Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Prieš Die­vą my­lė­ti „iki gra­bo len­tos“ pri­sie­kę uk­mer­giš­kė Ta­me­la Ja­no­vič ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis Rus­lan Fa­le­vič jau ket­ve­rius me­tus yra at­skir­ti. Jų vai­ke­lis ne­ga­li aug­ti su tė­vu.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Prieš po­rą me­tų „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie šių dvie­jų jau­nų žmo­nių is­to­ri­ją. San­tuo­ką Vi­diš­kių Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je jie įre­gist­ra­vo 2005 me­tais spa­lio 22 die­ną. Pra­ėjus pus­me­čiui šei­ma, at­ėju­si į Uk­mer­gės ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių už­skai­ty­ti san­tuo­kos, bu­vo šo­ki­ruo­ta – jau­ni­kį iš sa­lės iš­si­ve­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

 

 

Spar­ta­ku rū­pi­na­si ma­ma ir mo­čiu­tė.
Au­to­rės nuotr.

Lina SUKACKIENĖ

Darbo kolektyve – labai šventiška valanda. Net trys jubiliatės moteriškoje aplinkoje. Kai žmogus stovi ant penkiasdešimtmečio ar penkiasdešimt penkmečio slenksčio, įdomu į savo nugyventą laiką žvilgtelti per petį.

Pirmas žvilgsnis – į jaunystės jausmus. Prakalbome apie pirmą bučinį. Įdomu, kad jis jubiliates aplankė tarp 15 ir 18 metų. Ir visos kvatodamos kartojo tą patį: „Darželio nelankiau, tai taip ir atsitiko“. Reikia suprasti, kad gana vėlai. Juk pagal šiandienos tempus – tai lyg iš toli ateinantis aidas.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Skau­džiai iš­gy­ve­nau tie­są,  kad žmo­gaus jaus­mų pa­sau­lis yra la­bai su­dė­tin­gas. Įsi­ti­ki­nau, kad po­pu­lia­raus dai­ni­nin­ko An­driaus Ma­mon­to­vo dai­nos žo­džiai „O, mei­le, tu ma­ne nu­ga­lė­jai“ ga­li pil­dy­tis tie­siog pa­žo­džiui.

Is­to­ri­ja tik­ra. Ža­vus, la­bai sub­ti­laus vi­di­nio pa­sau­lio jau­nuo­lis Vik­to­ras įsi­my­lė­jo. Kaip ir kla­si­ki­nė­je is­to­ri­jo­je, jis bu­vo tik­ras, kad su­ti­ko tik­rą­ją gy­ve­ni­mo mei­lę. Ma­mos ir se­sers pa­sa­ky­mai, kad galbūt jis klys­ta, bu­vo at­mes­ti be dis­ku­si­jų. „Ji vie­nin­te­lė ma­ne su­pran­ta, ji to­bu­la“, – at­šau­da­vo vai­ki­nas.

Lap­kri­čio 3-iąją šv. Hu­ber­to die­nos pro­ga Uk­mer­gės me­džio­to­jai mies­te­lė­nams iš­kė­lė tik­rą puo­tą. Kiek­vie­nas, at­ėjęs į mies­to cen­tre vy­ku­sią me­džio­to­jų šven­tę, bu­vo dos­niai pa­vai­šin­tas kep­ta žvė­rie­na ir ki­to­kiais pa­tie­ka­lais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šv. Hu­ber­to šven­tė pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga ei­se­na.

 

Pra­ėju­si sa­vait­ga­lį Pi­jo­rų kar­je­re vy­ko tra­di­ci­nės kas­me­ti­nės šau­dy­mo var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti. Me­ro tau­rė tre­čią kar­tą iš ei­lės ati­te­ko Vep­rių me­džio­to­jų bū­re­liui. Var­žy­bų tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad tre­čią kar­tą iš­ko­vo­ta tau­rė lie­ka bū­re­liui vi­sam lai­kui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šau­dy­mo var­žy­bo­se jė­gas iš­ban­dė be­veik šim­tas me­džio­to­jų.

 

Ap­kar­pius ke­le­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vų al­gas, ei­lė at­ėjo me­di­ci­nos įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mams. Tre­čia­die­nį dvie­jų vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų pi­ni­gi­nius rei­ka­lus spręs ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dėl blo­gos nuo­tai­kos, apa­ti­jos ir mie­guis­tu­mo šiuo me­tų lai­ku kei­kia­me šal­tį ir tam­są. Psi­cho­lo­gai pa­ste­bi, jog žmo­nės lin­kę įsi­kal­bė­ti dep­re­si­ją. Ta­čiau me­di­kai bū­tent su dar­ga­no­tais orais sie­ja mus už­klu­pu­sias ne­ri­mo bei pa­ni­kos ata­kas. Tuo tar­pu pa­tiems ten­ka gin­tis nuo bai­mę įva­ran­čių pa­cien­tų, ku­rių el­ge­sys ne­nu­spė­ja­mas pa­gal jo­kį se­zo­ną.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gavus skubų iškvietimą, nežinia, kas gali laukti.

Gin­tau­tas STALNIONIS

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo

at­sto­vas spau­dai

 

Pir­ma­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ma­ža­me­čių sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ir tvir­ki­ni­mo by­lo­je pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Uk­mer­giš­kiui skir­ta de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė baig­sis 2021-ųjų va­s

Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­tis Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rė­da­mas pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jis ga­li ne­bei­ti. Na­mo man­sar­do­je įreng­to­je de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių vei­syk­lo­je – tik­ra spar­nuo­čių ka­ra­lys­tė. Ūki­nia­me pa­sta­te dvie­jų gy­vū­nė­lių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kas įren­gė grau­ži­kų „fer­mą“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rint pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jam ei­ti ne­rei­kia.

Iš dvi­de­šimt pen­kių nau­jai iš­rink­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių du at­si­sa­kė man­da­tų. Sa­vo ta­ry­bos na­rio man­da­tą par­ti­jos ko­le­goms per­da­vė kon­ser­va­to­rė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė bei so­cial­de­mok­ra­tas Sta­sys Jac­kū­nas. Jų už­ima­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su dar­bu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

 

Puslapis 927 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų