Arbata ir cinamonu kvepianti Šri Lanka

Tę­si­nys. Pra­džia Nr. 48

Ša­lies pa­si­di­džia­vi­mas – na­cio­na­li­niai par­kai. Uda­wa­la­we bei Yala na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se kai­me­nes lau­ki­nių dram­blių ga­li­ma ste­bė­ti na­tū­ra­lio­je jų ap­lin­ko­je.

 Van­de­ny­je mirks­tan­čius bui­vo­lus nuo pa­ra­zi­tų va­duo­ja paukš­čiai.


Čia jau nė­ra kab­liu gin­kluo­to pri­žiū­rė­to­jo, tai­gi prie­šais at­vi­rą vi­su­rei­gį iš­ėju­sį ir ke­lią pas­to­ju­sį ga­liū­ną ten­ka žiū­rė­ti su de­ra­ma pa­gar­ba ir ne­ma­žu jau­du­liu. „Ir rei­kė­jo tau prieš pat ke­lio­nę žiū­rė­ti tą do­ku­men­ti­nę me­džia­gą apie įsi­utu­sius ir tu­ris­tų vi­su­rei­gius traiš­kan­čius dram­blius“, – ba­ru sa­ve, žvelg­da­ma į ko­ja ke­liu­ko dul­kes kaps­tan­tį mil­ži­ną. 

Ta­čiau čia jo dė­me­sį pa­trau­kė ki­tas ob­jek­tas – ne­to­lie­se kaž­ko­kius au­ga­lus straub­liu pe­šan­tis ir jais už­kan­džiau­jan­tis pa­ti­nas. Po tru­pu­tį nu­lin­guo­ja prie jo. Ta­čiau pas­ta­ra­sis drau­gi­jos aki­vaiz­džiai ne­lau­kė. Su­si­ė­mę straub­liais ir vie­nas ki­tą link mū­sų vi­su­rei­gio stu­mian­tys dram­bliai – ne pats ra­miau­sias sa­fa­rio mo­men­tas.

Na­cio­na­li­nio par­ko ke­liu­kai vin­giuo­ja pa­lei di­des­nius ar ma­žes­nius eže­riu­kus, ku­riuo­se nuo vi­dur­die­nio kait­ros iš­si­gel­bė­ji­mą ran­da bui­vo­lai. Murk­do­si sek­lu­mo­se iš­ki­šę iš van­dens gal­vas ir marks­to­si iš ma­lo­nu­mo. Ant iš van­dens ky­šan­čių jų gal­vų lyg ant sa­le­lių styp­so bal­ti gar­niu­kai. Bui­vo­lai ne­pri­eš­ta­rau­ja – paukš­čiai nu­ren­ka nuo jų kū­no įky­rė­ju­sius pa­ra­zi­tus.

Ki­ta­me pra­džiū­vu­sia­me eže­rio­ke įsi­tai­sę kro­ko­di­lai. Var­to ap­va­lias akis ir lau­kia gro­bio – vis tiek ka­da nors už­si­ma­nys at­si­ger­ti koks šer­nas, įbris į van­de­nį ne­to­lie­se be­si­ga­nan­čių el­nių ar bui­vo­lų ban­da ar bent nu­tūps van­dens paukš­tis.

Au­ko­mis tam­pa ir žmo­nės

Šie rop­liai – kuo re­a­liau­sias pa­vo­jus prie upių įsi­kū­ru­sių kai­mų gy­ven­to­jams. Žmo­nės su­pran­ta, kad upė nė­ra jų te­ri­to­ri­ja – ji kro­ko­di­lų. Drums­ta­me van­de­ny­je jie ty­liai lau­kia au­kos. Ja ne taip jau re­tai tam­pa ir van­dens pa­si­sem­ti ar dra­bu­žių iš­si­skalb­ti at­ėjęs kai­mie­tis. Vie­ti­niai sa­kė, jog kaip tik prieš ke­le­tą die­nų laik­raš­čiai ra­šė apie to­kią ne­lai­mę. O sta­tis­ti­ka tei­gia, kad iš vi­so pa­sau­ly­je per me­tus apie 2000 žmo­nių tam­pa kro­ko­di­lų pie­tu­mis.

Ki­tas žmo­nių žu­di­kas ge­ro­kai ma­žes­nis, bet pa­vo­jin­gu­mu len­kia net di­džiu­lius kro­ko­di­lus. Tai – gy­va­tės. Vien nuo kob­ros įkan­di­mų per me­tus mirš­ta apie 10 000 pla­ne­tos gy­ven­to­jų. Su jo­mis su­si­du­ria­ma ne tik ato­grą­žų miš­kų tan­ku­my­nuo­se – van­dens se­mia­muo­se ry­žių lau­kuo­se, kur dir­ba­ma ba­so­mis, toks su­si­ti­ki­mas su nuo­din­ga gy­va­te ga­li bū­ti lem­tin­gas.

Ne­to­li Ma­ta­ros mies­to gy­ve­nan­tis 24 me­tų An­ja­na pa­sa­ko­jo, kad jam dar ne­bu­vo nė de­šim­ties, kai nuo gy­va­tės įkan­di­mo mi­rė jo ma­ma. Kar­tu su tru­pu­tį vy­res­niu bro­liu li­ko naš­lai­čiai. Tė­vas tu­rė­jo ge­ro­kai pa­si­spaus­ti, kad abu ga­lė­tų baig­ti mo­kyk­lą, įgy­tų spe­cia­ly­bes. Vi­du­ri­nis moks­las Šri Lan­ko­je mo­ka­mas.

Nau­jos ma­mos į na­mus taip ir ne­par­ve­dė – sū­nus įsi­ti­ki­nęs, kad tė­vas ne­bu­vo tik­ras, ar taip bus ge­riau jo ber­niu­kams. Tu­rė­jęs apie 18 ak­rų dy­džio ar­ba­tos plan­ta­ci­ją, di­des­nę jos da­lį ga­vo par­duo­ti. Ta­čiau li­ku­sio­je iki šiol dir­ba, o gau­na­mo pel­no pa­kan­ka pra­gy­ve­ni­mui.

Vaikš­ti­nė­jant po ne­di­de­lį mies­te­lį, krūp­te­lė­ti pri­ver­tė ju­dan­tis po­lie­ti­le­ni­nis mai­šas prie pat ša­li­gat­vio sto­vin­čio­je dė­žė­je. Kie­mą šla­vęs šei­mi­nin­kas taip pat su­si­do­mė­jo, ta­čiau pa­ju­di­nęs ju­dan­tį ob­jek­tą pa­ga­liu, nu­spren­dė – gy­va­tė. Ir tar­si pa­si­tei­sin­da­mas pa­aiš­ki­no, kad šiukš­lia­dė­žė ne jo – kai­my­no. Po šio įvy­kio vis įtar­ti­nai pa­spar­dy­da­vau ir sa­vo „as­me­ni­nę“, sto­vin­čią lau­ke prie kam­ba­rio du­rų.

Bra­ko­nie­riams – ka­lė­ji­mas

Šri Lan­ko­je me­džiok­lė drau­džia­ma. Įsta­ty­mai ne­gai­les­tin­gi šio drau­di­mo pa­žei­dė­jams. Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog pen­ke­rius me­tus už gro­tų ga­li pra­leis­ti vien už tai, jei ki­še­nė­je su­ras kul­ką. Net ne­si­aiš­kins, kur pa­slė­pęs lai­kai šau­tu­vą. Ta­čiau bui­vo­lo mė­sos ra­gau­ti te­ko – mat be­veik kiek­vie­nas kai­mas tu­ri sa­vo „ne­le­ga­lą“, ap­rū­pi­nan­tį pi­ges­ne nei par­duo­tu­vė­se mė­sa. Gar­siai apie tai ne­kal­ba­ma, bet tai – „vie­ša pa­slap­tis“. Taip pa­sa­ko­jo vie­ti­nis vy­ru­kas, pa­vai­ši­nęs kep­ta bui­vo­lie­na.

Ne­pai­so­ma ir drau­di­mų gau­dy­ti vėž­lius bei rink­ti jų kiau­ši­nius. Žmo­nės su­si­gun­do leng­vai pa­sie­kia­mu ska­nės­tu – iš­li­pę iš van­dens vėž­liai juos de­da pa­kran­tės smė­ly­je. Kiau­ši­niai ne­tu­ri kie­to lukš­to, yra mais­tin­gi. Iš­sau­go­ti vėž­lių po­pu­lia­ci­ją pa­de­da spe­cia­lios vėž­lių fer­mos, ku­rio­se pe­ri­na­mi pa­kran­tė­je su­rink­ti šių rop­lių kiau­ši­niai, o iš­si­ri­tę ir pa­au­gę vėž­liu­kai pa­lei­džia­mi į lais­vę.

Bus dau­giau.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 Šri Lankos plantacijos Žmogus prieš gyvatę

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų