Spausdinti šį puslapį

Karaliavo kaimynystė, draugystė ir daina

Ren­gi­ny­je ne­trū­ko pui­kių emo­ci­jų. Ren­gi­ny­je ne­trū­ko pui­kių emo­ci­jų.

Jau 44-ąjį kar­tą į ne­įga­lių­jų Me­ka va­di­na­mą Ta­lač­ko­nių kai­mą Pa­sva­lio ra­jo­ne iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žiuo­ja per tūks­tan­tį ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Vi­dur­va­sa­ry­je vyks­tan­čios vie­nin­te­lės to­kios vi­sus li­ki­mo bi­čiu­lius vie­ni­jan­čios šven­tės sten­gė­si ne­pra­leis­ti nie­kas.

Ne­įga­lių­jų ju­dė­ji­mo ve­te­ra­nai pui­kiai pri­si­me­na be­veik prieš pu­sę am­žiaus pra­dė­tus reng­ti pir­muo­sius su­si­ti­ki­mus, kai su­va­žiuo­da­vo į vie­no ar ki­to bi­čiu­lio so­dy­bą ir iki iš­nak­tų kal­bė­da­vo­si prie ru­se­nan­čio lau­žo.

Tarp jų bu­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos na­riai ir vo­ka­li­nio an­sam­blio „Go­da“ da­ly­vės bei drau­gi­jos ran­kų dar­bo ju­ve­ly­ri­kos, ka­ro­liu­kų vė­ri­mo ir ki­tų bū­re­lių na­riai. Jau ei­lę me­tų vyk­da­mi į šven­tę jie at­sa­kin­gai pa­si­ruo­šia mu­gei – ve­ža sa­vo pa­ga­min­tus su­ve­ny­rus.

Šven­tė šie­met skir­ta et­no­gra­fi­niams re­gio­nams ir kai­my­nams, to­dėl mū­sų drau­gi­ja at­sto­va­vo Aukš­tai­ti­jos kraš­tui.

Pa­si­puo­šę vai­di­lu­čių sti­li­zuo­ta ap­ran­ga, ap­rė­dę jau­ni­kai­tį aukš­tai­tiš­ku kos­tiu­mu uk­mer­giš­kiai pa­si­ti­ko sve­čius su Uk­mer­gės duo­na, van­de­niu ir drus­ka. Pa­svei­ki­no at­vy­ku­siuo­sius iš vi­sos Lie­tu­vos skam­bia su­tar­ti­ne.

Sce­no­je links­mi­no est­ra­dos dai­ni­nin­kų Kaz­laus­kų šei­my­na, ku­riems pub­li­ka ne­gai­lė­jo plo­ji­mų.

Vi­siems sma­gu bu­vo ma­ty­ti, kad In­gri­da Kaz­laus­kai­tė ne­bi­jo­jo į ran­kas pa­im­ti tik­rą viš­tą, ją pa­glos­ty­ti. O ją į ran­kas dai­ni­nin­kei įki­šo dvi šau­nios šven­tės ve­dė­jos uk­mer­giš­kės Le­o­no­ra Ja­si­na­vi­čie­nė ir Zi­ta Kvik­lie­nė.

Kas­met ne­pra­lei­džian­čios ren­gi­nio mū­sų drau­gi­jos na­rės Zi­ta Si­ni­cie­nė ir Zo­ja Ki­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad šie­met šven­tė­je su­si­rin­ko ypa­tin­gai daug žmo­nių, vi­si bu­vo vai­ši­na­mi gar­džia ko­še.

Su­lauk­ta ir sve­čių iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to – da­ly­va­vo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

Uk­mer­giš­kiai ti­ki­si, kad ki­tą­met ju­bi­lie­ji­nė­je, 45-ojo­je, šven­tė­je Ta­lač­ko­ny­se juos vėl su­burs ener­gin­go­ji Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Zi­ta Kvik­lie­nė.

„Ta­lač­ko­niai – tai ne­įga­lių­jų, kaip at­ski­ros so­cia­li­nės žmo­nių gru­pės, įtei­si­ni­mo pra­džia, tai vie­ta, ku­ri dau­ge­liui li­ki­mo drau­gų pa­dė­jo už­si­au­gin­ti spar­nus skry­džiui į pri­pa­ži­ni­mą, bū­ti vi­sa­tei­siais vi­suo­me­nės na­riais“, – šven­ti­nia­me su­si­ti­ki­me kal­bė­jo Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Zig­man­tas Jan­čaus­kis.

Apie ren­gi­nį in­for­ma­vo Uk­mer­gės r. ne­įga­lių­jų drau­gi­jos soc. dar­buo­to­ja Lau­ra Ki­sie­lie­nė.

UŽ inf.

Asta Kandratavičienė ir Zigmantas Jančauskis

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)