Spausdinti šį puslapį

Se­nų­jų kai­mo tra­di­ci­jų ne­už­mirš­ta

Žo­li­nė į ne­di­du­ką Pa­bais­ko se­niū­ni­jos Pa­dva­rių kai­mą kas­met su­bu­rian­ti po Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­sius kraš­tie­čius. Šven­tėn su­si­rin­kę bu­vę ir esa­mi kai­mo gy­ven­to­jai pa­mi­nė­jo dar vie­ną pro­gą – Pa­dva­rių ben­druo­me­nės de­šimt­me­tį.

 

Autorės nuotr. Padvariuose paminėta Žolinė ir bendruomenės gimtadienis.


 

Pa­dva­riai va­di­na­mi uni­ka­liu kraš­to kam­pe­liu. Tai – iš­li­kęs gat­vi­nis kai­mas, ku­ria­me nuo­la­tos gy­ve­nan­čių žmo­nių ne­su­skai­čiuo­tum nė de­šimt. So­dy­bos čia at­gy­jan­čios va­sa­rą, kai į tė­vų ir pro­tė­vių tė­viš­kę su­va­žiuo­ja gi­mi­nės ir ar­ti­mie­ji.

Pri­si­lies­ti prie to me­to gy­ven­to­jų kas­die­ny­bės lei­džia svir­ne įkur­tas et­no­gra­fi­nis mu­zie­jus ir jo eks­po­na­tai. Mu­zie­jaus įkū­ri­mo idė­jos au­to­rė Edi­ta Ba­lan­die­nė sa­ko no­rė­ju­si įpras­min­ti se­nų­jų kai­mo žmo­nių pa­li­ki­mą.

Pa­dva­rių is­to­ri­ją, sa­viš­kius pri­si­me­na ir šian­dien čia su­si­ren­kan­tie­ji. Vi­si kar­tu šven­čia gim­ta­die­nius, Jo­ni­nes, mi­ni ki­tas pro­gas. Va­sa­ros pa­ly­dė­tu­ves pa­mi­nė­jo gau­siai į Žo­li­nę ir ben­druo­me­nės gim­ta­die­nį su­va­žia­vę kraš­tie­čiai.

Ren­gi­nio me­tu ypa­tin­gai pa­gerb­tas pir­mi­nin­kės Ge­no­vai­tės Ba­lan­dy­tės-Ra­kaus­kie­nės at­mi­ni­mas, ku­rios ben­druo­me­nė ne­te­ku­si per­nai. Čia – tė­vų že­mė­je – gi­mu­si, au­gu­si ir pa­si­li­ku­si Ge­nu­tė itin do­mė­jo­si sa­vo kraš­to is­to­ri­ja. Ji sie­kė, kad gim­to­jo kai­mo tra­di­ci­jas tęs­tų ir sa­vi, ir sve­tur iš­si­bars­tę že­mie­čiai.

Už tai, jog ska­ti­no vie­tos gy­ven­to­jų ir kraš­tie­čių ben­druo­me­niš­ku­mą, sau­go­jo Pa­dva­rių uni­ka­lu­mą, G. Ra­kaus­kie­nė pel­nė Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no ap­do­va­no­ji­mą ir bu­vo pri­pa­žin­ta vie­na iš­ki­liau­sių Vil­niaus kraš­to žmo­nių.

Apie ma­mos nu­veik­tus dar­bus kal­bė­jo jos veik­lą pe­rė­mu­si Ok­sa­na Pa­kal­niš­kie­nė. Pa­gerb­ti bu­vu­sią pir­mi­nin­kę ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti prie Pa­dva­riuo­se iš­ki­lu­sio pa­min­kli­nio ak­mens. Jį pa­šven­ti­no ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas. Žen­klas ant ak­mens – ba­lan­dis, šalia akmens – dvi kny­gos. Už­vers­to­ji skir­ta švie­siam Ge­nu­tės at­mi­ni­mui, at­vers­ta kny­ga – at­ei­ties kar­toms, skai­ty­sian­čioms kai­mo is­to­ri­ją.

Ba­lan­dis žy­mi pa­čių pir­mų­jų šia­me kai­me įsi­kū­ru­sių gy­ven­to­jų – Juo­zo, Jo­kū­bo, An­ta­no, Ka­zio ir My­ko­lo Ba­lan­džių – pri­si­mi­ni­mą. Nuo jų, daug dir­bu­sių kai­mo la­bui, ir pra­si­dė­ju­si Pa­dva­rių is­to­ri­ja. Ba­lan­džių dar­bus šian­dien tę­sia jų pa­li­kuo­nys.

Apie ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tus pro­jek­tus pa­sa­ko­jo dau­gu­mos jų ko­or­di­na­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė. Jų, vyk­dy­tų eu­ro­pi­nė­mis ir ki­to­mis lė­šo­mis, – try­li­ka.

Ypa­tin­gas ben­druo­me­nei – vie­nas pro­jek­tų, į se­no­jo kai­mo ap­lin­ką įne­šęs nau­jo­viš­kų spal­vų. Už­si­mo­jus su­tvar­ky­ti gat­vi­nio kai­mo rė­žį ir ja­me įkur­ti par­ką, gau­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pa­ra­ma. Vyk­dant pro­jek­tą, dar­ba­vo­si ir ma­ži, ir su­au­gę pa­dva­riš­kiai. Bu­vo nu­šie­nau­ta ap­lin­ka, su­tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja, ne­be­li­ko se­nų me­džių. Nau­jo­mis spal­vo­mis su­žė­rė­jo iš­va­ly­tas tven­ki­nys, vi­sur su­ža­lia­vo žo­lė. Pa­dė­ka, pa­dė­jus su­tvar­ky­ti par­ką, skir­ta UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Į gim­tuo­sius na­mus par­vy­kus kraš­tie­čiams, šia­me par­ke skam­ba su­ei­tu­vių lin­kė­ji­mai, ben­drai šven­čia­mų gim­ta­die­nių svei­ki­ni­mai, Jo­ni­nių dai­nos. Čia – jau­ki pa­vė­si­nė, jau­ni­mui – krep­ši­nio aikš­te­lė.

Tarp įgy­ven­din­tų pro­jek­tų – ir iš­leis­ta kny­ge­lė apie Pa­dva­rius, su­kur­tas fil­mas, ki­ti dar­bai. „Esam la­bai dė­kin­gi Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir Vie­tos veik­los gru­pei, kad mu­mis pa­ti­kė­jo, kai nu­spren­dė­me siek­ti šių tiks­lų“, – sa­kė V. Me­liūkš­tie­nė.

Šven­tės da­ly­vius svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius, bi­čiu­liai iš Pa­bais­ko se­niū­ni­jos ir ben­druo­me­nės. Va­ri­nės kai­mo ben­druo­me­nės cho­ras ir mo­te­rų an­sam­blis „Jau­nys­tės go­dos“ iš Ly­duo­kių at­vy­ko su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

4 straipsnio 2 nuotr.08-21

Per Žolinę į Padvarių kaimo parką rinkosi svečiai.


 

4 straipsnio 3 nuotr.08-21

Padvariams ir šio krašto žmonėms – paminklinis akmuo.


 

4 straipsnio 4 nuotr.08-21

Ben­druo­me­nės pir­mi­ni­nkė Ok­sa­na Pa­kal­niš­kie­nė (kai­rė­je) ir pro­jek­tų ko­or­di­na­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)