Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ros po­ky­čiai aki­vaiz­dūs – nuo šios sa­vai­tės sky­riai va­di­na­mi nau­jai­siais pa­va­di­ni­mais. Įgy­ven­din­tas ir pa­grin­di­nis re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – eta­tų „per­stum­dy­mas“. Su­da­ry­tas pa­rei­gy­bių są­ra­šas, iš vie­nų sky­rių į ki­tus per­kel­ti spe­cia­lis­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybėje pučia permainų vėjai.

 

Ka­lė­dos – ste­buk­lų ir do­va­nų me­tas, ge­ru­mo vie­nas ki­tam ir kil­nių dar­bų lai­ko­tar­pis. Kai kam ge­riau­sia do­va­na ga­li tap­ti ki­to žmo­gaus krau­jas. To­dėl prieš šven­tes Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ne vie­na krau­jo da­vi­mo ak­ci­ja.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­li­my­bę tap­ti krau­jo do­no­rais tu­rė­jo uk­mer­giš­kiai. Penk­ta­die­nį su­da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ žmo­nes pa­kvie­tė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las. Šią krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją jis or­ga­ni­za­vo kar­tu su VšĮ Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­ne.

 

Ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ da­ly­va­vo ir krau­jo da­vė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­lė­dų Se­ne­liu per­si­ren­gęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Už­upy­je, prie­šais IKI pre­ky­bos cen­trą, buvęs ap­leis­tas pa­sta­tas per po­rą me­tų vir­to dai­liu na­mu­ku su gra­žiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. „Už­upio ka­vi­nę“ čia įkū­ru­si Zub­ric­kių šei­ma džiau­gia­si pa­ga­liau įgy­ven­di­nu­si se­ną sva­jo­nę.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Už­upio ka­vi­nės“ šei­mi­nin­kai sa­ko ilgai puoselėję savo verslo idėją.

Tę­sia­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio tur­to pe­rė­mi­mas iš jį nuo­mo­ju­sios UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Tre­čia­die­nį bu­vo per­im­tos pas­ku­ti­nės dvi ka­ti­li­nės. Jos už­da­ry­tos, o karš­to van­dens tie­ki­mas var­to­to­jams lai­ki­nai nu­trauk­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ


Au­to­rės nuotr. Į katilinę pa­tek­ta iš­lau­žus du­ris.

Po še­šių sa­vai­čių per­trau­kos užupiečiams vėl tie­kia­mas karš­tas van­duo. Tre­čia­die­nio va­ka­rą per var­gus bu­vo pa­leis­ta prie Vai­kų glo­bos na­mų esan­ti RK 3 ka­ti­li­nė, ši­lu­mą tie­kian­ti Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams. Anks­čiau du­jo­mis kū­ren­ta ka­ti­li­nė pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus už­kur­ta su­skys­tin­tu ku­ru.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. RK 3 katilinė jau veikia.

Pir­ma­die­nį UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ban­dė pa­tek­ti į uk­mer­giš­kių sau­go­mą Švie­sos gat­vė­je esan­čią ka­ti­li­nę. Įmo­nės ap­sau­gi­nin­kai tai pa­da­ry­ti mė­gi­no pa­nau­do­da­mi prieš gy­ven­to­jus aša­ri­nes du­jas. Šturmui nepavykus, į katilinę patekta pro atsarginį įėjimą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­ti­li­nę sau­gan­tys žmo­nės pa­si­ry­žę jos ne­ati­duo­ti.

Dar sa­vai­tė ki­ta – ir Uk­mer­gės cen­tre pra­si­dės vi­zu­a­li­nis ru­duo. O pra­si­dės jis to­dėl, kad ga­lu­ti­nai nu­ru­duos da­bar jau gels­tan­tys kaš­to­nų la­pai. Kaš­to­nus jau be­veik de­šimt me­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je ma­siš­kai puo­la kaš­to­ni­nės ker­ša­kan­dės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Per­kan­tie­ji mais­to pro­duk­tus Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lė­je su pre­ke jau gau­na ir kvi­tą. Pre­kei­viai įsi­gi­jo ka­sos apa­ra­tus, ta­čiau tei­gia ne­mo­kan­tys jais dirb­ti. Anot jų, pre­ky­bos sa­lė­je ne­su­da­ry­tos są­ly­gos nau­do­ti apa­ra­tus – trūks­ta elek­tros liz­dų, ne­pa­reng­tos vie­tos jiems lai­ky­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­sos apa­ra­tus pre­kei­viai pri­vers­ti tam­py­tis na­mo.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nau­ja­me­ti­nių lin­kė­ji­mų vis ne­pa­mirš­tan­tys bi­čiu­liai, su­si­ti­kę po vi­sų šven­čių, svei­ki­na vie­ni ki­tus dar ir iš­gy­ve­nus pa­sau­lio pa­bai­gą. Ma­jų pra­na­šys­čių ta­ria­ma pa­sau­lio baig­ti­mi ato­maz­ga ne­be­in­tri­guo­ja net pa­čių pa­tik­liau­sių­jų.

O ruoš­tis jai vi­sus me­tus bu­vo­me ra­gi­na­mi kau­piant at­sar­gas ir ren­giant bun­ke­rius. Mėgs­tan­tie­ji ke­liau­ti pa­sa­ko­ja net ati­tin­ka­mų su­ve­ny­rų iš sve­tur par­si­ve­žę – ne­va pas­ku­ti­nei pla­ne­tos eg­zis­ta­vi­mo die­nai skir­to da­vi­nio, ku­rį su­da­ro tam tik­ras mais­tas ir bu­te­lai­tis. Čia tam, kad lauk­ti ga­lo ne­bū­tų taip bai­su.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ru­dens nuo­jau­ta, nors dar ne­no­rim jos nei ma­ty­ti, nei jaus­ti, ne vien sė­ja vi­sa ap­lin­kui ap­gau­bian­čią brėkš­mą, ge­ro­kai at­vė­si­nan­čią ry­tais. Pūs­te­li me­džių la­pus džio­vi­nan­čią vė­są, pri­ver­čia ne­jau­kiai pa­si­jus­ti, gat­ves šluo­jant vis in­ten­sy­ves­niam lie­tu­čiui.

„Šluo­ja“ jas ne tik lie­tus. Aša­ro­mis mies­tą lais­to gat­vių prie­žiū­ra už­si­i­man­čio­je ži­no­mo­je įmo­nė­je dir­ban­čios mo­te­rys. Pa­sa­ko­ja jau vi­sus me­tus plu­šan­čios be­ne už dy­ką, ne­be­tu­rin­čios pi­ni­gė­lių ne tik mo­kes­čiams už būs­tą, bet ir sa­vo vai­ku­čiams nu­pirk­ti pa­val­gy­ti. Ko tik ne­da­riu­sios – raš­tus sa­vi­val­dy­bei ra­šiu­sios, žo­džio vie­šo­je tri­bū­no­je iš­drį­su­sios pra­šy­ti, te­le­vi­zi­jas kvie­tu­sios...

Puslapis 969 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų