Įgyvendino tikslus – tapo jogos mokytoja

Uk­mer­giš­kė tarp­tau­ti­niu mo­de­liu dir­ban­ti Ie­va Be­le­vi­čiū­tė šią veik­lą su­ge­ba su­de­rin­ti su svei­kuo­liš­ku gy­ve­ni­mo bū­du, blai­vy­be ir jo­ga. 27 me­tų mer­gi­na yra jo­gos mo­ky­to­ja, šių ži­nių ne­se­niai įgi­ju­si In­di­jo­je. Ie­va Be­le­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo mo­de­lio dar­bu su­si­do­mė­ju­si mo­kyk­lo­je. Tuo­met jos gy­ve­ni­me bu­vo ir daug ki­to­kių įvai­rių veik­lų.

 As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Ie­va Be­le­vi­čiū­tė In­di­jo­je.


Ta­čiau bai­gu­si „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą pa­si­rin­ko su mo­de­lio dar­bu ar pra­mo­gų pa­sau­liu vi­siš­kai ne­su­si­ju­sią spe­cia­ly­bę – eko­no­mi­kos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Kar­tu to­bu­lė­jo ir kaip mo­de­lis – šį dar­bą dir­bo Lon­do­ne, Grai­ki­jo­je.

Šan­cha­jus, Pa­ry­žius, Šri lan­ka, Miun­che­nas, Pa­ry­žius, Mi­la­nas – tai pa­sau­lio kam­pe­liai, ku­riuo­se te­ko mo­de­liu dirb­ti uk­mer­giš­kei.

Ka­dan­gi Ie­va – dar ir šo­kė­ja, jai te­ko pa­ma­ty­ti pra­mo­gų pa­sau­lio už­ku­li­sius, gast­ro­lė­se šok­ti su gar­siau­siais pa­sau­lio sce­nos at­li­kė­jais.

Ne­var­to­ja al­ko­ho­lio

Ie­va ne­sle­pia – su blai­vy­be mo­de­lio dar­bas ir go-go šo­kiai sce­no­je ne­tu­ri nie­ko ben­dra. Tarp mo­de­lių ir šo­kė­jų vi­sa­da bū­na vie­nin­te­le, ne­si­svai­gi­nan­čia nei ci­ga­re­tė­mis, nei al­ko­ho­liu. Ta­čiau se­niai pri­pra­to prie ap­lin­ki­nių re­ak­ci­jos į to­kį iš­skir­ti­nu­mą. „Nie­ka­da ne­nu­to­lau nuo sa­vo tik­ro­jo aš“, – sa­ko ji.

Pa­sak mer­gi­nos, šou ver­sle nė­ra leng­va iš­veng­ti be­mie­gių nak­tų. Be­veik vi­si ma­dos pa­sau­ly­je be­si­su­kan­tys rū­ko, var­to­ja al­ko­ho­lį, svai­gi­na­si nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Ypač sun­ku pa­gun­doms at­si­spir­ti dar vi­sai jau­nu­tėms, nuo tė­vų pir­mą kar­tą at­si­sky­ru­sioms, pa­tik­lioms mer­gi­noms.

Mo­de­liu Lie­tu­vo­je Ie­va dir­bo 15 me­tų, tarp­tau­ti­niu mo­de­liu – nuo 17 me­tų, kai pir­mą­kart iš­vy­ko į Tai­va­ną. Ta­čiau vi­są tą lai­ką ne­var­to­jo svai­ga­lų, ne­var­to­ja jų ir da­bar.

Už­bū­rė jo­ga

Dar mo­kyk­lo­je mer­gi­na su­si­do­mė­jo svei­kuo­liš­ku gy­ve­ni­mo bū­du. Pir­mo­ji mo­ky­to­ja ta­po to­kį gy­ve­ni­mą pro­pa­guo­jan­ti jos ma­ma – Del­tu­vos mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Mil­da Be­le­vi­čie­nė.

Vė­liau su drau­ge uk­mer­giš­kė bai­gė Gy­ve­ni­mo me­no fon­do įva­di­nį kur­są. Po jo pra­dė­jo ki­taip gy­ven­ti, pa­si­kei­tė po­žiū­ris į dau­ge­lį da­ly­kų gy­ve­ni­me: pra­dė­jo do­mė­tis svei­ka gy­ven­se­na, me­di­ta­ci­jo­mis.

Per svei­kuo­liš­ką gy­ve­ni­mą į Ie­vos pa­sau­lį at­ėjo ją už­bū­ru­si jo­ga.

Iš pra­džių ma­nė, kad tai – tik ho­bis, ta­čiau no­ras to­bu­lė­ti ir gi­lin­tis į sa­vo po­mė­gį at­ve­dė net iki jo­gos mo­kyk­los In­di­jo­je.

Mo­kė­si In­di­jo­je

Pra­ėju­siais me­tais uk­mer­giš­kė ėmė sa­va­ran­kiš­kai ieš­ko­ti tin­ka­mos jo­gos mo­kyk­los In­di­jo­je. Ten jo­gos kur­sų klau­sy­ti ren­ka­si žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio, to­kių mo­kyk­lų ša­ly­je la­bai daug. I. Be­le­vi­čiū­tė pa­si­rin­ko la­bai in­ten­sy­vius 3 mė­ne­sių kur­sus. Mo­ky­tis te­ko daug – kas­dien po 14 ir net 16 va­lan­dų.

Jau stu­di­juo­da­ma In­di­jo­je uk­mer­giš­kė su­ge­bė­jo pra­dė­ti mo­ky­ti ki­tus ir net už­si­dirb­ti.

„In­di­ja su­kre­čian­ti sa­vo kul­tū­ra. Ten vi­si to­kie lai­min­gi“, – įspū­džiais da­li­no­si mer­gi­na. Sve­čio­je ša­ly­je jai te­ko ne tik gi­lin­tis į jo­gos fi­lo­so­fi­ją, sem­tis te­ori­jos, prak­ti­kuo­tis, bet ir pa­čiai pa­si­rū­pin­ti nuo­mo­ja­mu būs­tu.

Gru­pė­je, ku­rio­je su­si­rin­ko žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio, ji bu­vo vie­na iš jau­nes­nių mo­ki­nių.

Ieš­ko­da­ma ge­res­nio, pa­to­ges­nė­je vie­to­je esan­čio, per tris mė­ne­sius jo­gos mo­ki­nė pa­kei­tė pen­kis nuo­mo­ja­mus bu­tus.

Tu­rė­jo pro­gos ir pa­ke­liau­ti po ša­lį. Įsi­ti­ki­no, ko­kia ji skir­tin­ga, kaip ski­ria­si gy­ve­ni­mas tu­ris­tų lan­ko­mo­je ku­ror­ti­nė­je va­ka­ri­nė­je In­di­jos da­ly­je ir se­nuo­sius pa­pro­čius la­bai iš­sau­go­ju­sio­je, skur­du šo­ki­ruo­jan­čio­je jos cen­tri­nė­je da­ly­je. Ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių pa­si­sė­mė ir ste­bė­da­ma na­cio­na­li­nę In­di­jos šven­tę.

Ta­po rei­ki meist­rė

Ie­va pa­ste­bi, kad svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das, ve­ge­ta­riz­mas, ža­lia­val­gys­tė Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja. To­kių ka­vi­nių esą Vil­niu­je dau­giau nei Lon­do­ne.

Po­pu­lia­rė­ja ir jo­ga. Yra pas mus daug šios sri­ties mo­ky­to­jų. Tad ko­dėl pa­ti mo­ky­tis ne­no­rė­jo Lie­tu­vo­je? I. Be­le­vi­čiū­tė, iki ke­lio­nės į In­di­ją jo­gą pro­pa­ga­vu­si jau ne vie­ne­rius me­tus, sa­kė sie­ku­si ži­nių sem­tis ten, kur yra jo­gos šak­nys ir iš­ta­kos.

Vi­siems pra­de­dan­tie­siems uk­mer­giš­kė lin­ki pir­miau­siai su­si­ras­ti ge­rą jo­gos mo­ky­to­ją, pa­si­do­mė­ti jo ži­nio­mis. Ne­tin­ka­mai da­rant asa­nas ga­li­ma pa­kenk­ti sa­vo svei­ka­tai.

Po tri­jų mė­ne­sių kur­sų Ie­va ta­po ne tik jo­gos mo­ky­to­ja, bet ir rei­ki meist­rė, žmo­nes gy­dan­ti ran­kų ener­gi­ja.

„Po rei­ki ma­sa­žų jau­tie­si lyg ant spar­nų“, – sa­vo pa­čios po­ty­rius po to­kios pro­ce­dū­ros api­bū­di­no pa­šne­ko­vė, be ki­ta ko, tu­rin­ti ir ma­sa­žuo­to­jos di­plo­mą.

Mo­ko atos­to­gau­to­jus

Grį­žu­si iš stu­di­jų In­di­jo­je I. Be­le­vi­čiū­tė iš kar­to su­si­ra­do jo­gos mo­ky­to­jos dar­bą Grai­ki­jo­je. Čia mo­ko po­il­siau­jan­čius tu­ris­tus.

Kaip jos pa­čios svei­ka­tą vei­kia jo­ga, ku­rią prak­ti­kuo­ja jau dau­giau kaip 10 me­tų? Ti­ki­na at­si­kra­čiu­si nu­ga­ros skaus­mų, pa­ge­rė­jo mo­de­lio dar­be dė­vint aukš­ta­kul­nius pa­ga­din­ta lai­ky­se­na.

Tik­riau­siai jau te­ko iš­girs­ti ir sa­vo mo­ki­nių pa­dė­kų, ge­rų at­si­lie­pi­mų? Mer­gi­na sa­ko, kad pa­dė­ti žmo­nėms jai – di­džiu­lis ma­lo­nu­mas. Kai žmo­nės jau­čia pa­leng­vė­ji­mą, at­si­kra­to dep­re­si­jos ir skaus­mų – di­de­lis džiaugs­mas mo­ky­to­jui.

Grįž­ta į Uk­mer­gę

Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­čią ma­mą I. Be­le­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo ap­lan­kan­ti kas ke­lis mė­ne­sius. Po did­mies­čių šur­mu­lio pa­si­ilgs­ta ne tik ma­mos, bet ir pro­vin­ci­jos ra­my­bės.

Lie­tu­vo­je mer­gi­na sa­va­no­riau­ja svei­kuo­lių są­jun­go­je, sklei­džia sa­vo ži­nias jau­ni­mui. Ke­ti­na va­sa­ro­ti gim­ti­nė­je iki va­sa­ros pa­bai­gos, Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre ne­mo­ka­mai mo­ky­ti uk­mer­giš­kius jo­gos.

O kaip eko­no­mi­ka ir eko­no­mis­tės di­plo­mas? I. Be­le­vi­čiū­tė ne­ma­no, kad stu­di­jos uni­ver­si­te­te nu­ė­jo per­niek. Jos pla­nuo­se – su jo­gos mo­ky­mais su­si­jęs sa­vas ver­slas, ku­ria­me eko­no­mi­kos ži­nios tik­rai pra­vers.

Nors šiuo me­tu te­be­dir­ba ge­rai ap­mo­ka­mą, fi­nan­si­nę lais­vę su­tei­kian­tį mo­de­lio dar­bą, šian­dien uk­mer­giš­kė sa­ve ma­to dau­giau kaip jo­gos mo­ky­to­ją.

Su­pran­ta, kad mo­de­lio dar­bas – trum­pas, ta­čiau džiau­gia­si, kad jis pa­dė­jo ir pa­de­da įgy­ven­din­ti vi­sas su jo­ga su­si­ju­sias sva­jo­nes. Juk moks­lai ir ke­lio­nė į In­di­ją nė­ra pi­gi – kai­nuo­ja iki dau­giau nei 4000 eu­rų. Šių ži­nių uk­mer­giš­kė ke­ti­na ir to­liau sem­tis In­di­jo­je. Jau pla­nuo­ja nau­ją ke­lio­nę.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ieva Belevičiūtė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų