Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Šią sa­vai­tę Vo­kie­ti­ja mi­ni Ber­ly­no sie­nos griū­ties 20-me­tį. Vi­sam pa­sau­liui reikš­min­gos su­kak­ties at­gar­siai nu­ai­dė­jo ir mū­sų mies­te: sek­ma­die­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ir Vo­kie­ti­jos Unst­rut-Hai­nich sri­ti­es.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties iš­kil­mes į Uk­mer­gę iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ko Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jo Bernd Miunz­berg va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja.

 

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jas Bernd Miunz­berg.

 

Vo­kie­čių de­le­ga­ci­ją uk­mer­giš­kiai pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės die­ną, ly­giai 21 va­lan­dą vi­so pa­sau­lio lie­tu­viai gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę. Pi­lies par­ke su šios ak­ci­jos da­ly­viais so­li­da­ri­za­vo­si ir uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lietuvos himną giedoti visus pakvietė „Šer­mukš­nė­lė“.

Šeš­ta­die­nį į Aly­taus spor­to are­ną ste­bė­ti krep­ši­nio rung­ty­nių vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tro jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Jiems šią pra­mo­gą do­va­no­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Tre­čia­die­nį į mies­to cen­trą bus at­vež­ta ir pa­sta­ty­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Jau ta­po tra­di­ci­ja puoš­ti gy­ven­to­jų do­va­no­tą me­dį. Šie­met uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­tį spyg­liuo­tį iš­au­gi­no ir Ka­lė­dų pro­ga do­va­no­jo Le­li­jų gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas Ba­raus­kas.

73 me­tų vy­ras sa­ko, kad prie na­mų eg­lė au­go dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų. Pa­so­din­ta ji bu­vo na­mo sta­ty­bos pa­baig­tu­vių pro­ga. Be­je, po­nui Jo­nui 0,5 met­ro aukš­čio dy­gio­sios eg­lai­tės so­di­nu­ką pa­do­va­no­jo pa­žįs­ta­mas gi­ri­nin­kas. Per tris de­šimt­me­čius jis iš­au­go į gra­žios la­jos 12 met­rų aukš­čio me­dį.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš Le­li­jų gat­vės eg­lu­tė ke­liaus į mies­to cen­trą.

Mieli ukmergiškiai,

Per keletą metų susiklostė labai graži tradicija prieš Kalėdas dovanoti eglę, kuri papuoštų miestą švenčių metu. Ji bus pastatyta aikštėje prie miesto kultūros centro. Eglė turi būti ne mažesnė kaip 10-12 m, apvalios lajos, tiesaus kamieno

Šią sa­vai­tę Kęs­tu­čio aikš­tė­je kauk­šė­jo me­džio skulp­to­rių kal­te­liai. Pa­čia­me mies­to cen­tre pra­ei­vių aki­vaiz­do­je su­kur­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros do­va­no­ja­mos Uk­mer­gei.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių (iš kai­rės) Sau­liaus Lam­pic­ko, Adol­fo Te­re­siaus bei Al­gir­do Ju­dic­ko kū­ri­niai puoš mū­sų mies­tą.

 

Bir­že­lio 1 die­ną staig­me­ną Uk­mer­gės gim­dy­vėms su­tei­kė Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai. Mi­nint Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, nau­ja­gi­miai bu­vo ap­do­va­no­ti marš­ki­nė­liais ir di­plo­mais.

Ak­ci­ja „Gi­miau ne­rū­kan­ti/is“ šie­met ju­bi­lie­ji­nė – de­šim­to­ji. Ji kas­met mi­ni­ma bir­že­lio 1-ąją. Tą­dien marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Gi­miau ne­rū­kan­tis“ ar „Gi­miau ne­rū­kan­ti“ do­va­no­ja­mi ge­gu­žės 31-ąją, Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, gi­mu­siems nau­ja­gi­miams.

Žymus mū­sų kraš­tie­tis skulp­to­rius Le­o­nas Strio­ga Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui pa­do­va­no­jo uni­ka­lią do­va­ną  – sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją. Mu­zie­jui tai – pir­ma to­kia ver­tin­ga do­va­na. Au­to­riui – taip pat pir­ma do­va­no­ja­ma ko­lek­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Le­o­nas Strio­ga sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją pa­ti­kė­jo sau­go­ti Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui ir jo di­rek­to­rei Vai­du­tei Sa­kol­ni­kie­nei.

 

Kuo la­biau ar­tė­ja sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai, tuo il­ges­ni tam­pa ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­kęs už­si­tę­sė net 6 va­lan­das ir iš­nau­do­jo vi­są to­kiems po­sė­džiams pa­gal reg­la­men­tą skir­tą lai­ką. Be­ne svar­biau­sias pri­im­tas spren­di­mas – pri­ta­ri­mas 4 mi­li­jo­nų li­tų pa­sko­lai. Ji bus ima­ma už­sta­čius ka­ti­li­nę. Pa­sko­la rei­ka­lin­ga tam, kad ga­lė­tų funk­cio­nuo­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Mo­kyk­lo­je, ge­og­ra­fi­jos pa­mo­ko­se įteig­ta min­tis, kad Uk­mer­gė yra pa­to­gio­je kryž­ke­lė­je, pa­si­tvir­ti­no di­zai­ne­rės Eg­lės Ali­šaus­kie­nės ver­sle. Ati­da­riu­si Uk­mer­gės se­na­mies­ty­je siu­vi­mo sa­lo­ną, ji su­lau­kia klien­tų ir iš did­mies­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kon­struk­to­rės-mo­de­liuo­to­jos spe­cia­ly­bę tu­rin­ti jau­na mo­te­ris ne per die­ną ap­si­spren­dė at­si­da­ry­ti siu­vi­mo sa­lo­ną. Šis ver­slas vi­suo­met bu­vo sa­vai­me su­pran­ta­ma ir aiš­ki per­spek­ty­va.

 

 

Eg­lė Ali­šaus­kie­nė siū­lo sa­vo klien­tėms na­tū­ra­laus pluoš­to au­di­nių.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 952 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų