Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ėju­si sa­vait­ga­lį Pi­jo­rų kar­je­re vy­ko tra­di­ci­nės kas­me­ti­nės šau­dy­mo var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti. Me­ro tau­rė tre­čią kar­tą iš ei­lės ati­te­ko Vep­rių me­džio­to­jų bū­re­liui. Var­žy­bų tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad tre­čią kar­tą iš­ko­vo­ta tau­rė lie­ka bū­re­liui vi­sam lai­kui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šau­dy­mo var­žy­bo­se jė­gas iš­ban­dė be­veik šim­tas me­džio­to­jų.

 

Ap­kar­pius ke­le­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vų al­gas, ei­lė at­ėjo me­di­ci­nos įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mams. Tre­čia­die­nį dvie­jų vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų pi­ni­gi­nius rei­ka­lus spręs ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dėl blo­gos nuo­tai­kos, apa­ti­jos ir mie­guis­tu­mo šiuo me­tų lai­ku kei­kia­me šal­tį ir tam­są. Psi­cho­lo­gai pa­ste­bi, jog žmo­nės lin­kę įsi­kal­bė­ti dep­re­si­ją. Ta­čiau me­di­kai bū­tent su dar­ga­no­tais orais sie­ja mus už­klu­pu­sias ne­ri­mo bei pa­ni­kos ata­kas. Tuo tar­pu pa­tiems ten­ka gin­tis nuo bai­mę įva­ran­čių pa­cien­tų, ku­rių el­ge­sys ne­nu­spė­ja­mas pa­gal jo­kį se­zo­ną.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gavus skubų iškvietimą, nežinia, kas gali laukti.

Gin­tau­tas STALNIONIS

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo

at­sto­vas spau­dai

 

Pir­ma­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ma­ža­me­čių sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ir tvir­ki­ni­mo by­lo­je pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Uk­mer­giš­kiui skir­ta de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė baig­sis 2021-ųjų va­s

Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­tis Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rė­da­mas pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jis ga­li ne­bei­ti. Na­mo man­sar­do­je įreng­to­je de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių vei­syk­lo­je – tik­ra spar­nuo­čių ka­ra­lys­tė. Ūki­nia­me pa­sta­te dvie­jų gy­vū­nė­lių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kas įren­gė grau­ži­kų „fer­mą“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rint pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jam ei­ti ne­rei­kia.

Iš dvi­de­šimt pen­kių nau­jai iš­rink­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių du at­si­sa­kė man­da­tų. Sa­vo ta­ry­bos na­rio man­da­tą par­ti­jos ko­le­goms per­da­vė kon­ser­va­to­rė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė bei so­cial­de­mok­ra­tas Sta­sys Jac­kū­nas. Jų už­ima­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su dar­bu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

 

Ket­vir­ta­die­nį Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Va­lų kai­me gy­ve­nan­ti aš­tuo­nis vai­kus iš­au­gi­nu­si Vi­ta­li­ja Rus­ko­nie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Mo­ti­nos die­nos pro­ga svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vi­ta­li­jai Rusko­nie­nei, iš­au­gi­nu­siai aš­tuo­nis vai­kus, vi­si jie – jos gy­ve­ni­mo džiaugs­mas.

Skry­džiais pa­va­sa­rė­jan­čio­je pa­dan­gė­je se­zo­ną pra­dė­jo Uk­mer­gės avia­mo­de­liuo­to­jai. Vy­rai tei­gia ad­re­na­li­no pa­si­se­mian­tys ne tik lai­dy­da­mi pa­čių su­konst­ruo­tus skrai­duo­lius, bet ir juos ga­min­da­mi.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Prieš skry­dį To­mas Viz­ba­ra ne­gai­li pa­ta­ri­mų pra­de­dan­čiam avia­mo­de­liuo­to­jui Man­tui.

 

Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jų kan­try­bės tau­rė per­pil­dy­ta. Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si šios gat­vės gy­ven­to­ja An­ge­lė pa­sa­ko­jo, kad gy­ven­ti „ap­ka­suo­se“ žmo­nėms jau nu­si­bo­do. Ka­dan­gi jo­kie dar­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ne­vyks­ta, gy­ven­to­jai da­ro iš­va­das, kad pra­si­dė­jęs šil­dy­mo se­zo­nas jų gat­vę ga­li ir ap­lenk­ti.

 Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mai­ro­nio gat­vės ši­lu­mi­nė tra­sa jau bai­gia ap­aug­ti žo­le.

„Na­cio­na­li­nė du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­ga to­liau ne­ga­li veik­ti kaip or­ga­ni­za­ci­ja, nes ne­su­ge­ba, ne­mo­ka ar ne­ga­li re­a­li­zuo­ti tiks­lų, ku­rie yra su­for­mu­luo­ti įsta­tuo­se, ku­rie yra ke­lia­mi mums, kaip or­ga­ni­za­ci­jai, pri­va­lan­čiai gin­ti var­to­to­jų tei­ses ir jų eko­no­mi­nius in­te­re­sus“, – pra­ne­šė Na­cio­na­li­nės du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­gos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Gri­nius.

Puslapis 966 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų