Spausdinti šį puslapį

Per Mykolines Lyduokiuose liejosi eilės

Autorės nuotr. Autorės nuotr.

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ly­duo­kių kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė.

Rug­sė­jo pas­ku­ti­nis sek­ma­die­nis Ly­duo­kiuo­se nuo se­no lau­kia­mas. Pa­ra­pi­ja, pa­va­din­ta Šv. ar­chan­ge­lo My­ko­lo var­du, šven­čia jo var­do at­lai­dus, tad ly­duo­kie­čiai ir sve­čiai sku­ba į baž­ny­tė­lę. Mies­te­ly­je tą­dien šur­mu­liuo­ja ir tra­di­ci­nė My­ko­liu­ko mu­gė.

Per­nai per šią mu­gę Ly­duo­kių bib­lio­te­ka pra­džiu­gi­no vi­sus pri­sta­ty­da­ma pa­čių pa­reng­tą ir iš­leis­tą in­for­ma­ci­nį lei­di­nį „Ly­duo­kių kraš­tas“.

Šį­met pa­siū­lė­me gar­siai pa­skai­ty­ti ei­les apie ru­de­nį. Vi­sas pluoš­tas po­ezi­jos rin­ki­nių, tarp ku­rių Vy­tau­to Ma­čer­nio, Ja­ni­nos De­gu­ty­tės, kraš­tie­čio Al­bi­no Še­re­lio, lau­kė skai­to­vų.

Sma­gu bu­vo klau­syt, kaip švie­čiant ru­de­niš­kai sau­lei, to­lė­liau skam­bant ka­pe­li­jos mu­zi­kai, skai­to­vai vie­nas po ki­to rin­ko­si kny­gas, teks­tus ir gar­siai skai­tė: mo­te­rys ir vy­rai, jau­ni ir vy­res­ni, vie­ti­niai ir sve­čiai...

Tuo­jau pat ša­lia su­si­bū­rė klau­sy­to­jų bū­re­lis – pa­dė­ko­jo skai­to­vui ap­lo­dis­men­tais. Bib­lio­te­ki­nin­kė vi­siems skai­to­vams dė­ko­jo do­va­nė­le – gra­žiai su­pa­kuo­tais tul­pių so­di­nu­kais. Kai juos so­dins, gro­žė­sis žie­dais, kiek­vie­nas pri­si­mins ru­de­ni­nius po­ezi­jos skai­ty­mus Ly­duo­kiuo­se.

Ja­ni­na BAŠKAUSKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)