Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ki­tą sek­ma­die­nį, bir­že­lio 29-ąją, vyks re­fe­ren­du­mas dėl drau­di­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams. Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu re­fe­ren­du­mu sie­kia­ma su­ži­no­ti žmo­nių nuo­mo­nę apie su tuo su­si­ju­sias Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sas.

Kon­kur­suo­se į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus ko­mi­si­ja rink­tis ne­tu­rės iš ko. Mat į abi vie­tas su­lauk­ta tik po vie­ną kan­di­da­tą.

Jau žengti pirmieji žingsniai link daugiabučių namų renovacijos. Savivaldybės skelbtas viešųjų pirkimų konkursas eina į pabaigą.Konkurso nugalėtojas savivaldybei atliks dvi paslaugas – parengs renovuoti planuojamų daugiabučių energetinio naudingumo sertifikatus ir investicinius daugiabučių planus.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad rin­ki­mus lai­mė­ju­sių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pos­tų da­ly­bas ir nu­ma­to į jas kon­kre­čius as­me­nis. Dau­giau­siai man­da­tų rin­ki­muo­se iš­ko­vo­ju­sių par­ti­jų ly­de­riai ar­tė­jant šv. Ve­ly­koms pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su­da­ry­mo.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad dėl bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo siū­lo­ma kreip­tis į tei­sė­sau­gą. To­kį pa­siū­ly­mą iš­sa­kė ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tas.

 

Nauja rajono valdžia keičia dar vienos savivaldybės įmonės vadovą. Iš pareigų atleidžiamas ilgametis UAB Ukmergės butų ūkio direktorius Jonas Rinkevičius. Į jo vietą sėda praėjusioje kadencijoje savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs Giedrius Pocius.

Ar­ti­miau­siu me­tu vi­sas Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas per­si­kels į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ge­ro­kai su­si­spau­dus, teis­mui at­lais­vin­ta be­veik 400 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pų.

Ne­ra­mu­mai Eu­ro­po­je lė­mė dar di­des­nį uk­mer­giš­kių do­mė­ji­mą­si ka­ro tar­ny­ba. Ga­li­my­be at­nau­jin­ti ži­nias no­riai nau­do­ja­si ka­dais tar­na­vu­sie­ji ka­riuo­me­nė­je. Be to, ne­ma­žai jau­nuo­lių ren­ka­si ka­rio sa­va­no­rio tar­ny­bą.

Paskelbtas Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatas rinkimuose į mero postą. Tai šio skyriaus pirmininkas Ukmergės rajono savivaldybės vicemeras Rolandas Janickas. R. Janickas yra ėjęs ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, dvi kadencijas dirbo rajono taryboje.

Apie savo kandidatą į merus šią savaitę pasiskelbė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ukmergės skyrius. Į šį postą jie siūlo Juozą Varžgalį. 58 metų J. Varžgalys daug metų ėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Praėjusių metų gegužę iš šių pareigų buvo atleistas.

 

Puslapis 611 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų