Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai, pra­si­de­da šie­nap­jū­tės dar­bai. Nors šie dar­bai la­biau aso­ci­juo­ja­si su kai­mo gy­ve­ni­mu, Uk­mer­gė­je yra net 86 hek­ta­rai šie­nau­ja­mų plo­tų. De­ja, šie­met ben­dras vaiz­das ne­džiu­gi­na – dau­ge­lis gat­vių dar ne­šie­nau­ta nė kar­to.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­ge­lio ša­lies re­gio­nų so­di­nin­kai skun­džia­si itin pras­tu der­liu­mi. Į obe­lis liūd­nai žval­go­si ir mū­sų ra­jo­no so­dų sa­vi­nin­kai. Kai ku­rie iš jų obuo­lių der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bų šie­met net ne­pla­nuo­ja – de­šim­tys hek­ta­rų vais­me­džių sto­vi ne­vai­sin­gi. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką ne­par­da­vę vai­sių ūki­nin­kai ne­gaus ir iš­mo­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Lie­tu­vos so­duo­se obuo­lių šie­met gau­siai ne­už­de­rė­jo.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos nau­jo­jo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą. Spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją dėl da­bar­ti­nia­me pa­sta­te ras­to di­de­lio kie­kio gyv­si­dab­rio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiame sklype ateityje turėtų stovėti teismo pastatas.

Skaitytojus pasiekė nauja rašytojos, menininkės, Ukmergės literatų draugijos narės Zitos Bataitienės kūrybos knygelė „Duoburis“. Leidinyje – eilėmis bei atvirlaiškiais virtę autorės išgyvenimai, prisiminimai, mintys apie tuos, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje.

 

Jei bent kar­tą su­kir­bė­jo gal­vo­je min­tis, kad jums rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­go pa­gal­ba, ati­dė­lio­ti ne­ver­ta. Tuo įsi­ti­ki­nęs psi­cho­lo­gas Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas. Jis sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu psi­cho­lo­gams sa­vo sie­lą at­ve­rian­čių žmo­nių dau­gė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas sa­ko, kad psi­cho­lo­gai esa­me vi­si – tik vie­ni mė­gė­jai, ki­ti – pro­fe­sio­na­lai.

Ūkio ban­ko pa­sta­te įsi­kū­ru­sį Šiau­lių ban­ką ant­ra­die­nį už­gu­lė in­dė­li­nin­kų mi­nia. Nors bu­vo skelb­ta, kad ban­ko fi­lia­lai bus ati­da­ry­ti vi­dur­die­nį, ne­kan­triau­si bu­vę Ūkio ban­ko klien­tai prie du­rų su­sto­jo nuo 7 va­lan­dos ry­to.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gie­tiš­kas ban­ko štur­mas.

Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ga­li­my­bė su­da­ry­ti Uk­mer­gės se­na­mies­čio iš­pla­na­vi­mo pro­jek­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pro­jek­tą ta­ry­bai pri­sta­tęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ur­ba­nis­ti­kos ka­ted­ros ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas pa­aiš­ki­no jo rei­ka­lin­gu­mą: „Vie­nos lė­šos at­ei­na ke­liams, ki­tos pa­sta­tams, ki­tiems ob­jek­tams. Rei­kė­tų su­da­ry­ti ben­drą vi­so mies­to su­tvar­ky­mo pla­ną.“ Anot jo, Ben­dra­sis mies­to pla­nas ne­nu­sa­ko spe­ci­fi­nių da­ly­kų, for­muo­jan­čių mies­to įvaiz­dį, ku­rian­čių ben­drą vi­su­mą.

 

Krikš­tė­nų Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir Šv. Te­re­sė­lės vie­nuo­ly­no įkū­rė­ja se­suo Ro­za­na ti­ki­si, jog jų pa­reng­tas pro­jek­tas nau­joms sta­ty­boms gaus fi­nan­sa­vi­mą. Ki­tais me­tais Krikš­tė­nuo­se tu­rė­tų iš­kil­ti nau­jas pa­sta­tas. Ben­druo­me­nė ga­lės pri­im­ti di­des­nes gru­pes re­ko­lek­ci­joms – ty­los ir mal­dos lai­ko­tar­piui.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Į Krikš­tė­nuo­se esan­tį vie­nuo­ly­ną at­vyks­ta no­rin­tie­ji ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mu. Se­se­rys tei­gia dėl vie­tų sto­kos ne­ga­lin­čios pri­im­ti di­des­nių gru­pių. Vie­nuo­ly­ne yra tik trys kam­ba­rė­liai ir at­ski­ra pa­tal­pa, ku­rio­je ga­li nak­vo­ti pen­kio­li­ka žmo­nių, to­dėl vieš­na­gę ben­druo­me­nė­je rei­kia iš anks­to su­de­rin­ti.

 

Vie­nuo­ly­ne ne­trūks­ta lan­ky­to­jų.

 

Se­suo Ro­za­na sa­ko, jog į vie­nuo­ly­ną už­su­ka vis dau­giau žmo­nių, ieš­kan­čių dva­si­nės ra­my­bės.
Au­to­rės nuotr.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­suo Ro­za­na sek­ma­die­nį sulaukė daugybės svei­kin­to­jų.

Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ne­se­niai ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru. Vy­ras sa­ko, kad ne­dve­jo­da­mas tai at­lik­tų dar kar­tą, nes pi­lie­ti­nė pa­rei­ga – tai ne tik skam­būs žo­džiai, bet ir re­a­li pa­gal­ba ser­gan­tie­siems vė­žiu.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru.

 

Puslapis 946 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų