Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Panevėžyje vykusiose Lietuvos policijos daugiakovės varžybose sėkmė lydėjo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komandą. Jai atstovavo: Andžej Radzevič, Audrius Petrėnas, Mešislav Kizevič, Josif Rods ir Meinardas Bagdonavičius. Varžybose dalyvavo komandos iš visų apskričių...

Nors iki Ka­lė­dų dar li­ko sa­vai­tė, o iki Nau­jų­jų – vi­sos dvi, po­li­ci­jo­je jau gau­tas pra­ne­ši­mas apie nuo pe­tar­dos nu­ken­tė­ju­sį vai­ką. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad iš vi­so pas­ta­rą­ją sa­vai­tę Uk­mer­gė­je už­fik­suo­ti du įvy­kiai, su­si­ję su pi­ro­tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Per me­tus ra­jo­ne net treč­da­liu pa­dau­gė­jo smur­ta­vi­mo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip už­kirs­ti ke­lią opiai so­cia­li­nei pro­ble­mai.

Ketvirtadienio vakarą Ukmergėje siautė škvalas.Ukmergės meteorologijos stoties vyresnioji stebėtoja Jolanta Dunčienė informavo, kad ties jų stebėjimo zona škvalo metu vėjo greitis siekė 16 metrų per sekundę.

Pri­rei­kus po­li­ci­jos pa­gal­bos, jos ti­ki­ma­si su­lauk­ti ne­del­siant. Ta­čiau kar­tais už­tik­rin­ti sau­gu­mą ga­li pa­dė­ti ne kas ki­tas, o kai­my­nai. To­dėl gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi glau­džiau ben­drau­ti su gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos žmo­nė­mis ir bur­tis į sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes.

Antradienio vakarą virš Ukmergės pamiškių sukęs pareigūnų sraigtasparnis daugeliui uždavė mįslę: gal karinės pratybos, slapta operacija ar nusikaltėlių paieškos. Pažemiui sraigtasparnis ratus suko sutemus ir net vidurnaktį.

Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariate sausio 15 d. buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai rug­pjū­čio mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys šias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, skir­tas eis­mo da­ly­vių el­ge­siui ke­ly­je kon­tro­liuo­ti.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę te­le­fo­ni­niai suk­čiai vėl ata­ka­vo Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog tre­čia­die­nį už­re­gist­ruo­ti ke­tu­ri gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai.

Puslapis 834 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų