Su sparnuočių koncertais šiemet teks susitaikyti

Uk­mer­gė­je, ka­rei­vi­nių mies­te­ly­je, gy­ve­nan­tys žmo­nės šiuo me­tu pri­vers­ti klau­sy­tis ne pa­čių ma­lo­niau­sių gar­sų.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Var­ni­niai paukš­čiai pa­mė­go gy­ve­na­mą­jį Uk­mer­gės ra­jo­ną.


Prie na­mų au­gan­čius me­džius ap­ni­ko šim­tai var­nų, sklei­džian­čių di­džiu­lį triukš­mą ir ter­šian­čių ap­lin­ką. De­ja, pa­si­ro­do, ko­va su var­no­mis šiuo me­tu – pa­vė­luo­ta. Teks lauk­ti, kol iš­si­ris var­niu­kai, o ko­vą su spar­nuo­čiais bus ga­li­ma pra­dė­ti ki­tą pa­va­sa­rį.

Su skun­du dėl ap­ni­ku­sių var­ni­nių paukš­čių Del­tu­vos gat­vės gy­ven­to­jai dar ko­vo pra­džio­je raš­tu krei­pė­si į mies­to se­niū­ni­ją. Pra­šė iš­nai­kin­ti var­nų liz­dus, esą ter­šia­ma ap­lin­ka, triukš­mas truk­do žmo­nių po­il­siui, dėl jo ne­įma­no­ma net ati­da­ry­ti lan­gų.

Žmo­nės pa­sa­ko­ja, kad pra­vė­rus lan­gą triukš­mas toks di­de­lis, kad ne­si­gir­di net įpras­tu gar­su pa­leis­to te­le­vi­zo­riaus. Anks­čiau esą tiek į ko­lo­ni­jas su­si­me­tu­sių paukš­čių jų ra­jo­ne tik­rai ne­bu­vo įsi­kū­rę.

Ga­vu­si gy­ven­to­jų skun­dą Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu iš­duo­ti lei­di­mą iš­ar­dy­ti var­ni­nių paukš­čių liz­dus. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad šiuo me­tu tai ne­įma­no­ma.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Mi­kė­nas pa­teik­ta­me at­sa­ky­me nu­ro­do:

„EB Ta­ry­bos di­rek­ty­va dėl lau­ki­nių paukš­čių ap­sau­gos, pri­im­ta 1979 m., drau­džia nai­kin­ti, pa­žeis­ti paukš­čių liz­dus ir kiau­ši­nius, pa­ša­lin­ti jų liz­dus. Taip pat šios di­rek­ty­vos nuo­sta­tos drau­džia ty­či­nį paukš­čių trik­dy­mą, ypač per vei­si­mo ir au­gi­ni­mo lai­ko­tar­pį“.

Raš­te nu­ro­do­ma, jog at­si­žvel­giant į tai, lei­di­mo iš­da­vi­mas re­gu­liuo­ti var­ni­nių paukš­čių po­pu­lia­ci­jos gau­są ar­dant jų liz­dus ne­ga­li­mas, ka­dan­gi iki ba­lan­džio vi­du­rio šių paukš­čių liz­duo­se at­si­ran­da kiau­ši­nių dė­tys.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė ap­gai­les­tau­ja, kad šie­met ša­lia dau­gia­bu­čių su var­no­mis ko­vo­ti jau ne­be­pa­vyks. Ru­de­nį spręs, ką da­ry­ti, kad jų po­pu­lia­ci­ja ma­žė­tų.

Se­niū­nė pa­sa­ko­jo ben­dra­vu­si su spe­cia­lis­tais, do­mė­jo­si, kaip el­gia­ma­si ki­tur. Pa­sak jos, gam­tos spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad var­nos pa­pras­tai sa­vo ko­lo­ni­jas ku­ria ten, kur ne­to­lie­se yra kuo mis­ti.

Pa­skai­čiuo­ta, kad vien tik di­džiuo­siuo­se mū­sų ša­lies mies­tuo­se gruo­džio–­va­sa­rio mė­ne­siais jų lai­ko­si apie pu­sę mi­li­jo­no.

Vie­nas iš šiuos spar­nuo­čius do­mi­nan­čių „pa­tie­ka­lų“ – kon­tei­ne­riuo­se ran­da­mos at­lie­kos. Tai­gi, gy­ven­to­jams reik­tų rū­pes­tin­giau už­da­ry­ti kon­tei­ne­rius.

Se­niū­nė to­kiam pa­ste­bė­ji­mui pri­ta­ria. Jos pa­ste­bė­ji­mu, prie ka­pi­nių me­džiai di­de­li, bet var­nų liz­dų pa­ly­gin­ti ma­žai.

Vis dėl­to svar­biau­sia prie­žas­tis, ko­dėl var­nos pa­mė­go bū­tent tą mies­to vie­tą, – aukš­ti me­džiai.

Se­niū­nė sa­kė, kad ko­le­gos ki­tuo­se mies­tuo­se pa­sa­ko­jo, jog var­nų ka­ra­li­jas pa­vy­ko iš­nai­kin­ti tik iš­re­ti­nus me­džius. Z. Pe­čiu­lie­nės ma­ny­mu, me­džius tik­riau­siai teks re­tin­ti ir mi­nė­ta­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne.

*********

Var­ni­nių (Cor­vi­dae) šei­mos paukš­čių gen­tis pa­pli­tu­si dau­giau­sia Eu­ro­po­je, Azi­jo­je ir Šiau­rės Ame­ri­ko­je. Lie­tu­vo­je ap­tin­ka­mos 5 šiai gen­čiai pri­klau­san­čios rū­šys: kuo­sa, ko­vas, var­na kran­klys, juo­do­ji var­na (ne­pe­ri, re­tai ap­tin­ka­ma).

Lie­tu­vo­je gy­ve­na kran­kliai, pil­ko­sios var­nas, ko­var­niai, kuo­sos ir šar­kos. Stam­biau­si iš jų – kran­kliai, sve­rian­tys 1–1,5 kg, pil­ko­sios var­nos, kaip ir juo­do­sios var­nos bei žal­var­niai, sve­ria apie 0,5 kg, ko­var­niai ir šar­kos – iki 0,4 kg.

Jei­gu kran­kliai, var­nos ir šar­kos – vie­ni­šiai, tai ko­var­niai ir kuo­sos gy­ve­na ben­druo­me­nė­mis, di­de­lė­mis ko­lo­ni­jo­mis. Var­na – ga­na at­sar­gus paukš­tis. Iš­ti­kus pa­vo­jui, pa­ke­lia di­džiu­lį triukš­mą. Ko­vo mėn. pra­de­da krau­ti liz­dą. Daž­nai jį su­ka aukš­tai me­dy­je, 2–20 m aukš­ty­je.

Var­nų dė­ka su­nai­ki­na­mi ki­tų gy­vū­nų la­vo­nai. Kiek­vie­nas gy­vū­nas ir­da­mas sklei­džia spe­ci­fi­nį kva­pą, o var­na, tu­rin­ti pui­kią uos­lę, grei­tai tai užuo­džia.

Var­nos imu­ni­nė sis­te­ma la­bai stip­ri. Net cho­le­ros bak­te­ri­jo­mis už­krės­tas mais­tas jos or­ga­niz­mui jo­kių nei­gia­mų po­ky­čių ne­pa­da­ro.

Kark­da­ma var­na sklei­džia 60–120 Hz daž­nio gar­są, tuo įsi­ti­kin­da­ma, ar jos au­ka tik­rai ne­gy­va. Nors gy­vū­no šir­dis ne­be­pla­ka, ta­čiau šiuo daž­niu pa­vei­kus sme­ge­nis, gy­vū­nas ga­li pa­ju­dė­ti, taip var­nos te­stuo­ja kri­tu­sį gy­vū­ną. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties dau­ge­liui var­nos krank­sė­ji­mas su­ke­lia nei­gia­mą po­jū­tį.

Var­nų šei­ma vi­suo­met ,,pa­sa­ko“, kad į jų te­ri­to­ri­ją už­kly­do žmo­gus, ka­tė ar ki­tas ke­lian­tis pa­vo­jų gy­vis. Ypač sa­vo te­ri­to­ri­ją jos sau­go ir gi­na pe­rė­da­mos jau­nik­lius.

Ne­re­tai žmo­nės ban­do var­nas nai­kin­ti. Iš­dras­ko liz­dus, žu­do jau­nik­lius mo­ti­nų aki­vaiz­do­je. Var­nos – kerš­tin­gos bū­ty­bės, to­dėl po to jos dar la­biau ga­li kenk­ti. Su var­nom rei­kia ne ka­riau­ti, o drau­gau­ti, jų ma­žė­ja ten, kur vy­rau­ja šva­ra ir tvar­ka. Gau­sė­jan­tis var­nų kie­kis mies­tuo­se – ka­ta­li­za­to­rius, ro­dan­tis, jog yra bė­dų ko­mu­na­li­nia­me ūky­je.

Me­džio­to­jai tei­gia, kad var­ną nu­šau­ti la­bai sun­ku, nes ši leng­vai ski­ria pa­pras­tą laz­dą nuo šau­tu­vo. Pa­si­ro­do, var­nos su­ge­ba ma­ty­ti ne tik žmo­gaus spin­du­liuo­ja­mą bio­lau­ką , bet ir „skai­ty­ti“ jo min­tis. Jei­gu žmo­gus ag­re­sy­vus, jo bio­lau­kas sklei­džia ati­tin­ka­mą spal­vą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų