Se­nų­jų kai­mo tra­di­ci­jų ne­už­mirš­ta

Žo­li­nė į ne­di­du­ką Pa­bais­ko se­niū­ni­jos Pa­dva­rių kai­mą kas­met su­bu­rian­ti po Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­sius kraš­tie­čius. Šven­tėn su­si­rin­kę bu­vę ir esa­mi kai­mo gy­ven­to­jai pa­mi­nė­jo dar vie­ną pro­gą – Pa­dva­rių ben­druo­me­nės de­šimt­me­tį.

 

Autorės nuotr. Padvariuose paminėta Žolinė ir bendruomenės gimtadienis.


 

Pa­dva­riai va­di­na­mi uni­ka­liu kraš­to kam­pe­liu. Tai – iš­li­kęs gat­vi­nis kai­mas, ku­ria­me nuo­la­tos gy­ve­nan­čių žmo­nių ne­su­skai­čiuo­tum nė de­šimt. So­dy­bos čia at­gy­jan­čios va­sa­rą, kai į tė­vų ir pro­tė­vių tė­viš­kę su­va­žiuo­ja gi­mi­nės ir ar­ti­mie­ji.

Pri­si­lies­ti prie to me­to gy­ven­to­jų kas­die­ny­bės lei­džia svir­ne įkur­tas et­no­gra­fi­nis mu­zie­jus ir jo eks­po­na­tai. Mu­zie­jaus įkū­ri­mo idė­jos au­to­rė Edi­ta Ba­lan­die­nė sa­ko no­rė­ju­si įpras­min­ti se­nų­jų kai­mo žmo­nių pa­li­ki­mą.

Pa­dva­rių is­to­ri­ją, sa­viš­kius pri­si­me­na ir šian­dien čia su­si­ren­kan­tie­ji. Vi­si kar­tu šven­čia gim­ta­die­nius, Jo­ni­nes, mi­ni ki­tas pro­gas. Va­sa­ros pa­ly­dė­tu­ves pa­mi­nė­jo gau­siai į Žo­li­nę ir ben­druo­me­nės gim­ta­die­nį su­va­žia­vę kraš­tie­čiai.

Ren­gi­nio me­tu ypa­tin­gai pa­gerb­tas pir­mi­nin­kės Ge­no­vai­tės Ba­lan­dy­tės-Ra­kaus­kie­nės at­mi­ni­mas, ku­rios ben­druo­me­nė ne­te­ku­si per­nai. Čia – tė­vų že­mė­je – gi­mu­si, au­gu­si ir pa­si­li­ku­si Ge­nu­tė itin do­mė­jo­si sa­vo kraš­to is­to­ri­ja. Ji sie­kė, kad gim­to­jo kai­mo tra­di­ci­jas tęs­tų ir sa­vi, ir sve­tur iš­si­bars­tę že­mie­čiai.

Už tai, jog ska­ti­no vie­tos gy­ven­to­jų ir kraš­tie­čių ben­druo­me­niš­ku­mą, sau­go­jo Pa­dva­rių uni­ka­lu­mą, G. Ra­kaus­kie­nė pel­nė Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no ap­do­va­no­ji­mą ir bu­vo pri­pa­žin­ta vie­na iš­ki­liau­sių Vil­niaus kraš­to žmo­nių.

Apie ma­mos nu­veik­tus dar­bus kal­bė­jo jos veik­lą pe­rė­mu­si Ok­sa­na Pa­kal­niš­kie­nė. Pa­gerb­ti bu­vu­sią pir­mi­nin­kę ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti prie Pa­dva­riuo­se iš­ki­lu­sio pa­min­kli­nio ak­mens. Jį pa­šven­ti­no ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas. Žen­klas ant ak­mens – ba­lan­dis, šalia akmens – dvi kny­gos. Už­vers­to­ji skir­ta švie­siam Ge­nu­tės at­mi­ni­mui, at­vers­ta kny­ga – at­ei­ties kar­toms, skai­ty­sian­čioms kai­mo is­to­ri­ją.

Ba­lan­dis žy­mi pa­čių pir­mų­jų šia­me kai­me įsi­kū­ru­sių gy­ven­to­jų – Juo­zo, Jo­kū­bo, An­ta­no, Ka­zio ir My­ko­lo Ba­lan­džių – pri­si­mi­ni­mą. Nuo jų, daug dir­bu­sių kai­mo la­bui, ir pra­si­dė­ju­si Pa­dva­rių is­to­ri­ja. Ba­lan­džių dar­bus šian­dien tę­sia jų pa­li­kuo­nys.

Apie ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tus pro­jek­tus pa­sa­ko­jo dau­gu­mos jų ko­or­di­na­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė. Jų, vyk­dy­tų eu­ro­pi­nė­mis ir ki­to­mis lė­šo­mis, – try­li­ka.

Ypa­tin­gas ben­druo­me­nei – vie­nas pro­jek­tų, į se­no­jo kai­mo ap­lin­ką įne­šęs nau­jo­viš­kų spal­vų. Už­si­mo­jus su­tvar­ky­ti gat­vi­nio kai­mo rė­žį ir ja­me įkur­ti par­ką, gau­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pa­ra­ma. Vyk­dant pro­jek­tą, dar­ba­vo­si ir ma­ži, ir su­au­gę pa­dva­riš­kiai. Bu­vo nu­šie­nau­ta ap­lin­ka, su­tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja, ne­be­li­ko se­nų me­džių. Nau­jo­mis spal­vo­mis su­žė­rė­jo iš­va­ly­tas tven­ki­nys, vi­sur su­ža­lia­vo žo­lė. Pa­dė­ka, pa­dė­jus su­tvar­ky­ti par­ką, skir­ta UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Į gim­tuo­sius na­mus par­vy­kus kraš­tie­čiams, šia­me par­ke skam­ba su­ei­tu­vių lin­kė­ji­mai, ben­drai šven­čia­mų gim­ta­die­nių svei­ki­ni­mai, Jo­ni­nių dai­nos. Čia – jau­ki pa­vė­si­nė, jau­ni­mui – krep­ši­nio aikš­te­lė.

Tarp įgy­ven­din­tų pro­jek­tų – ir iš­leis­ta kny­ge­lė apie Pa­dva­rius, su­kur­tas fil­mas, ki­ti dar­bai. „Esam la­bai dė­kin­gi Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir Vie­tos veik­los gru­pei, kad mu­mis pa­ti­kė­jo, kai nu­spren­dė­me siek­ti šių tiks­lų“, – sa­kė V. Me­liūkš­tie­nė.

Šven­tės da­ly­vius svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius, bi­čiu­liai iš Pa­bais­ko se­niū­ni­jos ir ben­druo­me­nės. Va­ri­nės kai­mo ben­druo­me­nės cho­ras ir mo­te­rų an­sam­blis „Jau­nys­tės go­dos“ iš Ly­duo­kių at­vy­ko su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

4 straipsnio 2 nuotr.08-21

Per Žolinę į Padvarių kaimo parką rinkosi svečiai.


 

4 straipsnio 3 nuotr.08-21

Padvariams ir šio krašto žmonėms – paminklinis akmuo.


 

4 straipsnio 4 nuotr.08-21

Ben­druo­me­nės pir­mi­ni­nkė Ok­sa­na Pa­kal­niš­kie­nė (kai­rė­je) ir pro­jek­tų ko­or­di­na­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų