me­tų va­sa­rį, ta­čiau po­li­ti­nių par­ti­jų būs­ti­nė­se – jau su­ju­di­mas. Dau­gu­mos par­ti­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ta po pus­šim­tį kan­di­da­tų. Ta­ry­bo­je jie tu­rės pa­si­da­lin­ti 25 vie­tas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mai tik va­sa­rį, po­li­ti­nės par­ti­jos jau ruo­šia­si šiam įvy­kiui.

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Va­sa­rio 16-osios gat­vės gy­ven­to­ja Al­do­na ap­gai­les­ta­vo dėl ne­pri­žiū­ri­mo par­ko. Tarp Del­tu­vos, A. Sme­to­nos ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių esan­tis par­ke­lis, jos ma­ny­mu, ne­pel­ny­tai ap­leis­tas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po­il­sio zo­nų par­ke kol kas ne­ke­ti­na­ma įreng­ti.

Puslapis 834 iš 946

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų