Spausdinti šį puslapį

Jubiliatų šventė greitai pati minės jubiliejų

Autorės nuotr. Jubiliatų šventė globos namuose – tradicinė. Autorės nuotr. Jubiliatų šventė globos namuose – tradicinė.

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai tu­ri la­bai se­ną ir gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met pa­svei­kin­ti sa­vo ju­bi­lia­tus. Šie­met ap­va­lius ju­bi­lie­jus mi­nė­jo 30 gy­ven­to­jų ir 15 dar­buo­to­jų. Jie pa­gerb­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sios šven­tės me­tu.

Ju­bi­lia­tų šven­tė Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te šie­met – jau 29-oji. Ki­tą­met bus ju­bi­lie­ji­nė.

Jau­niau­si tarp šių­me­ti­nių ju­bi­lia­tų – 30-me­čiai. Su to­kiu ju­bi­lie­ju­mi svei­kin­ti 4 gy­ven­to­jai ir vie­na dar­buo­to­ja.

Tarp 40-me­čių – 7 gy­ven­to­jai ir tiek pat dar­buo­to­jų. 50-me­tį šie­met šven­tė 8 gy­ven­to­jai ir 3 dar­buo­to­jai, 60-me­tį – 5 gy­ven­to­jai ir 4 dar­buo­to­jai.

4 glo­bos na­mų gy­ven­to­jai šie­met mi­nė­jo 70 me­tų su­kak­tį. De­ja, vie­nas iš jų šios šven­tės ne­be­su­lau­kė.

Tarp pa­čių vy­riau­sių­jų – du 80 me­tų su­kak­tis pa­mi­nė­ję gy­ven­to­jai.

Pa­svei­kin­ta ir pa­ti vy­riau­sia na­mų gy­ven­to­ja Jad­vy­ga Olech­no­vič. Jai šie­met su­ėjo 93 me­tai. Gar­baus am­žiaus se­no­lė į sa­lė­je vy­ku­sią šven­tę at­ei­ti ne­pa­jė­gė, ta­čiau bu­vo pa­gerb­ta sa­vo kam­ba­ry­je.

Ju­bi­lia­tų pa­svei­kin­ti at­vy­ko gau­sus bū­rys svei­kin­to­jų. Juos pri­sta­tė ir už at­vež­tus svei­ki­ni­mus bei do­va­nas dė­ko­jo įstai­gos va­do­vas Vi­lius Pet­raus­kas.

Pa­čią di­džiau­sią pa­dė­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vams ir Sei­mo na­riams jis ra­gi­no skir­ti už nau­jai iš­as­fal­tuo­tą ke­lią ir pės­čių­jų ta­ką link jų Ja­siu­liš­kių glo­bos na­mų. Tvir­ti­no, jog tai – pa­ti ge­riau­sia do­va­na, ku­rios lauk­ta net ke­lio­li­ka me­tų.

Su­si­rin­ku­sie­siems kon­cer­ta­vo Vil­niaus miš­kų urė­di­jos fol­klo­ro an­sam­blis „Nal­šia“ bei Vi­diš­kių kraš­to sa­vi­veik­li­nin­kai.

Ja­siu­liš­kių glo­bos na­muo­se šiuo me­tu gy­ve­na per 290 gy­ven­to­jų. Čia dir­ba 132 dar­buo­to­jai. 

Pen­sio­na­te pas­ta­rai­siais me­tais at­lie­ka­ma re­no­va­ci­ja: pra­ėju­siais me­tais – pir­mo­jo, šie­met – tre­čio kor­pu­so.

Pas­ku­ti­nė, vos prieš ke­lias die­nas įvy­ku­si, per­mai­na Ja­siu­liš­kių glo­bos na­muo­se – vir­tu­vė iš­nuo­mo­ta to­kias pa­slau­gas tei­kian­čiai įstai­gai.

Įstai­ga iš­loš, nes ne­be­rei­kės in­ves­tuo­ti į įran­gą, at­kris įvai­rios su mai­ti­ni­mo pa­slau­gos tei­ki­mu su­si­ju­sios pro­ble­mos. Be dar­bo po per­mai­nos nie­kas ne­li­ko – vi­rė­jas įdar­bi­no vir­tu­vės nuo­mi­nin­kai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)