Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės cen­tre bu­vo įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė. Kaip ir kas­met, prie kul­tū­ros cen­tro ta pro­ga bu­vo su­reng­ta šven­tė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

 

Dvi­de­šimt ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ant­ra­die­nį ap­la­nkė Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­sias tu­riz­mo ver­slo so­dy­bas. Sve­čiai ana­li­za­vo, kuo mū­sų ra­jo­no tu­riz­mo ver­slo puo­se­lė­to­jai ga­li su­do­min­ti vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai svars­tė, kuo tu­ris­tus su­do­min­tų tau­to­dai­li­nin­ko Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus so­dy­ba.

Penk­ta­die­nį „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 24-osios lai­dos abi­tu­rien­tams. Kar­tu pra­tęs­ta mo­kyk­los tra­di­ci­ja di­plo­mais „Tiks­las ir pras­mė“ bei at­mi­ni­mo do­va­no­mis ap­do­va­no­ti ke­lis iš­skir­ti­nius, ryš­kų pėd­sa­ką mo­kyk­los gy­ve­ni­me pa­li­ku­sius abi­tu­rien­tus.

 

Nuotr. Dr. As­ta Kup­čins­kai­tė-Ryk­lie­nė (vi­du­ry­je) ir 2012 m. ap­do­va­no­ji­mo „Tiks­las ir pras­mė“ lai­mė­to­jai.

Uk­mer­gės Mies­to le­di ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko aš­tuo­nio­lik­me­tei Li­nai Imb­ra­sai­tei. Nau­jo­ji Uk­mer­gės gro­žio am­ba­sa­do­rė – tik­ra sa­vo mies­to gerbėja: „Nors Uk­mer­gė ir ne­di­de­lis mies­tas, bet tu­ri tik­rai pui­kią ap­lin­ką, nuo­sta­bius gy­ven­to­jus. Net ne­ži­nau, ar sa­vo mies­te no­rė­čiau kaž­ką keis­ti, nes jis ne­be­bū­tų toks, ko­kia­me gi­miau ir už­au­gau bei ku­rį my­liu! Uk­mer­gė man yra tik­rie­ji na­mai, o na­muo­se vis­kas yra taip, kaip ir tu­ri bū­ti“, – sa­vo an­ke­to­je kon­kur­so ren­gė­jams šią va­sa­rą ra­šė L. Imb­ra­sai­tė.

 

Miesto ledi tapo Lina Imbrasaitė.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tei Vai­dai Ra­ba­zaus­kai­tei įteik­ta žy­maus kraš­tie­čio Bo­les­lo­vo Dir­man­to anū­ko Sau­liaus Dir­man­to pi­ni­gi­nė 1300 li­tų pre­mi­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bro­lio įsteig­tą pre­mi­ją Vi­jo­le­ta Gu­da­na­vi­čie­nė įtei­kė Vai­dai Ra­ba­zaus­kai­tei.

 

„Dan­tų skaus­mo net prie­šui ne­lin­kė­čiau“ – abe­jo­nių dėl ne­ma­lo­nių su to­kiu ne­ga­la­vi­mu su­si­ju­sių po­ty­rių šis ži­no­mas po­sa­kis ne­pa­lie­ka. O kol vi­sa tai ken­čian­tie­ji ieš­ko iš­ga­ny­mo, jų gel­bė­to­jams odon­to­lo­gams įskaus­ta gal­vos nuo ne­kan­trių pa­cien­tų prie­kaiš­tų.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre dir­ban­tys dan­tų gy­dy­to­jai ap­tar­nau­ja ne tik ja­me ap­si­lan­kan­čius li­go­nius. Cen­tre ati­dir­bus nu­ma­ty­tas va­lan­das, da­liai odon­to­lo­gų ten­ka vyk­ti teik­ti gy­dy­mo pa­slau­gas į kai­muo­se esan­čias am­bu­la­to­ri­jas. Kai ku­rie jų per sa­vai­tę tu­rį ap­lan­ky­ti net­gi ne po vie­ną se­niū­ni­ją.

 

 

Ne visiems pacientams nusišypso laimė patekti pas odontologą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sa­vait­ga­lį Pi­jo­rų kar­je­re bu­vo su­reng­tos Uk­mer­gės ra­jo­no me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos. Mū­sų ra­jo­nas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, kur var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams įsteig­ta Me­ro tau­rė. Tokios me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos Uk­mer­gė­je ren­gia­mos an­trą kar­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šau­dy­mo var­žy­bų ati­da­ry­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas pa­si­džiau­gė, kad to­kiems ren­gi­niams dė­me­sį ro­do ir juos ska­ti­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: „Nė vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je me­džio­to­jai ne­su­lau­kia to­kio val­džios dė­me­sio. Jū­sų ra­jo­nas – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, ku­ria­me ren­gia­mos šau­dy­mo var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti.“ Jis pa­brė­žė, jog šiuo­lai­ki­nės me­džiok­lės pa­grin­di­nis eti­kos prin­ci­pas – kuo ma­žiau ne­taik­liais šū­viais su­ža­lo­tų gy­vū­nų. O šau­dy­mo įgū­džiai įgy­ja­mi tik tre­ni­ruo­jan­tis ir mo­kan­tis.

 

 

Į tai­ki­nį šau­tu­vą nu­krei­pė pa­grin­di­nis šau­dy­mo var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius – VšĮ „Mil dot“ di­rek­to­rius Arū­nas Prač­kai­la.

 

 

To­mas Sed­ri­so­vas (kai­rė­je) aky­lai ste­bi tei­sė­jo skai­čiuo­ja­mus taš­kus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sek­ma­die­nį pir­mo­jo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­ja­me kraš­te iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos 135-osios jo gi­mi­mo me­ti­nės. Šie­met taip pat su­ka­ko 90 me­tų, kai A. Sme­to­na bu­vo iš­rink­tas pre­zi­den­tu.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­to­mis Mi­šio­mis Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Pre­zi­den­to gim­ta­die­nis Lė­no gy­ven­to­jams kas­met tam­pa di­de­le šven­te: jų na­mus puo­šia tau­ti­nės vė­lia­vos, žmo­nės su šei­mo­mis ren­ka­si pa­si­mels­ti į baž­ny­čią, ap­lan­ko A. Sme­to­nos gim­ti­nę Užu­lė­ny­je. Šie­met pa­mi­nė­ti gar­bių su­kak­čių at­vy­ko Sei­mo na­rių, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos bei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų.

 

 

Iš­kil­min­gos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio ei­se­nos da­ly­viai iš Lė­no ke­lia­vo į Užu­lė­nį.

 

Pre­zi­den­to at­mi­ni­mą dvi­ra­čių žy­giu pa­mi­nė­jo en­tu­zias­tai.
Au­to­rės nuotr.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Sun­kė­jan­ti eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja iš Lie­tu­vos ve­ja vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Iš­vyks­tan­tie­ji sve­tur daž­nai pa­mirš­ta su­si­tvar­ky­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, kad jų at­ža­los ne­bū­tų pa­lik­tos li­ki­mo va­liai.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, nuo 2006 me­tų pa­bai­gos iki šios die­nos lai­ki­no­ji glo­ba skir­ta tik 55 ne­pil­na­me­čiams vai­kams. „Nors pra­šo­me vi­sas ug­dy­mo įstai­gas in­for­muo­ti tė­vus, ke­ti­nan­čius iš­vyk­ti į už­sie­nį il­giau kaip 30 die­nų, kad jie vai­kams pa­rink­tų glo­bė­ją ir įfor­min­tų lai­ki­ną glo­bą, ta­čiau tė­vai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai. Dėl to ken­čia vai­kai. Re­mian­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, dėl vai­ko ne­pri­ežiū­ros tė­vams ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da“, – įspė­ja ve­dė­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Alek­san­dras pik­ti­no­si, kad til­to re­mon­tas vyks­ta iš ry­to, kuo­met žmo­nės sku­ba į dar­bą. „Jau pu­sę va­lan­dos sto­viu au­to­mo­bi­lių kamš­ty­je. Ei­lė tik­riau­siai nuo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no iki pat til­to. Kam šo­vė į gal­vą ab­sur­diš­ka min­tis pa­čią siau­riau­sią ke­lio vie­tą re­mon­tuo­ti iš ry­to, pa­ties pi­ko me­tu, kai žmo­nės į dar­bus sku­ba“, – ste­bė­jo­si žmo­gus.

Puslapis 1427 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų