Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ra­jo­no kri­mi­na­lis­tai, tu­rė­da­mi iš­anks­ti­nių duo­me­nų apie ga­li­mą pre­ky­bą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, su­ren­gė spe­cia­lią ope­ra­ci­ją. Jos me­tu su­lai­ky­ti du as­me­nys, įta­ria­mi nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu.

 

Policijos komisariato archyvo nuotr.

Te­be­vyks­tant teis­mams dėl Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją ak­ty­viai pa­lai­ko mies­to ben­druo­me­nės  pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Ket­vir­ta­die­nį jis su­kvie­tė uk­mer­giš­kius prie RK-1 ka­ti­li­nės, esan­čios Švie­sos gat­vė­je, į mi­tin­gą.

Kvie­ti­me į mi­tin­gą tei­gia­ma, kad gy­ven­to­jai pra­dės sau­go­ti pa­grin­di­nę mies­to ka­ti­li­nę, jei rei­kės – jie pa­si­ruo­šę sta­ty­ti ba­ri­ka­das.

 

 

Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis – Uk­mer­gės ver­sli­nin­kas, drą­siai at­vi­rau­jan­tis, jog jis – vai­kų na­mų auk­lė­ti­nis. Už vis­ką, ką su­kū­rė, jau­nas vy­ras ga­li bū­ti dė­kin­gas tik sa­vo at­kak­lu­mui. De­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkio sa­vi­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad val­diš­ki na­mai iš jo ne tik daug ką at­ėmė, bet ir da­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žmo­na Vik­to­ri­ja, sū­nūs Ar­mi­nas ir Ar­lan­das A. Ta­mo­šai­čiui – pa­tys svar­biau­si gy­ve­ni­mo žmo­nės.

Nors so­vie­tų ka­riuo­me­nė iš ka­ri­nio mies­te­lio iš­si­kraus­tė prieš du de­šimt­me­čius, ši te­ri­to­ri­ja te­bes­to­vi ap­leis­ta, o jos at­ei­tis sken­di mig­lo­se. Vis dėlto ra­jo­no val­di­nin­kai ti­ki­si, kad te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo rei­ka­lai ne­tru­kus pa­ju­dės ir bus ga­liau­siai nu­spręs­ta, kaip ją pa­nau­do­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Karinio miestelio teritorijoje laukiama valymo darbų.

Sie­si­kuo­se už­si­mo­ta tręš­ti lau­kus iš Vil­niaus ve­ža­mu nuo­te­kų dum­blu. Gy­ven­to­jus no­ri­ma įti­kin­ti, esą jie ne­bus nuo­di­ja­mi. Ta­čiau žmo­nės bai­mi­na­si dėl grės­mės svei­ka­tai ir smar­vės, ku­rią tu­rės kęs­ti. Tre­čia­die­nį jie ban­dė su­truk­dy­ti ver­sli­nin­kų pla­nus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Kęstučio Motiejūno nuotr. Siesikų apylinkes pasiekusias perdirbtas vilniečių fekalijas teko vežti atgal.

Sie­si­kų mies­te­ly­je gy­ve­nan­ti 83 me­tų O. T. ge­gu­žės 10 d. nu­ken­tė­jo nuo suk­čiaus.

Se­nu­tei pa­si­ro­dė, kad te­le­fo­nu pa­skam­bi­nu­sio žmo­gaus bal­sas la­bai pa­na­šus į jos sū­naus. Sū­nu­mi ap­si­me­tęs vy­riš­kis ėmė aiš­kin­ti ne­va jis ne­ty­čia su­ža­lo­jo žmo­gų, dėl to jam rei­kia 1000 li­tų su­mo­kė­ti už gy­dy­mą.

Ap­ga­vi­kas lie­pė pa­ruoš­ti pi­ni­gus ir sa­kė, kad jų at­va­žiuos pa­im­ti nu­ken­tė­ju­sio vy­ro bro­lis. Apie 14 val. į pen­si­nin­kės na­mus at­vy­ko ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis. O. T. jam pa­da­vė 1000 li­tų. Vy­riš­kis sa­kė, kad tuo­jau at­vyks ir pats sū­nus su tar­dy­to­ju.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Suk­čiai ne­si­liau­ja ata­kuo­ti Uk­mer­gės gy­ven­to­jus. Sau­sio 31 d. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­ti pen­ki gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai apie tai, kad jiems pa­skam­bi­no te­le­fo­ni­niai suk­čiai.

Apie ap­si­me­tė­lių skam­bu­čius po­li­ci­jai pra­ne­šė trys uk­mer­giš­kiai, mo­te­ris iš Sie­si­kų bei Vep­rių se­niū­ni­jos Pa­ge­la­žių k. gy­ven­to­jas. Vi­sais at­ve­jais bu­vo skam­bi­na­ma į TEO fik­suo­to ry­šio te­le­fo­nus.

Mokesčių inspektoriumi prisistačiusiu telefoniniu sukčiumi patikėjusi ukmergiškė prarado per 12 tūkst. litų.

Sausio 31 d. apie 15 val. 30 min. Ukmergės miesto gyventoja A. M. (g. 1943 m.) sulaukė netikėto skambučio. Skambino į laidinį telefoną. Vyriškis prisistatė esantis mokesčių inspektorius. Jis klausė moters, ar ji jau deklaravo savo namuose laikomus pinigus, aiškino, neva litus pakeitus į eurus, bankai litų jau nebepriims.

„Ma­ma, pa­da­riau ava­ri­ją, ap­ga­di­nau sve­ti­mą ma­ši­ną – tu­riu at­ly­gin­ti ža­lą“. „Su­ža­lo­jau žmo­gų – rei­kia pi­ni­gų, kad ne­si­kreip­tų į po­li­ci­ją“. To­kių ap­ga­vys­čių pri­si­gal­vo­ję afe­ris­tai ap­mul­ki­na dau­gy­bę gy­ven­to­jų, o pa­tik­lūs žmo­nės jiems ati­duo­da pas­ku­ti­nius sa­vo pi­ni­gus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Te­le­fo­nu gau­dan­tys sa­vo au­kas, suk­čiai iš jų iš­vi­lio­ja nuo ke­lių šim­tų iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Nie­kaip ne­si­bai­gian­ti žie­ma už­ver­tė ne tik snie­gu, bet ir at­ne­šė an­trą gri­po ban­gą. Tie­sa, kiek ma­žes­nę, ta­čiau ser­gan­tie­siems – nė kiek ne leng­ves­nę.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę 10 000 gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo gri­pu, ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis sie­kė 69. Epi­de­mi­nis slenks­tis yra 100. Per sa­vai­tę nu­sta­ty­ti 22 gri­po at­ve­jai.

Puslapis 936 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų