Kroatijoje „žaidė“ su vandeniu

Dau­gia­ša­lio mo­kyk­lų part­ne­rys­tės pro­jek­to Co­me­nius veik­lo­je da­ly­vau­jan­čios Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­sto­vai prieš Nau­juo­sius me­tus vie­šė­jo Kro­a­ti­jo­je. Čia uk­mer­giš­kiams bei vai­kams iš ki­tų ša­lių bu­vo su­reng­tos ne­įpras­tos pa­mo­kos. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pro­gra­mos, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das.

Į Kro­a­ti­ją vy­ko Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė, an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Rus­nė Za­vadz­kė ir Ni­jo­lė Min­ke­vi­čie­nė bei ke­le­to šeš­tų kla­sių moks­lei­viai Aus­tė­ja Pau­liu­ko­ny­tė, Emi­lė Šikš­ny­tė, Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas ir Liu­tau­ras Kliau­ga.

 

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los šeš­to­kai Liu­tau­ras, Emi­lė, Aus­tė­ja ir Ri­čar­das kar­tu su mo­ki­niais iš ki­tų ša­lių ga­mi­no di­džiu­lį pla­ka­tą.

 

Ty­rė van­de­nį,

spren­dė už­da­vi­nius

Ke­le­tui die­nų mū­siš­kiai ta­po vie­nos Vin­kov­ci mies­to, ku­ria­me ap­si­sto­jo, gim­na­zi­jos mo­ki­niais. Čia jie su­si­ti­ko su ben­dra­dar­biau­jan­čių mo­kyk­lų iš Kro­a­ti­jos, Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Ita­li­jos bei Bul­ga­ri­jos at­sto­vais. Vi­sos įstai­gos da­ly­vau­ja pro­jek­te, pa­va­din­ta­me „Žais­ti ar ne­žais­ti su van­de­niu“, ku­rio tiks­las – ska­tin­ti vai­kus do­mė­tis šiuo gam­to­je pa­pli­tu­siu jun­gi­niu.

Gim­na­zi­jo­je vy­ko ge­og­ra­fi­jos, che­mi­jos ir ma­te­ma­ti­kos pa­mo­kos. Skir­tin­gų vals­ty­bių mo­ki­niai kal­bė­jo apie sa­vo ša­lių hid­rog­ra­fi­nę pa­dė­tį. Už­upie­čiai pa­ren­gė, į an­glų kal­bą iš­ver­tė ir pri­sta­tė me­džia­gą apie Lie­tu­vos bei Uk­mer­gės ra­jo­no van­dens tel­ki­nius, pa­sa­ko­jo apie Ne­mu­ną, Šven­to­sios upę. Vin­kov­ci esan­čią gim­na­zi­ją pa­puo­šė di­džiu­lis vi­sų ko­man­dų pa­ga­min­tas pla­ka­tas, ku­ria­me – įvai­riau­sių van­dens tel­ki­nių ap­ra­šy­mai, pa­veiks­lė­liai.

Pa­na­šio­mis te­mo­mis dis­ku­tuo­ta gim­na­zi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je: čia bu­vo ti­ria­mas į plas­ti­ki­nius bu­te­lius iš­pils­ty­tas van­duo, ku­rio sve­čiai at­si­ve­žė iš sa­vo ša­lių. Per ma­te­ma­ti­kos pa­mo­ką vi­si ban­dė pa­suk­ti gal­vą, ko­kia bū­tų kiek­vie­no na­muo­se su­nau­do­ja­mo van­dens ver­tė, skai­čiuo­jant eu­rais, kiek le­dų por­ci­jų bū­tų ga­li­ma nu­pirk­ti už pi­ni­gus, ku­rie iš­lei­džia­mi už van­de­nį. Už­da­vi­nių spren­dė­jai pri­ėjo prie iš­va­dos, jog kai ku­rių iš jų tė­ve­liams van­de­nį reik­tų tau­py­ti.

Pa­sa­ka – iš ar­ti

Sa­vai­tę tru­ku­sios vieš­na­gės Kro­a­ti­jo­je me­tu uk­mer­giš­kiai ne tik mo­kė­si, bet ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­žval­gy­ti po nuo­sta­bias vie­to­ves.

Kro­a­ti­ja gar­sė­ja ste­buk­lu va­di­na­mais Plit­vi­cos eže­rais, ku­rie įtrauk­ti į Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNESCO) sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Jie trau­kia tu­ris­tus iš vi­so pa­sau­lio. Šio­je vie­to­je – vie­na­me di­džiau­sių Kro­a­ti­jos na­cio­na­li­nių par­kų – ply­ti apie 30 tūks­tan­čių hek­ta­rų už­iman­tys 7 ki­lo­met­rų il­gio eže­rai. Še­šio­li­ka skir­tin­ga­me aukš­ty­je iš­si­dės­čiu­sių ir su­si­jun­gu­sių eže­rų jun­gia miš­kas. Skir­tu­mas tarp esan­čių­jų aukš­čiau­siai ir že­miau­siai – 133 met­rai. Vie­nas kriok­lys krin­ta iš 70 m aukš­čio – tai di­džiau­sias na­cio­na­li­nio par­ko kriok­lys.

At­vy­kė­liai bu­vo in­for­muo­ti, jog tu­ris­tams lei­džia­mas lan­ky­ti nuo­sta­baus gro­žio par­ko plo­tas – ri­bo­tas. Į or­ni­to­lo­gi­nius draus­ti­nius, or­chi­dė­jų ir le­li­jų so­dus jie ne­įlei­džia­mi. Už­tat už­upie­čiai čia vaikš­čio­jo me­di­niais laip­te­liais, miš­ko ta­kais, plau­kė kel­tu vie­nu že­mu­ti­niu eže­ru. Jie pa­sa­ko­jo, kad klam­po­da­mi per snie­gy­nus jau­tė­si kaip tik­ri al­pi­nis­tai.

Ke­liau­nin­kai taip pat lan­kė­si Kro­a­ti­jos sos­ti­nė­je Zag­re­be. Ap­žiū­rė­jo pir­mo­jo ša­lies ka­ra­liaus To­mis­la­vo pa­min­klą, 1512 me­tais pa­sta­ty­tą ka­ted­rą, ku­rio­je – kars­te gu­lin­ti vaš­ki­nė ka­ra­liaus skulp­tū­ra. Mies­to pa­no­ra­ma gro­žė­jo­si kil­da­mi fu­ni­ku­lie­riu­mi.

***

In­ter­ne­te, pro­jek­to „Žais­ti ar ne­žais­ti su van­de­niu“ tin­kla­la­py­je, ad­re­su:

www.water-comenius.eu pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie pro­jek­ti­nę veik­lą, jo­je da­ly­vau­jan­čias ša­lis. Kar­tu su ki­to­mis mi­nė­tų ša­lių mo­kyk­lo­mis čia pri­sta­to­ma ir Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nė mo­kyk­la.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų