Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Aplinkos ministerija primena žūklės ant ledo taisykles ir ragina elgtis atsakingai. Naujose Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatyta prievolė žvejams mėgėjams žvejojant ant ledo turėti smaigus.

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gy­ve­nan­ti uk­mer­giš­kė Vil­ma Za­les­kai­tė-Wal­ters sa­vo gy­ve­ni­mą da­li­ja tarp Port­lan­do, ku­ria­me įsi­kū­rė, ir Kad­rė­nų, kur gy­ve­na jos ma­ma. Ame­ri­ko­je jo­gos mo­kan­ti bei sa­vo pro­gra­mas ku­rian­ti pro­fe­sio­na­li jo­gos mo­ky­to­ja...

Antradienį minime Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Jos prasmę mums primena išlikę nuotraukų, laidų, filmų kadrai, skambančios laisvės dainos. Ką apie 1991 metų sausio įvykius prisimena patys ginti laisvės ėję žmonės? Nemažai juose dalyvavusių ukmergiškių šiandien susivieniję į tos dienos vardu pavadintą draugiją.

Uk­mer­gė­je, VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, ati­da­ry­tas Jau­ni­mo in­for­ma­ci­nis taš­kas – Eu­ro­desk Lie­tu­va at­sto­vy­bė. Tai – Eu­ro­pos jau­ni­mo in­for­ma­ci­jos tin­klas, vei­kian­tis 33 Eu­ro­pos ša­ly­se ir tei­kian­tis in­for­ma­ci­ją, skir­tą jau­ni­mui ir dir­ban­tiems su jau­ni­mu.

 

„Šilo“ pagrindinė mokykla turi gražią tradiciją kasmet diplomais „Tikslas ir prasmė“ apdovanoti du išskirtinius, ryškų pėdsaką mokyklos gyvenime palikusius mokinius.

Mies­to til­tams ver­kiant bū­ti­nas re­mon­tas, pa­na­šu, taps re­a­lus. Juos iš sa­vi­val­dy­bės pe­rė­mus vals­ty­bės įmo­nei, jau ren­gia­mi bū­ti­ni do­ku­men­tai. Ei­lė­je – pa­grin­di­nis Šven­to­sios til­tas, o pra­dė­ti ke­ti­na­ma nuo ap­gai­lė­ti­nos būk­lės til­to per Vil­kmer­gė­lę Ge­di­mi­no gat­vė­je.     

Želvos mokyklos moksleiviai jau daugelį metų prieš Kalėdas aplanko vienišus senelius, gyvenančius Želvos parapijos katalikiškuose senelių namuose. Mokinių komiteto nariai su mokytojomis Jolita Gineikiene ir Lina Monkevičiene ir šiemet aplankė senelius. Dovanojo naminių uogienių, arbatžolių...

Kasmet Taujėnų gimnazijos moksleiviai kartu su auklėtojais ir mokytoja Laima Kraujelyte dalyvauja renginiuose, kur įgyjama žinių apie profesijos ir studijų pasirinkimą. „Profesinės karjeros diena“ gimnazijoje vyko ir šiais metais. Pradinių klasių ir 5–8 klasių mokiniai vyko susipažinti su profesijomis į pasirinktus objektus...

Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jo­je prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pra­dė­tos vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ros kon­kur­se dėl dvie­jų Uk­mer­gei itin reikš­min­gų ke­lio re­mon­to ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas tre­čia­die­nį in­for­ma­vo, kad tą­dien at­plėš­ti vo­kai su pa­siū­ly­mais dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio...

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ne­se­niai vy­ko se­mi­na­ras „Šiuo­lai­ki­nės vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų li­te­ra­tū­ros ap­žval­ga ir ten­den­ci­jos. Au­to­ri­nių tei­sių tai­ky­mo prak­ti­ka li­te­ra­tū­ros kū­ri­niams“. 

 

Puslapis 491 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų