Socialinių būstų karuselėje – „monkės biznis“

Sa­vi­val­dy­bė nuo­lat at­nau­ji­na so­cia­li­nio būs­to re­zer­vą – vie­ni bu­tai par­duo­da­mi, ki­ti per­ka­mi.  De­ja, biz­nis čia men­kas. Būs­tai par­duo­da­mi de­šim­te­rio­pai pi­giau, nei per­ka­mi. Lė­šos so­cia­li­niam būs­tui įsi­gy­ti gau­na­mos iš dvie­jų šal­ti­nių. 

 

Di­džio­ji da­lis ski­ria­ma iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fon­do. Taip pat pa­nau­do­ja­mos sa­vi­val­dy­bės lė­šos, gau­tos už par­duo­tus būs­tus.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šie­met skir­ta 232 tūks­tan­čiai li­tų. Dar 2,5 tūks­tan­čio li­ku­tį sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo nuo per­nykš­tės pri­va­ti­za­ci­jos. Šie pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti pa­nau­do­ti so­cia­li­nių būs­tų plėt­rai. Už juos ke­ti­na­ma įsi­gy­ti še­šis bu­tus.

Rin­ko­si iš ke­tu­rio­li­kos

Būs­tų pir­ki­mai vyks­ta kon­kur­so bū­du. Toks kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas spa­lį. Vi­sų pre­ten­den­tų pa­siū­ly­mus nag­ri­nė­jo spe­cia­li su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

Jos pir­mi­nin­kas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius pa­sa­ko­jo, kad su­lauk­ta 14 pa­siū­ly­mų.

Ne vi­si jie svars­to­mi. Du at­mes­ti dėl ne­ati­ti­ku­sių rei­ka­la­vi­mus do­ku­men­tų. Dar trys – iš kar­to juos ap­žiū­rė­jus. Mat bu­tai ge­ro­kai ap­leis­ti ir, no­rint ap­gy­ven­din­ti žmo­nes, rei­kė­tų juos re­mon­tuo­ti.

Ren­kan­tis bu­tus žiū­ri­ma, kad jiems ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Ne ma­žiau svar­bu kai­na. Nors kon­kur­so są­ly­go­se ji ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, ta­čiau tu­ri bū­ti pa­grįs­ta re­a­lio­mis rin­kos kai­no­mis. Sa­vi­val­dy­bės nu­si­žiū­rė­tų pirk­ti būs­tų kai­nos vi­dur­kis – 1000 li­tų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą plo­to.

Anot G. Po­ciaus, la­biau­siai pa­gei­dau­ti­ni 1–2 kam­ba­rių bu­tai. To­kio plo­to bu­tais ir šį kar­tą ke­ti­na­ma pa­pil­dy­ti so­cia­li­nio būs­to re­zer­vą.

Po­pu­lia­riau­si – mies­te esan­tys bu­tai. Dau­gu­ma sto­vin­čių­jų ei­lė­je pa­siū­lius būs­tą kai­me jo at­si­sa­ko.

Šie­met nu­spręs­ta įsi­gy­ti gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 9-2, J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 11-43, Da­riaus ir Gi­rė­no g. 10-54, Jau­ni­mo g. 23-39, Miš­kų g. 34-408 ir Vil­niaus g. 93-39. Šie bu­tai la­biau­siai ati­tin­ka nu­ma­ty­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus.

Par­da­vi­mams – iš­skir­ti­nės są­ly­gos

Du so­cia­li­nio būs­to fon­do bu­tus sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si par­duo­ti. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ka­se­lie­nė pa­aiš­ki­no, kad par­da­vi­mai vyks­ta Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pa­tal­pos tu­ri bū­ti nu­si­dė­vė­ju­sios dau­giau kaip 60 pro­cen­tų, o jų pir­kė­jai tu­ri bū­ti gy­ve­nę jo­se ne ma­žiau kaip 3 me­tus.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ne­pa­ten­kin­ti gy­ven­to­jų pra­šy­mų pri­va­ti­zuo­ti bu­tą, net jei iš­pil­dy­tos šios są­ly­gos.

Mat reg­la­men­te nu­ro­dy­ta, kad par­duo­da­mas so­cia­li­nis būs­tas sa­vi­val­dy­bei tu­ri bū­ti eko­no­miš­kai nuos­to­lin­gas. Pa­vyz­džiui, rei­ka­lau­ti ne­ma­žo re­mon­to.

Sa­vi­val­dy­bė lei­džia pri­va­ti­zuo­ti bu­tus pus­vel­čiui. Vie­no kam­ba­rio bu­tas Baž­ny­čios g. 16 įkai­no­tas 2600 li­tų, pa­na­šus Pa­kal­nės g. 21 – 3500 li­tų. Už dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Kran­to g. 1 pra­šo­ma 5100 li­tų.

Ar nau­din­ga sa­vi­val­dy­bei par­duo­ti bu­tus to­kio­mis ne­di­de­lė­mis kai­no­mis? J. Ka­se­lie­nė pa­aiš­ki­no, kad jos nu­sta­ty­tos re­mian­tis Re­gist­rų cen­tro pa­žy­ma. 

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je –  apie 400 so­cia­li­nių būs­tų.

Gy­ve­na­mo­jo plo­to lau­kia ne­men­ka 268 šei­mų ar vie­nų gy­ve­nan­čių as­me­nų ei­lė.

Pa­gal būs­to sky­ri­mo mo­ty­va­ci­ją su­da­ry­tos še­šios at­ski­ros ei­lės. Dau­giau­sia šei­mų ben­dro­je ei­lė­je – 134. Būs­to lau­kia 60 jau­nų šei­mų, 40 ne­įga­lių­jų, 17 gau­sių šei­mų, 17 naš­lai­čių ar li­ku­sių be tė­vų glo­bos.

Abu šie pa­siū­ly­mai dėl būs­tų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo tei­kia­mi svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­bai ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Pas­ku­ti­nį kar­tą ke­tu­ris bu­tus mies­te sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo per­nai. Trys so­cia­li­niai būs­tai per­nai bu­vo par­duo­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų