Su sąskaitomis – atgal į savivaldybę

Gy­ven­to­jai jau ga­vo vi­suo­ti­nės rin­klia­vos už šiukš­les są­skai­tas, ta­čiau ne­ma­žai žmo­nių ti­ki­na, kad jos ne­tei­sin­gos, o mo­kes­tis per di­de­lis. Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai pri­me­na, kad apie de­kla­ra­ci­jos duo­me­nų pa­si­kei­ti­mą rei­kia in­for­muo­ti – taip ne­tiks­lu­mų bū­tų kur kas ma­žiau.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškius piktina ne tik sąskaitos, bet ir netvarka.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mor­kū­nie­nė sa­ko, kad ga­vę są­skai­tas daž­niau­siai žmo­nės krei­pia­si į sky­rių, kai jiems iš­ky­la ne­aiš­ku­mų dėl per di­de­lės mo­kė­ji­mo su­mos.

Pa­vyz­džiui, kai ku­rie pra­ne­ši­muo­se ran­da įra­šy­tą sko­lą, nors, jų ma­ny­mu, sko­los ne­tu­rė­tų bū­ti.

Ne­re­tai pa­si­tai­kan­tis at­ve­jis, kai de­kla­ruo­ta dau­giau žmo­nių, ne­gu būs­te kar­tu gy­ve­na iš tik­rų­jų. Daž­niau­siai tai bū­na į už­sie­nį iš­vy­kę pa­vie­niai as­me­nys ar­ba net vi­sos šei­mos.

Vie­ti­nės rin­klia­vos są­skai­to­se pa­si­tai­ko pri­ra­šy­tų šei­mos na­rių, ku­rie šiuo me­tu kar­tu ne­gy­ve­na. Tai ga­li bū­ti ir stu­di­juo­ti į ki­tą mies­tą iš­vy­kę vai­kai.

Pa­sak ve­dė­jos, į sa­vi­val­dy­bę ne­ši­ni są­skai­to­mis at­ei­na pa­si­aiš­kin­ti dėl mo­kė­ji­mo už bui­ti­nes at­lie­kas ir tie, ku­riems įtrauk­tas ne­nau­do­ja­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, su­dub­liuo­ti duo­me­nys.

Bū­na, kad žmo­nės dir­ba ir gy­ve­na ki­ta­me mies­te, o so­dy­bo­je ar­ba bu­te ne­gy­ve­na­ma, ta­čiau rin­klia­va vis tiek už­krau­na­ma.

Jei­gu so­dy­ba tik­rai ne­gy­ve­na­ma, pa­tei­kus pa­žy­mą iš AB LESTO, kad elek­tros ener­gi­ja nė­ra nau­do­ja­ma, už ob­jek­tą rin­klia­va ne­skai­čiuo­ja­ma.

„Jei yra re­a­li ne­pri­emo­ka – ar­ba pa­tys pa­mir­šo su­mo­kė­ti už pra­ei­tus me­tus, ar­ba ne­ga­vo pra­ne­ši­mo, rei­kia kreip­tis į se­niū­ni­ją ar­ba į sky­rių. Taip yra nu­ma­ty­ta Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ad­mi­nist­ra­vi­mo tai­syk­lė­se“, – aiš­ki­na Z. Mor­kū­nie­nė.

Ga­li nu­tik­ti, kad są­skai­ta ap­mo­kė­ta, bet pi­ni­gai ne­pa­sie­kė ga­vė­jo. Ve­dė­ja vie­ną iš prie­žas­čių nu­ro­do tai, kad ne­tei­sin­gai at­lik­tas mo­kė­ji­mas. Pa­vyz­džiui, ne­tei­sin­gai nu­ro­dy­tas mo­kė­to­jo ko­das. Ar­ba pi­ni­gai „ke­ly­je“ –mo­kė­ji­mas at­lik­tas, bet įmo­kos dar ne­už­skai­ty­tos.

Z. Mor­kū­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad į sa­vi­val­dy­bę są­skai­to­mis ne­ši­ni at­ėję gy­ven­to­jai tik­rai nė­ra pa­ten­kin­ti ne­tiks­lu­mais, dėl ku­rių tu­ri gaiš­ti lai­ką. Daž­nai ma­no, kad dėl to kal­ti tik sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai – ką nors ne­tei­sin­gai su­skai­čia­vo, pri­tai­ky­da­mi for­mu­lę, įtrau­kė per daug as­me­nų ar plo­to.

Ta­čiau Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad mo­kė­to­jas yra at­sa­kin­gas už de­kla­ruo­tų duo­me­nų tei­sin­gu­mą. Jei­gu duo­me­nys ne­dek­la­ruo­ti, rin­klia­va skai­čiuo­ja­ma pa­gal duo­me­nų ba­zė­je tu­ri­mus duo­me­nis.

Ve­dė­ja ne­sle­pia, kad klai­dų pa­si­tai­ko – ga­li bū­ti ne­tiks­lios Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir Gy­ven­to­jų re­gist­ro duo­me­nų ba­zės.

Ra­dus ne­tiks­lu­mų, ji pa­ta­ria kreip­tis į se­niū­ni­ją pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba tur­to re­gist­ra­vi­mo vie­tą, de­kla­ruo­ti tei­sin­gus duo­me­nis. Tuo­met rin­klia­va per­skai­čiuo­ja­ma.

Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­tos kai ku­rios leng­va­tos. Mo­kes­tis ne­tai­ko­mas ne­nau­do­ja­moms pa­tal­poms.

Rin­klia­va ma­ži­na­ma 50 pro­cen­tų mo­kė­to­jams, de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą so­dų ben­dri­jo­se, neur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­riems ša­lia jų val­dos nė­ra ga­li­my­bės pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­rį ir jų būs­tai yra nu­to­lę nuo pa­grin­di­nio ke­lio dau­giau kaip 500 met­rų. To­kių gy­ven­to­jų są­ra­šus su­da­ro se­niū­nai.

Z. Mor­kū­nie­nė sa­ko, kad kom­pen­sa­ci­jos ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čioms šei­moms ar ki­tos so­cia­li­nės leng­va­tos nė­ra nu­ma­ty­tos.

Su­mo­kė­ti pir­mą­jį įna­šą gy­ven­to­jai tu­ri iki ge­gu­žės 25, ant­rą­jį – iki bir­že­lio 25 die­nos. Ne­ga­vu­sie­ji pra­ne­ši­mų apie tai tu­ri in­for­muo­ti Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus dar­buo­to­jus.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų