Spausdinti šį puslapį

„Rudens saulutė“ – vėl Ukmergės padangėje

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Ukmergiškiai gali ne tik pasigrožėti paroda, bet ir įsigyti darbų. Ligitos Juodvalkienės nuotr. Ukmergiškiai gali ne tik pasigrožėti paroda, bet ir įsigyti darbų.

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je nu­švi­to „Ru­dens sau­lu­tė“. Šie­met ji su­reng­ta jau sep­ty­nio­lik­tą  kar­tą. Į šį tra­di­ci­nį ren­gi­nį kas­met pa­kvie­čia Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų są­jun­ga, va­do­vau­ja­ma pir­mi­nin­kės Lio­nės Alek­sie­nės.

Pa­ro­da jau se­niai „iš­au­go“ ra­jo­ni­nius dra­bu­žius ir ta­po res­pub­li­ki­ne. Šie­met eks­po­zi­ci­jo­je da­ly­va­vo 29 ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos. Sa­vo kū­ry­bą pri­sta­tė per 250 au­to­rių. Da­ly­viai at­vy­ko net iš to­li­miau­sių ša­lies kam­pe­lių. Iš vi­so uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti apie 2500 dai­lių­jų ama­tų dar­be­lių.

Ši pa­ro­da – tai ga­li­my­bė ne­įga­liems žmo­nėms pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei sa­vo kū­ry­bą bei ne­iš­sen­kan­čią dva­sios stip­ry­bę.

Eks­po­na­tai – rank­dar­biai iš mo­lio, odos, me­džio dro­ži­niai, mez­gi­niai, nė­ri­niai, įvai­rio­mis tech­ni­ko­mis ta­py­ti pa­veiks­lai. Į juos vi­sus įdė­ta po da­le­lę kū­ry­biš­kai nu­si­tei­ku­sių ne­įga­lių žmo­nių šir­dies ir vil­ties.

Tar­da­ma pa­dė­kos žo­dį su­si­rin­ku­sie­siems L. Alek­sie­nė pri­si­pa­ži­no, kad pa­ro­dos or­ga­ni­za­vi­mo rū­pes­čius už­go­žia ne­įga­lių­jų en­tu­ziaz­mas: „Jei anks­čiau rei­kė­da­vo kvies­te kvies­ti da­ly­vau­ti, tai da­bar pa­tys jau nuo va­sa­ros pra­džios skam­bi­na ir klau­sia, ar bus „Ru­dens sau­lu­tė“, ka­da.“

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad per šį ku­ria­mą gro­žį, me­ną ge­rė­ja ir pa­čių ne­įga­lių­jų svei­ka­ta.

Į „Ru­dens sau­lu­tės“ ati­da­ry­mą su­si­rin­ko bū­rys pa­ro­dos da­ly­vių, su­gu­žė­jo sve­čių – mies­te­lė­nų, sa­vi­val­dy­bės va­do­vų bei spe­cia­lis­tų, ra­jo­no ta­ry­bos na­rių.

Vi­si ga­lė­jo nu­si­pirk­ti pa­ti­ku­sius dar­bus, taip pa­rem­da­mi ne­įga­liuo­sius bei juos vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas.

Kon­cer­ta­vo Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Eg­lė Sta­niū­nai­tė, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Ka­zi­mie­ro Pies­ti­nio.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)