Planuoja naujo teismo pastato statybas

Bu­vu­sį Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tą, ku­ria­me bu­vo ras­ti di­de­li kie­kiai gyv­si­dab­rio, iš nau­jo tirs vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai. Pa­sta­tą da­bar val­do Vals­ty­bės tur­to fon­das.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­na­sis teis­mo pa­sta­tas ga­li tap­ti tik is­to­ri­ja...


 

Pa­sak jo va­do­vės Au­re­li­jos Ja­kai­tie­nės, nuo gau­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tų pri­klau­sys pa­sta­to li­ki­mas: „Su vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tru esam su­ta­rę, kad jie at­liks pa­pil­do­mą ty­ri­mą. Kaip tik šiuo me­tu esam už­sa­kę ty­ri­mą, ir jie tu­ri jį pa­da­ry­ti šiuo me­tu, kai taip karš­ta. La­bai svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, ar ei­na ga­rai, ar ne.“

Pa­sak A. Ja­kai­tie­nės, jei­gu pa­aiš­kės, kad pa­sta­tas gyv­si­dab­riu ne­už­terš­tas, nė­ra pa­vo­jaus žmo­gaus svei­ka­tai ir ap­lin­kai, jis bus par­duo­da­mas. „Jei­gu pa­aiš­kės, kad gyv­si­dab­ris dar ga­ruo­ja, rei­kės da­ry­ti pil­ną stu­di­ją, griau­ti vi­sas sie­nas, ieš­ko­ti to­liau ži­di­nių ir tur­būt uti­li­zuo­ti pa­sta­tą“, – tei­gė ji.

Ji ma­no, kad pa­aiš­kė­jus, jog bu­vu­sia­me teis­mo pa­sta­te ne­bė­ra gyv­si­dab­rio, jį pa­vyk­tų par­duo­ti.

Bu­vęs Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tas yra dau­giau nei 690 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, jis pa­sta­ty­tas 1786 me­tais. Ja­me jau nuo XIX am­žiaus pra­džios bu­vo įsi­kū­ręs teis­mas. Ne­tru­kus po įvy­kio at­li­kus la­bo­ra­to­ri­nius svei­ka­tos ty­ri­mus, 40 Uk­mer­gė­je dir­ban­čių tei­si­nin­kų nu­sta­ty­tas leng­vo laips­nio lė­ti­nis ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu.

Bir­že­lį teis­mo dar­buo­to­jams bu­vo at­lik­ti pa­kar­to­ti­niai krau­jo ty­ri­mai, ieš­ko­ta gyv­si­dab­rio. Re­zul­ta­tai kiek­vie­nam bu­vo įteik­ti as­me­niš­kai. Ty­ri­mų iš­lai­das ap­mo­kė­jo Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo į teis­mus dar­buo­to­jai kol kas ne­si­krei­pė, nes dar nė­ra ga­vę spe­cia­lis­tų iš­va­dų dėl svei­ka­tos su­trik­dy­mo mas­to.

Tuo me­tu gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas ir nau­jo pa­sta­to sta­ty­bai, or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas sta­ty­bos prie­žiū­ros va­do­vui. Nau­ja­sis teis­mo pa­sta­tas tu­rė­tų iš­kil­ti jau prieš ke­le­tą me­tų nu­ma­ty­to­je tam vie­to­je – Del­tu­vos g. 17A.

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Na­vic­kai­tė-Bab­kin in­for­ma­vo, kad nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bas pra­dė­ti pla­nuo­ja­ma ki­tų me­tų pra­džio­je. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vės, šių pla­nų įgy­ven­di­ni­mas su­si­jęs ir su oro są­ly­go­mis. Jei jos bus ne­pa­lan­kios, teks ati­dė­ti, kol at­si­ras ga­li­my­bė vyk­dy­ti sta­ty­bos dar­bus.

Kiek kai­nuos šio nau­jo­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos, pa­sak Ž. Na­vic­kai­tės-Bab­kin, pa­aiš­kės po sta­ty­bos ran­gos kon­kur­so.

Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų lė­šo­mis.

Šiuo me­tu yra nu­pirk­tas tech­ni­nis pro­jek­tas ir pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl tech­ni­nio pri­žiū­rė­to­jo ir tarp­tau­ti­nės kon­sul­tuo­jan­čių in­ži­nie­rių fe­de­ra­ci­jos FIDIC in­ži­nie­riaus pa­slau­gų tei­ki­mo. Da­bar­ti­nė veiks­mų sta­di­ja – pir­ki­mo do­ku­men­tų ren­gi­mas.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų