Spausdinti šį puslapį

Senelių namuose liejosi poezijos posmai

R. Nekrošius paskaitė savo mamos A. Nekrošienės (dešinėje) eilių. R. Nekrošius paskaitė savo mamos A. Nekrošienės (dešinėje) eilių.

Po re­no­va­ci­jos at­si­nau­ji­nu­siuo­se Žel­vos pa­ra­pi­jos ka­ta­li­kiš­kuo­se se­ne­lių na­muo­se įsi­kū­rė jau 22 gy­ven­to­jai. Pa­si­bai­gus įkur­tu­vių rū­pes­čiams, at­si­ra­do ga­li­my­bė pra­tur­tin­ti gy­ven­to­jų kas­die­ny­bę nau­jo­mis veik­lo­mis.

Šiuo me­tu ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se eks­po­nuo­ja­mi liau­dies me­ni­nin­ko, kul­tū­ros švie­suo­lio Juo­zo Va­si­liaus­ko me­džio dir­bi­niai.

Įstai­gos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Ru­ta­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai su­lau­kė gar­bin­gos vieš­nios – Aly­tos Prans­kie­ty­tės-Ne­kro­šie­nės.

Ne­kro­šie­nė – bu­vu­si mo­ky­to­ja, vė­liau – mo­kyk­los di­rek­to­rė, kar­tu su vy­ru už­au­gi­no ir iš­moks­li­no tris vai­kus. Sa­vo šei­mos is­to­ri­ją per­kė­lė į pa­sa­ką „Kai­mo prin­cų gi­rai­tė“, yra su­kū­ru­si pluoš­tą ei­lė­raš­čių.

Pe­da­go­gės sū­nus gy­dy­to­jas R. Ne­kro­šius rū­pi­na­si ne tik Žel­vos pa­ra­pi­jos ka­ta­li­kiš­kuo­se se­ne­lių na­mų glo­bo­ti­nių, bet ir vi­sų žel­viš­kių svei­ka­ta. Ma­mos ei­lė­raš­čius jis per­skai­tė su­si­rin­ku­siems gy­ven­to­jams ir dar­buo­to­jams.

Po to A. Ne­kro­šie­nė, nors ir bū­da­ma gar­baus am­žiaus, pra­stai re­gin­ti, sa­va­ran­kiš­kai ne­vaikš­tan­ti, min­ti­nai de­kla­ma­vo sa­vo mo­ki­nės R. Ir­vins­kie­nės ei­les bei po­eto B. Gra­žio ei­lė­raš­čius. Ren­gi­nio pa­bai­go­je vi­sus da­ly­vius ji pa­kvie­tė liau­diš­kai dai­nai.

„Gi­liai iš­jaus­tos, nuo­šir­džios ei­lės, pro­za, pa­rem­ta gy­ve­ni­mo iš­min­ti­mi, pra­smin­gos min­tys, skli­di­nos mei­lės Die­vui ir žmo­gui, pa­ska­ti­no klau­sy­to­jus pa­mirš­ti ne­gan­das, skaus­mą ir į pa­sau­lį pa­žvel­gus sie­los aki­mis pa­ste­bė­ti švie­sias spal­vas“, – pa­sa­ko­jo Aud­ro­nė Ru­ta­vi­čie­nė.

 UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(4 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)