Spausdinti šį puslapį

Sveiko maisto šventėje pristatyti Advento patiekalai

Sveiko maisto šventėje pristatyti Advento patiekalai Sveiko maisto šventėje pristatyti Advento patiekalai

Šeš­ta­die­nį Kul­tū­ros cen­tro šo­kių sa­lė­je vy­ko tra­di­ci­nė Svei­ko mais­to šven­tė, skir­ta Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nai, ku­ri mi­ni­ma lap­kri­čio 8-ąją. Šių me­tų šven­tės te­ma – „Gar­džiau­si ad­ven­to pa­tie­ka­lai“.

Šie­met iš­mo­nę ir kū­ry­bin­gu­mą apie svei­ką mais­tą de­monst­ra­vo de­šimt ko­man­dų: Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­ga „Bo­čiai“, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ klu­bas „Vil­tis“, Sie­si­kų kai­mo ben­druo­me­nė, Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nė „Kai­my­nai“, „Neo Li­fe“ ko­man­da, Šven­tu­pės kai­mo ben­druo­me­nė, LSDP Uk­mer­gės sky­rius ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas, su ad­ven­to tra­di­ci­jo­mis ir pa­pro­čiais, se­no­vi­niais pa­tie­ka­lais ir bur­tais su­pa­žin­di­no „Lu­kens­kų na­mų“ šei­mi­nin­kė Rū­ta Lu­kens­kie­nė.

Šven­tė­je vy­ko ir da­ly­vių pri­sta­ty­mo kon­kur­sas. Ko­man­dos tu­rė­jo su­gal­vo­ti trum­pą pri­sis­ta­ty­mą, api­pa­vi­da­lin­ti sta­lus ir pri­sta­ty­ti pen­kis pa­tie­ka­lus: gė­ri­mą, už­kan­dį, pa­grin­di­nį pa­tie­ka­lą, de­ser­tą ir kiek­vie­nos pa­si­rink­tą ypa­tin­gą ad­ven­to pa­tie­ka­lą.

Pa­tie­ka­lai tu­rė­jo bū­ti ga­mi­na­mi lai­kan­tis ka­len­do­ri­nių vai­šių tra­di­ci­jų ir svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pų, nau­do­jant grū­dus, vai­sius, uo­gas, gry­bus. Ant sta­lų ne­ga­lė­jo bū­ti žu­vies ir sil­kės.

Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mą ver­ti­no ko­mi­si­ja: Ukmergės ra­jo­no vi­ce­me­rė Klav­di­ja Ste­pa­no­va, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro Jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­or­di­na­ci­nio cen­tro ko­or­di­na­to­rė Sa­bi­na Aukš­tuo­lie­nė, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė, žo­li­nin­kė Gied­rė Ra­dze­vi­čiū­tė, „Lu­kens­kų na­mų“ šei­mi­nin­kė Rū­ta Lu­kens­kie­nė.

Vi­siems šven­tės da­ly­viams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai, vi­si bu­vo pa­skelb­ti nu­ga­lė­to­jais ir ap­do­va­no­ti edu­ka­ci­ne pro­gra­ma „Lu­kens­kų na­muo­se“.

Taip pat ren­gi­ny­je bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti, pa­si­vai­šin­ti pa­ruoš­tais ga­mi­niais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)