Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Bai­gian­tis me­tams ta­po gra­žia tra­di­ci­ja ap­do­va­no­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius. Ant­ra­die­nį sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je jiems bu­vo įtei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai iš Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do.

Dvi­de­šimt de­vy­niems ra­jo­no moks­lei­viams įteik­ti di­plo­mai ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Juos svei­ki­no fon­do glo­bė­jas ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, fon­do pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pir­mo­kė Lu­ka Kuz­mai­tė pui­kiai pa­si­ro­dė „Švie­so­fo­ro“ re­gio­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Jau ta­po tra­di­ci­ja bai­gian­tis moks­lo me­tams bei prieš di­dži­ą­sias šven­tes pa­gerb­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius, Uk­mer­gę gar­si­nan­čius jau­nuo­lius. Sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do fi­nan­si­nė pa­ra­ma prieš Ka­lė­das skir­ta 65 mo­ki­niams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­na ap­do­va­no­tų­jų – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Greta Slapšytė, res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių kū­ry­bos kon­kur­so lau­re­a­tė.

Įspū­din­ga ei­se­na Uk­mer­gė­je bu­vo pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė kul­tū­ros die­na. Ke­tu­riems ra­jo­no kul­tū­ros vei­kė­jams šven­tės pro­ga įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­kil­min­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jų ei­se­na.

Tre­čia­die­nį uk­mer­giš­kė Ka­ro­li­na Bur­lė­gie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­sai­tės nuotr. De­vy­nis vai­kus iš­au­gi­nu­sią Ka­ro­li­ną Bur­lė­gie­nę svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tre­čia­die­nį Žel­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko­si į gra­žią šven­tę. Ant­ram gy­ve­ni­mui mies­te­lio kul­tū­ros na­mai pri­kel­ti, at­li­kus di­de­lį pa­sta­to iš­orės ir vi­daus re­mon­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Įkurtuvių šventėje.

Ve­ly­kos nuo se­no bu­vo sie­ja­mos su sta­lo kul­tu – val­giais, gė­ri­mais, tuo, kuo sta­las den­gia­mas ir puo­šia­mas. Gau­sių vai­šių prieš šven­tes gy­ven­to­jai plūs­ta į par­duo­tu­ves, kva­pai sklin­da iš šei­mi­nin­kių vir­tu­vių. Ta­čiau su­kio­tis prie puo­dų pa­tin­ka ne vi­siems: ga­ta­vų pa­tie­ka­lų dai­ro­ma­si ki­tur.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Per Velykas susėsime prie nekasdieniškai atrodančių stalų.

Ma­tyt, nė­ra na­mų, ku­riuo­se per Ve­ly­kas gar­bin­go­je vie­to­je, pa­čia­me šven­ti­nio sta­lo vi­du­ry­je, ne­si­pui­kuo­tų lėkš­tė mar­gu­čių. Kiau­ši­nių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ti­ki­na, kad ke­le­tą sa­vai­čių iki Ve­ly­kų jiems – tik­ras dar­by­me­tis: kiau­ši­nių par­da­vi­mai tuo­met ge­ro­kai iš­au­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš Ve­ly­kas pa­grin­di­nis pir­ki­nys – kiau­ši­niai.

Sa­vait­ga­lį vy­ko ra­jo­ni­nės ko­man­di­nės po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos. Ant Il­ga­jo (Šim­kū­nų ) eže­ro le­do nuo pat ry­to su­tū­pė pus­šim­tis žve­jų, ku­rie var­žė­si dėl gau­siau­sio lai­mi­kio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šal­tis žve­jams ne­bai­sus.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Pa­lan­go­je įvy­ko tūks­tan­čio sta­lų šven­tė vi­sai šei­mai „Pa­lan­gos sta­las 2012“. Tarp gau­sy­bės da­ly­vių ga­lė­jai su­tik­ti ir uk­mer­giš­kius – Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus.

 

Dai­vos Verž­bic­kie­nės  nuotr. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai šven­tė­je Pa­lan­go­je.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

Puslapis 491 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų