Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Švie­ti­mo įstai­gas pa­lie­tu­sios per­mai­nos kei­čia ir mo­kyk­li­nių šven­čių tra­di­ci­jas. Vie­na jų – šim­ta­die­nis, ku­rios jau su­lau­kė ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se ne­be­li­kus ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – vie­nuo­lik­to­kų, ši už­duo­tis ten­ka mo­ky­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Užupio vidurinė mokykla.

 

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Damb­raus­kas Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no me­rą, kel­da­mas ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nų Uk­mer­gė­je klau­si­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Anot A. Damb­raus­ko, nors šie­met Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) nu­sta­ty­tos kai­nos Uk­mer­gė­je že­mes­nės nei per­nai, jos ga­lė­jo bū­ti dar pa­lan­kes­nės var­to­to­jams.

 

 

Ne­žiū­rint ta­ry­bos spren­di­mų, ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nas nu­sta­to Kai­nų ko­mi­si­ja.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja prie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je nu­sta­tė daug pa­žei­di­mų. Kai ku­rie jų – šiurkš­tūs.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ši­lu­mos ūkį sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė prieš me­tus, ta­čiau pro­ble­mos dėl jo ne­si­bai­gia lig šiol.

Pastaruosius mėnesius apie šildymo problemas kalbėjo ir rašė visi, išskyrus tuos, apie kurių problemas visi gerai žino ir daug šneka-pačius vartotojus. Tyli vartotojų teisių gynėjai-vartotojų gynimo asociacijos. Pastarųjų tyla yra iškalbinga-suprasdami visų kalbų absurdą ir populizmą, matydami, kokią pozicija turi aukščiausi šalies vadovai, būdami įsitikinę, kad bet kokia kita nuomonė bus sutikta masine neapykanta ir pasmerkimu, tačiau turėdami savigarbos nepasiduoti ,,bandos jausmui“, jie tyli. Aš pabandysiu šią tylą nutrukti, tikėdamas, kad tai paskatins visus konstruktyviam dialogui.

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gė­je lan­kė­si ir su gy­ven­to­jais su­si­ti­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Zig­man­tas Bal­čy­tis. Pri­sta­ty­da­mas sve­čią ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­si­džiau­gė, kad jam va­do­vau­jant Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai Uk­mer­gė­je bu­vo įgy­ven­din­ta be­ne dau­giau­siai in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.

 Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Bal­čy­tis – iš pir­mų lū­pų apie Eu­ro­pos Par­la­men­tą.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas šeš­ta­die­nį svars­tė UAB „Mies­to ener­gi­ja“ skun­dą dėl Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes per­duo­dant val­dy­ti ši­lu­mos ūkį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Teis­mo spren­di­mas bu­vo ati­dė­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės šilumos ūkį slegia nežinomybė.

BNS kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je  pir­ma­die­nį su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu pri­sta­ty­tos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės per­tvar­kos ši­lu­mos ūky­je. Su­si­ti­ki­me su ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­vais da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ki­ti at­sa­kin­gi as­me­nys, pri­sta­tę ši­lu­mos ūkio per­tvar­kos ak­tu­a­li­jas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je – jau se­niai pro­ble­ma Nr.1.

Šilu­mos ūkio nuo­mos nu­trau­ki­mo is­to­ri­jo­je – nau­ji po­sū­kiai. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė mū­sų sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą. Tuo tar­pu Vy­riau­sy­bės at­sto­vas nu­ta­rė, kad mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai prieš­ta­rau­ja ša­lies įsta­ty­mams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ku­ria ši­lu­mos ūkio op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną.  Šį sek­to­rių nuo pri­va­ti­nin­kų įta­kos ti­ki­ma­si ap­gin­ti kon­ku­ren­cin­go­mis ši­lu­mos kai­no­mis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nors va­sa­ra – pa­čia­me įkarš­ty­je, ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ne­poil­siau­ja ir at­si­rai­to­ję ran­ko­ves spren­džia ūki­nius ra­jo­no klau­si­mus. Ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šilumos ūkio klausimai kursto aistras.

Puslapis 835 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų