Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į pas­ku­ti­nį po­sė­dį su­si­rin­ko se­no­ji ra­jo­no ta­ry­ba. Vie­niems ta­ry­bos na­riams šis po­sė­dis bu­vo at­si­svei­ki­ni­mas su man­da­tu, ki­tiems reiš­kė nau­jų dar­bų pra­džią. Tie­sa, be­maž iš de­šim­ties ta­ry­bą pa­lie­kan­čių­jų gė­lių su­lau­kė tik du...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo­ša­lio­se so­dy­bo­se įsi­kū­rę se­ny­vi žmo­nės ne­se­niai su­lau­kė mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, ku­riais ap­rū­pi­na­mi įgy­ven­di­nant pre­ven­ci­nį pro­jek­tą. Jie pa­kei­tė anks­čiau gy­ven­to­jų tu­rė­tus pa­gal­bos įren­gi­nius. Apa­ra­tais se­no­liai ga­lės pra­neš­ti apie nu­si­kal­ti­mą ar ne­lai­mę. Te­le­fo­nas taip pat pa­dės nu­sta­ty­ti vie­tą, jei žmo­gus pa­si­klys.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Te­le­fo­nai nuo­ša­lių so­dy­bų gy­ven­to­jams ga­li tap­ti vie­nin­te­le iš­si­gel­bė­ji­mo  prie­mo­ne.

Šešuo­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams, no­rin­tiems pa­si­da­ry­ti nu­ga­ros, juos­mens ar ko­jų ma­sa­žą, va­žiuo­ti į mies­tą ne­be­rei­kia. Įsi­gi­jus tam skir­tą įran­gą, se­niū­ni­jo­je pra­dė­ta teik­ti nau­ja pa­slau­ga – ma­sa­žas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Masažais rūpinasi socialinė darbuotoja Daiva Savickaitė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pa­reiš­ki­mą apie Da­ni­jos po­li­ci­jos iš­lais­vin­tą ne­va į pre­ky­bos žmo­nė­mis pin­kles pa­kliu­vu­sią lie­tu­vę.

Pa­si­ro­do, jog tai – uk­mer­giš­kė, mū­sų ra­jo­no vy­rams sek­su­a­li­nes pa­slau­gas tei­ku­si 19-me­tė A. Pra­ėju­siais me­tais ke­lio­li­kai Uk­mer­gės vy­rų ji pa­li­ko „do­va­nė­lę“ – si­fi­lio už­kra­tą.

Dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gė iš­gar­sė­jo la­bai sub­ti­lio­je sri­ty­je – kaip mies­tas, ku­ria­me už­re­gist­ruo­ta dau­giau­siai si­fi­lio at­ve­jų.

Žinių apie sek­są vai­kai ne­re­tai pir­mą sy­kį par­si­ne­ša iš dar­že­lio ar kie­mo. Ta­čiau kar­tais tų ži­nių bū­na itin daug. Vie­no Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio–dar­že­lio tė­vai pa­si­ry­žę im­tis žy­gių, kad nuo ne­pa­gei­dau­ja­mos ben­dra­am­žio įta­kos bū­tų ap­sau­go­tos jų at­ža­los.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iš skir­tin­gų šei­mų į vie­ną bū­rį su­si­rin­kę dar­že­li­nu­kai da­li­na­si la­bai skir­tin­ga pa­tir­ti­mi...

Kai­mo ben­druo­me­nės ne­se­niai tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ver­slu­mo ir ama­tų plė­to­ji­mo sri­ty­je. Penk­ta­die­nį ke­lio­li­kos ben­druo­me­nių na­riai rin­ko­si į Re­čio­ny­se vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją-mu­gę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mugės da­ly­viai pristatė savo gaminius.

 

Pir­ma­die­nį į Uk­mer­gę at­vy­ko tiek Sei­mo na­rių, kiek ne­at­vyks­ta į jo­kius svar­biau­sius mies­to ren­gi­nius. Jų vi­zi­to prie­žas­tis – ši­lu­mos ūkio pro­ble­mos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į Uk­mer­gę at­vy­ko sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos ša­li­nin­kai.

Širvintų gatvėje gyvenančiam Jonui Varžinskui teko kiek neįprasta užduotis: sugalvoti, kur padėti į jo namus atklydusį ežį. Šis pas vyriškį gyvena jau keletą savaičių.

 

Vaidotė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Sei­mą iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas jau su­da­rė sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gas at­lik­ti jam pa­dės trys par­ti­jos ben­dra­žy­gės uk­mer­giš­kės – Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ir In­drė Ki­žie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo narys A. Dudėnas.

Lap­kri­čio 8-ąją mi­nė­tos Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta mais­to šven­tė. De­šimt ko­man­dų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus ga­mi­nant svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrPagrindinį prizą laimėjo bibliotekos komanda.

 

Puslapis 947 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų