Spausdinti šį puslapį

Apdovanojo gražiai besitvarkančius sodininkus

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Pašilės“ sodų bendrijos nariai savo sklypuose kuria grožį. Gedimino Nemunaičio nuotr. „Pašilės“ sodų bendrijos nariai savo sklypuose kuria grožį.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Onu­tė Tu­ka­čiaus­kie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tė ben­dri­jos na­rius į sma­gų pa­si­bu­vi­mą. Jo me­tu ap­do­va­no­ti gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių so­dų šei­mi­nin­kai, ap­tar­tos so­di­nin­kams reikš­min­gos ak­tu­a­li­jos.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­jo­je gra­žiau­sių so­dų rin­ki­mai bu­vo su­reng­ti pir­mą kar­tą, tad ko­mi­si­ja į sa­vo dar­bą pa­žvel­gė la­bai at­sa­kin­gai.

Še­ši ko­mi­si­jos na­riai skly­pe­lius apė­jo net ne po vie­ną kar­tą. Ap­žiū­rą ren­gė nuo ge­gu­žės mė­ne­sio.

Po il­gų svars­ty­mų nu­tar­ta pir­mą vie­tą už rū­pes­tin­gai puo­se­lė­ja­mą so­dą skir­ti Vi­dos ir Rai­mon­do Va­ra­naus­kų šei­mai, II vie­ta skir­ta Ge­nės ir Min­dau­go Vi­li­mų, III – Jo­no ir Pal­mi­ros Kon­dro­tų šei­moms.

Už rū­pes­tį puo­se­lė­jant skly­pe­lius, au­gi­nant juo­se dar­žo­ves, vai­sius, uo­gas bei puo­se­lė­jant gro­žį ap­do­va­no­ta ir dau­giau so­di­nin­kų: Jad­vy­ga Sta­nio­nie­nė, Al­gis Mar­tin­ka, No­me­da Ko­zak, Al­do­na Ged­gau­die­nė, Vil­ma ir Ge­di­mi­nas Ne­mu­nai­čiai.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no, už triū­są puo­se­lė­jant gro­žį dė­ko­jo Uk­mer­gės su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pe­red­nis.

Pir­mi­nin­kė O. Tu­ka­čiaus­kie­nė pa­mi­nė­jo ir pro­ble­mas, ku­rios ak­tu­a­liau­sios so­di­nin­kams. Vie­na to­kių – į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius krau­na­mos pa­dan­gos bei ki­tos ne­leis­ti­nos at­lie­kos. Spė­ja­ma, kad taip ga­li elg­tis vi­sai ne so­dų ben­dri­jos na­riai, o gre­ti­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Sten­gian­tis to iš­veng­ti, nu­tar­ta per­kel­ti kon­tei­ne­rių sto­vė­ji­mo vie­tą.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­ja įkur­ta 1967 me­tais. Šiuo me­tu jo­je 186 so­dų skly­pe­liai pa­grin­di­nia­me plo­te ir dar 22 at­ski­ra­me – ne­to­li Vait­kuš­kio dva­ro esan­čia­me skly­pe.

Pir­mi­nin­kė džiau­gia­si, kad gra­žiai puo­se­lė­ja­mi so­dai, ku­rių šie­met at­rink­ta 10, yra at­sva­ra ap­si­lei­dė­liams: ap­leis­tų, nė kar­to šie­met ne­šie­nau­tų so­dų šie­met su­skai­čiuo­ti sep­ty­ni, trys iš jų ne­šie­nau­ti nė kar­to.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)