Prieš Miesto šventę Ukmergė pasipuošė gėlėmis

Ar­tė­jant šį šeš­ta­die­nį vyk­sian­čiai Mies­to šven­tei Uk­mer­gė­je bir­bė ve­jap­jo­vės, triū­sė gė­ly­nų tvar­ky­to­jai, gy­vat­vo­rių kar­py­to­jai, da­žy­to­jai. Nie­ko nuo­sta­baus – juk mies­to gim­ta­die­nis bū­na kar­tą me­tuo­se, o į jį su­si­ren­ka šim­tai sve­čių. 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šią sa­vai­tę Uk­mer­gės cen­tre vy­ko gė­lių so­di­ni­mo dar­bai.


Di­džiau­sia šių­me­tė ap­žel­di­ni­mo nau­jo­vė – prie­šais sa­vi­val­dy­bę šią sa­vai­tę įreng­tas nau­jas di­džiu­lis gė­ly­nas. Jis ap­so­din­tas ver­sli­nin­kų pa­do­va­no­to­mis be­go­ni­jo­mis.

Prie­šais cen­tri­nį įė­ji­mą į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę esan­ti klom­ba daug me­tų bu­vo už­sė­ta ve­ja. Gė­lės žy­dė­da­vo tik vie­no­je siau­ro­je juos­te­lė­je. Klom­bo­je ve­šė­jo du ne­ma­ži uo­siai. Ne­se­niai nu­tar­ta me­džius nu­pjau­ti, o at­si­ra­du­sią erd­vę ap­žel­din­ti va­sa­ri­nė­mis gė­lė­mis.

Mies­to šven­tės pro­ga jų pa­do­va­no­jo Bar­bo­riš­kių kai­me gė­li­nin­kys­tės ūkį tu­rin­tys ver­sli­nin­kai Vio­le­ta ir Ri­man­tas Oli­se­vi­čiai. Jie at­ga­be­no dau­giau nei 1500 rau­do­nų ir bal­tų gum­bi­nių be­go­ni­jų. Do­va­nos ver­tės ne­įvar­di­no, ta­čiau aki­vaiz­du, kad su­ma sie­kia ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bė­je už pa­šal­pas dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai ve­ją su­ka­sė ir iš­rin­ko ve­lė­ną. Be to, kad be­go­ni­jos gau­siai žy­dė­tų, te­ko at­vež­ti juo­dže­mio.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą do­va­no­to­sios be­go­ni­jos bu­vo pa­so­din­tos. Jos aikš­tę puoš iki pat ru­dens šal­nų.

Mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad prie gė­ly­no dar­buo­ta­si be­veik sa­vai­tę. Jį at­ei­ty­je se­niū­ni­ja grei­čiau­siai ir pri­žiū­rės.

Sta­to gė­li­nes

Ar­tė­jant Mies­to šven­tei Uk­mer­gė­je ap­žel­di­na­mi ir ki­ti gė­ly­nai.

Mū­sų mies­to prie­žiū­ra pa­gal su­tar­tį rū­pi­na­si UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Tarp įmo­nei pri­skir­tų dar­bų – ir gė­ly­nų prie­žiū­ra. Šio­je veik­lo­je pa­slau­gos su­bran­go­vai – ūki­nin­kai Gar­liaus­kai.

„Uk­mer­gės pa­slau­gos“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas pa­sa­ko­jo, kad va­sa­ros me­tu prie kul­tū­ros cen­tro sta­to­mos gė­li­nės šie­met ap­so­din­tos spri­gė­mis. Per­nai bu­vo pa­rink­ti ke­lių rū­šių au­ga­lai.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog gė­li­nes vi­sa­da sku­ba­ma pa­sta­ty­ti iki Mies­to šven­tės. Tie­sa, tai ne vi­sai tei­sin­ga: esą reik­tų to­kias, le­pes­nes, gė­les į at­vi­rą grun­tą so­din­ti bir­že­lį, kai tem­pe­ra­tū­ra nak­ti­mis lai­ko­si apie 12 laips­nių ši­lu­mos. Esant že­mes­nei tem­pe­ra­tū­rai gė­lės pra­ran­da iš­vaiz­dą, skurs­ta...

„Uk­mer­gės pa­slau­ga“, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ap­žel­dins gė­ly­nus prie paš­to, Vė­liav­ne­šių pa­min­klo, Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios, Vie­nuo­ly­no gat­vė­je, Vilniaus–Vytauto gat­vių kam­pe, Vy­tau­to gat­vė­je prie pa­min­klo šei­mai. Gė­ly­nuo­se pri­žiū­ri­mi dau­gia­me­čiai žel­di­niai, so­di­na­mi ka­nai bei va­sa­ri­nės gė­lės – be­go­ni­jos, lo­be­li­jos, lo­bu­la­ri­jos, ži­lės.

Nu­svi­ro pe­lar­go­ni­jos

Jau ke­lio­li­ka me­tų gy­vuo­ja tra­di­ci­ja gė­lė­mis pa­puoš­ti ir mies­to sa­vi­val­dy­bės bei gre­ti­mus pa­sta­tus. Lo­ve­liuo­se kiek­vie­ną va­sa­rą čia žy­di pe­lar­go­ni­jos

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­ja Auk­sė Pus­vaš­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad ši gra­ži tra­di­ci­ja at­si­ra­do, kuo­met ra­jo­nui va­do­va­vo a. a. Ja­ni­na Aks­ti­na­vi­čie­nė. Nuo ta­da sky­riaus ve­dė­ja kas­met pa­si­rū­pi­na pe­lar­go­ni­jo­mis. Sa­ko, kad jas do­va­no­ja rė­mė­jai, o au­ga­lus pri­žiū­ri tie, ku­rių lan­gus gė­lės puo­šia.

Lo­ve­liai jau pa­ka­bin­ti prie sa­vi­val­dy­bės, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus, Šiau­lių ban­ko, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus. Iš vi­so – apie 30 lo­ve­lių.

Sku­ba tvar­ky­tis

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad ar­tė­jant mies­to šven­tei sku­ba­ma ir ap­si­šie­nau­ti, kas­met da­žo­mi til­tų tu­rėk­lai.

Šią sa­vai­tę di­džiau­sios dar­bi­nin­kų pa­jė­gos telk­tos gė­ly­nų prie­žiū­rai ir šie­na­vi­mui. Vie­šų­jų erd­vių plo­tai skai­čiuo­ja­mi hek­ta­rais – tai te­ri­to­ri­ja prie įva­žia­vi­mo į mies­tą nuo Kau­no pu­sės, pa­lei Šven­tą­ją esan­tis dvi­ra­čių  ta­kas, Sva­jo­nių par­kas, Pi­lia­kal­nio pa­pė­dė bei ki­tos te­ri­to­ri­jos. Jas įvei­kus su pjo­vi­mo tech­ni­ka ke­ti­na­ma kraus­ty­tis į dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jas.

Se­niū­ni­ja tu­rės rū­pes­čio ir šeš­ta­die­nį – per Mies­to šven­tę. Rū­pin­sis šiukš­lių kon­tei­ne­riais, o va­ka­re ir anks­ti ry­te drau­ge su šla­vė­jais va­duos mies­tą nuo šiukš­lių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų