Ukmergės bendruomenių naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Projektą remia:

 

Uk­mer­gė­je jau an­trą kar­tą vyks Aukš­tai­ti­jos vai­kų ir jau­ni­mo lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis „Gur­gu­tis“, ku­ria­me da­ly­vaus daug šau­nių ir įdo­mių te­at­ro ko­lek­ty­vų iš įvai­rių mies­tų. Tra­di­ci­niu tam­pan­tis fes­ti­va­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ne tik su šios me­no rū­šies spe­ci­fi­ka bei tra­di­ci­jo­mis, bet ir pa­ma­ty­ti ne­įpras­čiau­sių lė­lių, te­at­ro mė­gė­jus kvie­čia šį šeš­ta­die­nį at­ei­ti į Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (Miš­kų g. 45).

 

“Trepsių” ir “Trepsiukų” gyvenimo akimirkos.

Spar­čiai to­bu­lė­jant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms ir pa­ste­bint vis ža­lin­ges­nį kai ku­rių iš jų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui ir psi­chi­nei svei­ka­tai, moks­li­nin­kai bei psi­cho­lo­gai įspė­ja tė­vus ne­pirk­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų. Tei­gia­ma, kad jų ža­la ma­žie­siems yra kur kas di­des­nė nei su­au­gu­sie­siems. Vie­nas Mel­bur­no uni­ver­si­te­to Aust­ra­li­jo­je pro­fe­so­rius net­gi pa­va­di­no pa­mi­šu­siais tė­vus, lei­džian­čius sa­vo vai­kams nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais. Tai esą pa­vo­jin­ga jų psi­chi­kai ir pa­di­di­na nu­tu­ki­mo bei dia­be­to ri­zi­ką.

 

Si­gi­ta ASTIKIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vi­diš­kių fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Ru­de­nį ir žie­mą, kai vis­ką ap­gau­bia dar­ga­nos ir tam­sa, kai la­bai trūks­ta sau­lės spin­du­lių, no­ri­si nors trum­pam pa­bū­ti ten, kur ga­li­ma pa­si­džiaug­ti kū­ry­bos švie­sa ir ši­lu­ma. O kas ga­li la­biau su­šil­dy­ti, jei ne vai­kų kū­ry­ba – at­vi­ra, nuo­šir­di, spal­vin­ga, sa­vo fan­ta­zi­jo­mis at­sklei­džian­ti kiek­vie­no ma­žo­jo au­to­riaus vi­di­nį pa­sau­lį...

 

 

Iš su­lanks­ty­tų ir su­kli­juo­tų laik­raš­čių ga­li­ma su­kur­ti ne­įpras­tų pa­veiks­lų.

 

Jau­nų­jų kū­rė­jų pa­ro­do­je ap­si­lan­kė Vi­diš­kių mo­ki­nu­kai.
Au­to­rės nuotr.

Šį sek­ma­die­nį LNK te­le­vi­zi­ja ro­dys Mo­ti­nos die­nai skir­tą kon­cer­tą, ku­ria­me da­ly­vau­ja ži­no­mi dai­ni­nin­kai ir su jais dai­nuo­sian­tys dar­že­li­nu­kai. Tarp de­šim­ties ša­lies dar­že­lių gru­pių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­vy­si­me Uk­mer­gės mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ auk­lė­ti­nes.

Tei­sę pa­tek­ti į kon­cer­tą ga­vo ge­riau­siai šiai pro­gai skir­ta­me kon­kur­se pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių vie­nos Vil­niaus re­kla­mos agen­tū­ros pa­skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dar­že­liai. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė siųs­ti nu­fil­muo­tus svei­ki­ni­mus ma­mai.

Kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių nuotr. Ta­ja ir vie­nas fi­na­li­nio kon­cer­to „Tau, ma­ma“ ve­dė­jų Jur­gis Brūz­ga su „Var­pe­lio“ dai­ni­nin­kė­mis re­pe­ti­ci­jos dar­že­ly­je me­tu.

Projektą remia:

 

Tie, ku­rie ti­ki pa­sa­ko­mis, iš­si­il­go ka­lė­di­nių ste­buk­lų ar no­ri pa­si­sem­ti sma­gios šven­ti­nės nuo­tai­kos, ir šie­met ne­liks be staig­me­nų. Vi­si vi­si – ma­ži ir di­de­li – per šven­tes kvie­čia­mi sku­bė­ti į kul­tū­ros cen­trą: čia mū­sų lauks te­at­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis kon­cer­tas. Tra­di­ci­nius, me­tų pa­bai­go­je uk­mer­giš­kiams ro­do­mus, spek­tak­lius pa­mė­gu­sius vai­kus ir jų tė­ve­lius šį kar­tą links­mins po­pu­lia­rūs Uk­mer­gės dai­ni­nin­kai ir ak­to­riai.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Šven­ti­nę pro­gra­mą, ku­ri bus pri­sta­ty­ta prieš Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus, šie­met ren­gia pop­gru­pių „Gar­siu­kai“ ir „GARS‘ko­das“ ko­lek­ty­vai bei kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro stu­di­jos „Nykš­tu­kas“ na­riai. Žiū­ro­vus jie pa­kvies į ne­įpras­tą kon­cer­tą „Se­na nau­ja pa­sa­ka“, ku­ria­me ka­ra­liaus mu­zi­ka ir lė­lės.

 

 

Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te uk­mer­giš­kių lau­kian­tys „Gar­siu­kai“ ža­da pui­kią nuo­tai­ką, links­my­bes ir staig­me­nas.
Au­to­rės nuotr.

Dau­gia­ša­lio mo­kyk­lų part­ne­rys­tės pro­jek­to Co­me­nius veik­lo­je da­ly­vau­jan­čios Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­sto­vai prieš Nau­juo­sius me­tus vie­šė­jo Kro­a­ti­jo­je. Čia uk­mer­giš­kiams bei vai­kams iš ki­tų ša­lių bu­vo su­reng­tos ne­įpras­tos pa­mo­kos. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pro­gra­mos, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das.

Į Kro­a­ti­ją vy­ko Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė, an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Rus­nė Za­vadz­kė ir Ni­jo­lė Min­ke­vi­čie­nė bei ke­le­to šeš­tų kla­sių moks­lei­viai Aus­tė­ja Pau­liu­ko­ny­tė, Emi­lė Šikš­ny­tė, Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas ir Liu­tau­ras Kliau­ga.

 

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los šeš­to­kai Liu­tau­ras, Emi­lė, Aus­tė­ja ir Ri­čar­das kar­tu su mo­ki­niais iš ki­tų ša­lių ga­mi­no di­džiu­lį pla­ka­tą.

Van­da VINCKIENĖ

Bib­lio­te­ki­nin­kė

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė bu­vo pa­mi­nė­ta ir Lai­čių bib­lio­te­ko­je. Bib­lio­te­kos kny­gų fon­dą pa­pil­dė kny­gos, ku­rias pa­do­va­no­jo Lai­čių mo­kyk­los mo­ki­niai su sa­vo auk­lė­to­jo­mis. O jų su­si­da­rė ne­ma­ža krū­ve­lė.

Po­kal­bių su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais me­tu pri­si­min­tos mėgs­ta­miau­sios pa­sa­kos. Ma­žie­ji no­riai da­li­jo­si įspū­džiais apie per­skai­ty­tas kny­gas.

Ka­da vai­kai bū­na lai­min­gi? Val­gy­da­mi ska­niau­sius pa­sau­ly­je le­dus? Sup­da­mie­si kva­pą už­gniau­žian­čio­je ka­ru­se­lė­je? O gal žais­da­mi su drau­gais mėgs­ta­mus žai­di­mus...

Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kei Jus­tei Pa­žū­sy­tei be­ne dau­giau­sia lai­mės su­tei­kia kny­gos ir skai­ty­mas. Klai­džio­ti po nuo­sta­bų kny­gų pa­sau­lį de­šimt­me­tei – vie­nas mėgs­ta­miau­sių už­si­ė­mi­mų. Sa­ko, jog la­biau­siai pa­tin­ka fan­tas­ti­nė li­te­ra­tū­ra, pa­sa­ko­ji­mai apie nuo­ty­kius. Da­li­ja­si ne­įpras­tais įspū­džiais, pa­tir­tais skai­tant nuo­ty­kių ku­pi­nus „Kla­nų ka­rius“ apie lau­ki­nius ka­ti­nus.

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Apie kny­gas, po­ezi­ją ir gy­vū­nus Jus­tė ga­lė­tų pa­sa­ko­ti ne­su­sto­da­ma.

AR NORĖTUM SUŽINOTI KĄ NORS NEĮPRASTO? JAU SENIAI GALVOJI APIE KOKĮ NORS ĮDOMŲ DALYKĄ, TAČIAU NEIŠMANAI, IŠ KUR GAUTI INFORMACIJOS? O GAL TURI DAUGYBĘ KLAUSIMŲ, Į KURIUOS TAU NIEKAS TAIP IR NEGALI ATSAKYTI? TUOMET RAŠYK „PUPSIUI“. ČIA ESANTIS „KLAUSIUKŲ SKYRELIS“ GALBŪT TAPS TAU VIETA, KURIOJE RASI IR TAI, KO LABAI LABAI REIKIA, IR TAI, KAS TIESIOG ĮDOMU. SIŲSK SAVO KLAUSIMUS APIE VISKĄ: GYVŪNUS, DAIKTŲ ATSIRADIMO ISTORIJAS, SPORTĄ, DRABUŽIUS – TEIRAUKIS TO, KĄ NORĖTUM SUŽINOTI. REIKIA DAR IR PATARIMO? „KLAUSIUKŲ SKYRELIS“ VISADA PASIRUOŠĘS TAU PADĖTI!!!

ATSIŲSK SAVO KLAUSIMĄ

 

Ka­tės ma­to taip pat ge­rai, kaip ir žmo­nės, daž­nai net ge­riau. Ka­čių re­gė­ji­mas pri­tai­ky­tas už­fik­suo­ti ju­dė­ji­mą – tai pra­ver­čia me­džio­jant. Kaip ir žmo­nių, ka­čių re­gė­ji­mas yra bi­no­ku­lia­ri­nis, nors ne toks to­bu­las. Tai reiš­kia, kad ka­tės, taip pat kaip ir žmo­nės, tik­riau­siai ma­to tri­ma­tę erd­vę, o tai la­bai svar­bu at­stu­mo įver­ti­ni­mui. Ta­čiau ka­tės yra šiek tiek trum­pa­re­gės. Tai ro­do, kad jos la­biau pri­si­tai­kiu­sios ste­bė­ti ar­ti­mes­nius ob­jek­tus, to­kius kaip gro­bis, ku­rį ga­li pa­si­gau­ti ke­lių šuo­lių at­stu­mu. Ob­jek­tai, esan­tys to­liau kaip ke­le­tas šim­tų met­rų, re­tai ka­da do­mi­na ka­tes.

 

Puslapis 5 iš 1421

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų