Pagerbtas monsinjoro A. Svarinsko atminimas

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Di­džio­sios ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke pa­sta­ty­tas kry­žius, įpras­mi­nan­tis A. Sva­rins­ko gy­ve­ni­mo ke­lią. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Di­džio­sios ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke pa­sta­ty­tas kry­žius, įpras­mi­nan­tis A. Sva­rins­ko gy­ve­ni­mo ke­lią.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je ir Uk­mer­gė­je vy­ko mon­sin­jo­ro Al­fon­so Sva­rins­ko mir­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mo ren­gi­niai. Lie­pos 17-ąją su­ėjo me­tai nuo A. Sva­rins­ko mir­ties. Šie­met jis bū­tų mi­nė­jęs 90 me­tų ju­bi­lie­jų...

Penk­ta­die­nį vi­dur­die­nį mon­sin­jo­ro at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas Vil­niu­je Lu­kiš­kių aikš­tė­je, va­ka­re Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je au­ko­tos šv. Mi­šios. Prie na­mo sos­ti­nė­je, Od­mi­nių g. Nr. 10, ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta.

Šeš­ta­die­nį Duks­ty­nos ka­pi­nė­se pa­šven­tin­tas kuk­lus mon­sin­jo­ro ka­po kry­žius. Jis ne­si­ski­ria nuo ki­tų mū­sų kraš­to par­ti­za­nams šio­se ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tų kry­že­lių...

Gar­saus mū­sų kraš­tie­čio at­mi­ni­mas įpras­min­tas jo pa­ties įkur­ta­me Di­džio­sios ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke, Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je. Čia mi­nė­ji­mo iš­va­ka­rė­se baig­tas sta­ty­ti, o ren­gi­nio die­ną pa­šven­tin­tas mon­sin­jo­ro at­mi­ni­mo kry­žius ir pa­min­kli­nė len­ta.

Jo au­to­rius – tau­to­dai­li­nin­kas Ka­zi­mie­ras Mar­ti­nai­tis, o ar­chi­tek­tas, pa­dė­jęs pa­rink­ti vie­tą kry­žiui ir pro­jek­ta­vęs pa­min­kli­nę len­tą ša­lia jo, – Zig­man­tas Bra­zaus­kas.

Par­ke šv. Mi­šias au­ko­jo gau­sus bū­rys vys­ku­pų ir ku­ni­gų.

Po to vy­ko iš­kil­min­gas mon­sin­jo­ro A. Sva­rins­ko mir­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas.

Kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kest­ras, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Uly­čia“, va­do­vau­ja­mas J. Gied­rai­tie­nės, „Trem­ti­nio“ cho­ras, va­do­vau­ja­mas J. Juo­die­nės.



A. Sva­rins­kas gi­mė 1925 m. sau­sio 21 d. Kad­rė­nuo­se, Del­tu­vos vals­čiu­je, Uk­mer­gės ap­skri­ty­je. Mo­kė­si Vi­diš­kių pra­džios mo­kyk­lo­je, Uk­mer­gės A. Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je.

Įsi­trau­kė į po­grin­di­nę veik­lą. 1946 me­tais pra­si­dė­jus per­se­kio­ji­mui pa­li­ko ne­baig­tas stu­di­jas ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je ir iš­ėjo pas par­ti­za­nus. Bu­vo Uk­mer­gės apy­lin­kė­se vei­ku­sios po­grin­di­nės Ša­rū­no par­ti­za­nų gru­pės ry­ši­nin­kas, ap­rū­pin­da­vo par­ti­za­nus vais­tais, spau­da ir do­ku­men­tais. 1946 m. gruo­džio 21 d. bu­vo su­im­tas, tris mė­ne­sius tar­dy­tas bei žiau­riai kan­kin­tas, nu­teis­tas ka­lė­ti 10 me­tų dar­bo pa­tai­sos la­ge­riuo­se. Tik 1956 m. jis grį­žo į Lie­tu­vą.

1958 m. A. Sva­rins­kas vėl bu­vo su­im­tas ir nu­teis­tas 6 me­tams už an­ti­so­vie­ti­nės li­te­ra­tū­ros lai­ky­mą. Ka­lė­jo Mor­do­vi­jos la­ge­riuo­se. 1961 m. už akių jį dar nu­tei­sė ir LSSR Aukš­čiau­sia­sis teis­mas, pri­pa­ži­nęs ypač pa­vo­jin­gu re­ci­dy­vis­tu. Bu­vo per­kel­tas į ypa­tin­go­jo re­ži­mo ka­lė­ji­mą. 1964 m. iš­leis­tas į lais­vę grį­žo į Lie­tu­vą.

Ben­dra­dar­bia­vo po­grin­di­nia­me lei­di­ny­je „Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­ka“. 1976–1983 m. – Vi­duk­lės Šv. Kry­žiaus pa­ra­pi­jos kle­bo­nas.

1978 m. lap­kri­čio 13 d. kar­tu su ki­tais ku­ni­gais di­si­den­tais įkū­rė Ti­kin­čių­jų tei­sėms gin­ti ka­ta­li­kų ko­mi­te­tą, skel­bė jo do­ku­men­tus. 1983 m. Vi­duk­lė­je bu­vo su­im­tas, nu­teis­tas 7 me­tams griež­to­jo re­ži­mo la­ge­rio ir 3 me­tams trem­ties.

1988 m. Mask­vo­je lan­kę­sis JAV pre­zi­den­tas Ro­nal­das Rei­ga­nas pa­pra­šė SSRS va­do­vą Mi­chai­lą Gor­ba­čio­vą iš­lais­vin­ti A. Sva­rins­ką. 1988 m. lie­pos 11 d. jis bu­vo pa­leis­tas ir grį­žo į Vi­duk­lę, o rug­pjū­čio 23 d. iš­trem­tas į Vo­kie­ti­ją be tei­sės grįž­ti į Lie­tu­vą. Lan­kė lie­tu­vių ko­lo­ni­jas vi­sa­me pa­sau­ly­je. Lie­tu­vai pa­skel­bus Ne­pri­klau­so­my­bę grį­žo į Lie­tu­vą.

1998 m. jis bu­vo ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus 3 laips­nio or­di­nu, 2000 m. – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės me­da­liu, 2001 m. – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liu.

A. Sva­rins­ko ini­cia­ty­va jo gim­ti­nė­je Kad­rė­nų kai­me Vi­diš­kių se­niū­ni­jos apy­lin­kė­se  1991 me­tais įkur­tas Mū­šios Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­kas.

Ja­me pa­sta­ty­ta 14 ąžuo­li­nių kry­žių Di­džio­sios Ko­vos par­ti­za­nų apy­gar­dos kiek­vie­nam ba­ta­lio­nui. Taip pat A. Sva­rins­ko ini­cia­ty­va čia iš­ki­lo ir dau­giau kry­žių bei pa­min­kli­nių ak­me­nų.

A. Svarinsko atminimo kryžius Vyskupai ir kunigai  A. Svarinsko atminimo kryžius A. Svarinskas atgulė šalia perlaidotų Ukmergės partizanų

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų