Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimais penktadienį buvo pagerbti iškiliausi Vilniaus regiono verslininkai ir visuomenininkai. Tarp jų – ir ukmergiškiai .Iškilmingas renginys kasmet vyksta vis kitoje Vilniaus apskrities savivaldybėje. Šiemet nominantai buvo apdovanoti Ukmergėje – Prezidento Antano Smetonos dvare.                                          

Trims ukmergiškiams penktadienį įteikti antrojo laipsnio Didžiojo Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai. Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Vilniaus rajone Medininkų pilyje.

 

Jau sep­tin­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ra­jo­no ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus šio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tus kas­met jis su­tei­kia­mas trims pe­da­go­gams.

 

Nors orai pa­va­sa­rė­ja, eže­rai vis dar pa­deng­ti sto­ru – ke­lias­de­šim­ties cen­ti­met­rų – le­du. Ant tven­ki­nių jis – dar sto­res­nis – dau­giau nei 30 cen­ti­met­rų sto­rio. To­kia gam­tos do­va­na – pui­kus me­tas po­le­di­nei žūk­lei.

Ukmergės, kaip didžiausios Lietuvos kryžkelės, geografinę padėtį entuziastai nutarė išnaudoti muzikoje. Čia ketinama kviesti trumpam stabtelti Europoje gastroliuojančius garsius muzikantus.

Ukmergės kraštotyros muziejui priklausančiame Užugirio krašto muziejuje lankytojų laukia nauja edukacinė programa „Duonos kelias“. Jos metu galima iš arti susipažinti su senovine javų auginimo ir duonos kepimo istorija. Muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė pasakojo...

Įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja“, Va­lų kai­mo ben­druo­me­nė su­kvie­tė gy­ven­to­jus į nuo­tai­kin­gą „Gy­vy­bės šven­tę“. Šiuo ren­gi­niu pa­mi­nė­jo­me ir ben­druo­me­nės veik­los de­šimt­me­tį.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­se­niai at­šven­tė 75-ąjį ju­bi­lie­jų. Į jį rin­ko­si bu­vę mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai: sen­jo­rai, bai­gę 1954-ai­siais, ir jau­nuo­liai, tik per­nai per­žen­gę gim­na­zi­jos slenks­tį. Gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas...

Ketvirtadienį Ukmergėje viešėjo Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje šiuo metu dirbantis Ukmergės garbės pilietis Vygaudas Ušackas. 50-metį neseniai minėjęs svečias pasveikintas su jubiliejumi, kartu aptarti bendradarbiavimo klausimai. V. Ušacko ir rajono vadovų susitikimas vyko mero Vydo Paknio kabinete.

,,Mo­te­rys už fut­bo­lą“ – šiuo­lai­kiš­kas mo­te­ris ir mer­gi­nas vie­ni­jan­tis ju­dė­ji­mas, ku­riuo sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti mo­te­rų fut­bo­lą, pa­ro­dy­ti, kad jis ga­li bū­ti ne tik spor­tas, bet ir gy­ve­ni­mo bū­das, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma, pra­mo­ga vi­sai šei­mai.

Puslapis 931 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų