Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose

Jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai, iki pa­bai­gos iš­bu­vę jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų žy­gy­je, iš­lai­kė iš­tver­mės eg­za­mi­ną. Žy­gį lie­pos 17–18 die­no­mis or­ga­ni­za­vo Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas bei Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Tai – tra­di­ci­nis penk­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys.

Di­džio­ji or­ga­ni­za­ci­nių dar­bų naš­ta te­ko jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų veik­lą ku­ruo­jan­čiai ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nei In­gri­dai Ju­zė­nie­nei bei Vil­niaus aps. VPK VTV Pre­ven­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tei Jo­li­tai La­maus­kie­nei.

Šie­met žy­gy­je da­ly­va­vo  56 jau­nuo­liai: Uk­mer­gės mo­kyk­lų moks­lei­viai bei jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai iš ki­tų Vil­niaus ap­skri­ties ra­jo­nų.

Tra­są pa­ren­gė bei iš­ban­dė Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to en­tu­zias­tai – Ai­das Dut­kus, Ri­čar­das Mo­tie­jū­nas, Ge­di­mi­nas Ka­les­ny­kas, Min­dau­gas Da­ru­lis bei po­li­ci­jos rė­mė­jas Ro­lan­das Pal­čins­kas.

Lie­pos 17-osios ryt­me­tį va­do­vai vi­sus su­pa­žin­di­no su tai­syk­lė­mis, pa­aiš­ki­no už­duo­tis ir su­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie žy­gį, pa­reng­tą pa­gal orien­ta­vi­mo­si var­žy­bų tai­syk­les.

Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į pen­kias ko­man­das ir nu­vež­ti į miš­ką. Kiek­vie­nai ko­man­dai duo­ti to­pog­ra­fi­niai že­mė­la­piai, ku­riais va­do­vau­da­mie­si tu­rė­jo su­ras­ti pa­žy­mė­tas vie­tas, at­lik­ti už­duo­tis, pa­siek­ti sto­vyk­la­vie­tę.

Žy­gei­viai įvei­kė 15 ki­lo­met­rų at­stu­mą. Ei­ti te­ko per miš­kus, ke­lią skin­tis per dil­gė­ly­nus, dy­džio sulig žmo­gaus ūgiu, brūz­gy­nus, per­lip­ti iš­griu­vu­sius me­džius, pra­smuk­ti pro ša­kas, įkop­ti į sta­čius kal­nus.

Dau­giau­sia ryž­to rei­kė­jo per­bris­ti mau­rais ap­žė­lu­sią klam­pią dvo­kian­čią pel­kę. Tad pa­sie­kus upę, įbris­ti į ją bu­vo tik­ras ma­lo­nu­mas. Klam­po­jant nen­drė­mis ap­žė­lu­sia pel­ke kai ku­riems nu­ply­šo pa­dai, o vie­no žy­gei­vio spor­ti­nis ba­te­lis taip ir pa­si­li­ko klam­py­nė­je.

Kiek­vie­no­je sto­te­lė­je bu­vo pa­ruoš­tos už­duo­tys: su­gau­ti de­šimt skruz­džių, 2 mu­ses ir var­lę; su­ras­ti lo­bį; šau­dy­ti į tai­ki­nius.

Va­ka­re žy­gei­viai pa­sie­kė sto­vyk­la­vie­tę. Vi­si sku­bė­jo praus­tis, keis­tis dra­bu­žius, sta­ty­ti pa­la­pi­nes, kai ku­rie spė­jo ir pir­te­lė­je pa­si­kai­tin­ti. Prie lau­žo jau ga­ra­vo karš­ta ar­ba­ta. 50 lit­rų ka­ti­las kaip mat iš­tuš­tė­jo, kve­pė­jo gar­di gri­kių ko­šė, vi­lio­jo ke­pa­mų šaš­ly­kų kva­pas. Pa­si­stip­ri­nę jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai vėl bū­rė­si į ko­man­das ir da­ly­va­vo pro­tų mū­šy­je, pri­sta­tė mu­zi­ki­nes kū­ry­bi­nes už­duo­tis. Įspū­džių pil­ną die­ną vai­ni­ka­vo dis­ko­te­ka. 

Ant­ro­ji die­na pra­si­dė­jo skaus­min­gai anks­ti – 6 val. 30 min. įky­riai ai­dė­jo Mi­ros­lo­vo Ja­se­vi­čiaus švil­pu­kas ir įsak­mi ko­man­da: „Kel­tis!“. Brėš­ko ry­tas, sau­lė dar sken­dė­jo rū­kuo­se, o per pen­kias de­šim­tis jau­nuo­lių jau sto­vė­jo iš­si­ri­kia­vę sto­vyk­la­vie­tės aikš­te­lė­je. Trum­pa griež­ta ri­kiuo­tės pa­mo­kė­lė, sto­vyk­la­vie­tės su­tvar­ky­mas ir vėl – švil­pu­kas, kvie­čian­tis į mankš­tą. Re­to vei­de ma­tė­si šyp­se­na, ta­čiau toks jau iš­tver­mės žy­gis.

Pus­ry­čiams sto­vyk­lau­to­jai te­pė su­muš­ti­nius, čirš­ki­no la­ši­nu­kus, ke­pė kiau­ši­nie­nę. Po to pra­si­dė­jo es­ta­fe­tės ir spor­ti­nės var­žy­bos. Žy­gei­viai su­si­do­mė­ję klau­sė­si sve­čių – ka­riš­kių iš Ruk­los Lie­tu­vos di­džio­jo Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko lei­te­nan­to Er­nes­to Sa­vic­ko ir ser­žan­to Jev­ge­nij Ste­fa­no­vič.

Dvie­jų die­nų žy­gį vai­ni­ka­vo ap­do­va­no­ji­mai. Dau­giau­sia taš­kų su­rin­ku­siai ko­man­dai bei rung­čių nu­ga­lė­to­jams bu­vo įteik­ti pri­zai, o vi­siems da­ly­viams – pa­žy­mė­ji­mai ir at­mi­ni­mo do­va­nė­lės.

Jau ei­lę me­tų Jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų žy­gio glo­bė­jas yra UAB „Sys­te­mair“ va­do­vas Min­dau­gas Mar­ty­šius. Pri­si­dė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Vil­niaus ap­skri­ties VPK, UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“, AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ Uk­mer­gės pie­ni­nės fi­lia­las, UAB „Ro­va­da“, Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, AB „Pre­mia KPC“, UAB „Bi­ku­va“ par­duo­tu­vė Uk­mer­gė­je, pi­ce­ri­ja „Op­ti­ma“, no­ta­rė Ni­jo­lė Pu­kė­nai­tė.

As­ta KROGERTIENĖ

PK atstovė spaudai

Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose Ištvermės išbandymas Ukmergės miškuose

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų