Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Li­go­nių, be­si­krei­pian­čių į me­di­kus dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų, pas­ta­ruo­ju me­tu smar­kiai su­ma­žė­jo. Nors su­ma­žė­jo ir so­cia­liai ap­draus­tų­jų, be to, dar ne­siau­čia gri­po vi­ru­sai, „Sod­ros“ spe­cia­lis­tų iš­va­dos ki­to­kios. Jie sa­ko, kad di­džiau­sią įta­ką li­goms ir jų truk­mei da­ro ne me­tų lai­kai, o eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir po­li­ti­kų pri­im­ti įsta­ty­mai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė dar­bin­gu­mo kon­tro­lei Nas­tė Ar­ma­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ruo­ju me­tu trum­pam lai­kui ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­duo­da­ma ge­ro­kai ma­žiau. Pa­vyz­džiui, ko­vo mė­ne­sį bu­vo iš­duo­ti 325 ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai, ku­rių truk­mė iki 10 die­nų. Bir­že­lį iš­duo­ti 96 to­kie pa­žy­mė­ji­mai.

 

 

Jei dėl li­gos ar trau­mos tu­ri­te ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, sirg­ti pa­ta­ria­ma na­muo­se.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Nors lie­tus mū­sų ša­ly­je įpras­tas reiš­ki­nys, šie­met gy­ven­to­jams jis pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių. Me­te­o­ro­lo­gai sa­ko, kad bir­že­lio kri­tu­lių nor­ma ra­jo­ne jau iš­nau­do­ta, o gied­ros ir to­liau ne­pra­na­šau­ja­ma. Dau­ge­lis ūki­nin­kų skai­čiuo­ja nuos­to­lius ir kas­dien su ne­ri­mu žval­go­si į dan­gų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bulvių vagose jau galima plukdyti laivelius.

Mū­sų ra­jo­ne per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį gi­mu­sių kū­di­kių už­re­gist­ruo­ta dvi­gu­bai ma­žiau nei Ana­pi­lin iš­ėju­sių uk­mer­giš­kių.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė in­for­ma­vo, kad jų sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 166 gi­mi­mai: per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mūsų rajone per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

Kas­met ru­de­nį kraš­to mu­zi­kan­tai, pa­sa­ko­riai ir dai­ni­nin­kai su­si­bė­ga į Del­tu­vą. Čia su­si­ti­ko jie ir šeš­ta­die­nį: mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vų ir dai­ni­nin­kų šven­tė „Pa­dai­nuo­kim su­si­ė­ję“.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės šei­mi­nin­kės – Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blio na­rės – ir sve­čius pri­ėmė, ir pa­čios jiems dai­na­vo.

Lina SUKACKIENĖ

Prasideda labai įdomus gyvenimo etapas. Vis nauji pretendentai praneša apie dalyvavimą Prezidento rinkimuose. Labai įvairios patirties, labai skirtingų pažiūrų, labai įdomiai matantys save rinkimų procese ir galvojantys apie palankius rezultatus.

Demokratija šiuo atveju – puikus dalykas. Konstitucija leidžia save išsikelti kandidatu ir aktyviai agituoti, įrodinėjant savo tiesas.

Tik kaip tas rinkėjas? Kaip jį įtikinti, kad atiduotų savo balsą už tave, o ne konkurentą.

Nuo ket­vir­ta­die­nio vi­si Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­te­ko karš­to van­dens. Ir nieks ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­da jį tu­rės: op­ti­mis­tiš­kiau­sia prog­no­zė – po sa­vai­tės, pe­si­mis­tiš­kiau­sia  – ru­de­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į ka­ti­li­nę Nr. 3 te­ko įsi­lauž­ti.

Ket­vir­ta­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai jį pra­dė­jo nuo draus­mi­nių prie­mo­nių. Pa­pei­ki­mą jie sky­rė li­go­ni­nės va­do­vui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo ta­ry­bai pa­tei­kė pa­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr.

Šie­met bai­gia­si Uk­mer­gės li­go­ni­nei iš­duo­to hi­gie­nos pa­so ga­lio­ji­mas. Po vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pa­tik­ri­ni­mo pa­aiš­kė­jo, kad no­rint gau­ti nau­ją pa­są, teks pirk­ti treč­da­lį mi­li­jo­no li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Mat li­go­ni­nės ste­ri­li­za­to­riai ne­ati­tin­ka stan­dar­tų.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka sa­ko, kad įstai­gai šiuo me­tu tai gy­vy­biš­kai svar­biau­sias pir­ki­nys.

Ne­įsi­gi­jus nau­jo me­di­ci­nos prie­tai­sų ste­ri­li­za­ci­jai nau­do­ja­mo ste­ri­li­za­to­riaus, hi­gie­nos pa­so li­go­ni­nė ne­gaus. Jo ne­tu­rė­da­ma ne­tu­rės tei­sės vyk­dy­ti veik­los.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės dar­buo­to­ja guo­dė­si dėl vė­luo­jan­čių jų įstai­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. „Tu­riu įsisko­li­ni­mų ban­kui, kaip man juos su­mo­kė­ti, jei al­ga vė­luo­ja vi­su mė­ne­siu“, – guo­dė­si mo­te­ris. Pri­mi­nė ir, jos ma­ny­mu, že­mi­nan­čią tvar­ką, kuo­met dar­buo­to­jai tu­ri raš­tu iš­dės­ty­ti mo­ty­vus, ko­dėl jiems rei­ka­lin­ga al­ga. Me­di­kė taip pat iš­sa­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tuo, kad li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar­buo­to­jus ra­gi­na rink­tis „Šiau­lių ban­ką“ al­goms per­ves­ti. „Man ja­me at­ly­gi­mą at­si­im­ti ne­bū­tų pa­to­gu, ko­dėl tu­rė­čiau rink­ti bū­tent tą ban­ką“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė mo­te­ris.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 925 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų