Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ar­tė­jant va­sa­rai, kuo­met atos­to­gau­ja dau­giau­siai biu­dže­ti­nin­kų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ne­ri­mo, kad ga­li pri­stig­ti lė­šų iš­mo­kė­ti jiems va­di­na­muo­sius atos­to­gi­nius at­ly­gi­ni­mus.

 

Ne­si­bai­giant by­li­nė­ji­mams teis­muo­se, ko­vai su ben­dro­ve „Mies­to ener­gi­ja“ pa­si­tel­kia­mos nau­jos tei­si­nės ga­li­my­bės. Bu­vu­siam ši­lu­mos tie­kė­jui dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo pa­reikš­tas gru­pės ieš­ki­nys. Su uk­mer­giš­kių ieš­ki­niu kreip­ta­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą. 

 

Pirties ir dušo paslaugas mūsų mieste teikianti savivaldybės įmonė UAB Ukmergės butų ūkis į rajono politikus kreipėsi su prašymu padidinti kompensaciją iš savivaldybės biudžeto. Kompensacija jau keletą metų yra skiriama dėl to, kad ši paslauga įmonei nuostolinga.

AB „Panevėžio keliai“ neseniai pradėjo vykdyti darbus magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 72,18 kilometre, šalia Žemaitkiemio sankryžos. Projektas ties šia sankryža apima pėsčiųjų viaduko per magistralę A2 avaringame ruože statybą, magistralės platinimą, įrengiant greitėjimo ir lėtėjimo juostas...

Vil­niaus gat­vė­je ša­lia vai­kų glo­bos na­mų įpu­sė­jo pir­mo­sios Uk­mer­gė­je bio­ku­ro ka­ti­li­nės sta­ty­bos. 31 aro iš­nuo­mo­ta­me skly­pe sta­to­ma ka­ti­linė, san­dė­liai, bus įreng­ta aikš­te­lė. Se­zo­no me­tu čia dar­bas vyks vi­są pa­rą.

Vil­niaus gat­vės 100A nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas grei­tai vėl tu­rės sto­gą, ku­ris su­de­gė ge­gu­žės 10 d. ki­lu­sio gais­ro me­tu. Tie­sa, dėl pra­si­dė­ju­sių liū­čių be sto­go pa­si­li­kę gy­ven­to­jai pa­ty­rė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų.

Nuo sau­sio pra­džios įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį pi­ni­gi­nę pa­ra­mą gy­ven­to­jams sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo skir­ti iš sa­vo biu­dže­to. So­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai pa­jus dar di­des­nį tik­rin­to­jų dė­me­sį nei iki šiol. Val­di­nin­kai griež­ti­na pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ką ir ti­ki­si su­tau­py­ti 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Ar­tė­jant va­sa­rai, mig­ra­ci­jos tar­ny­bon plūs­ta lan­ky­to­jai, no­rin­tys gau­ti ar pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tus. Kad ne­tek­tų gai­šin­tis, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi dėl do­ku­men­tų re­gist­ruo­tis iš anks­to.

Už­tver­ta au­to­ma­gist­ra­lė ties po­sū­kiu į Že­mait­kie­mį uk­mer­giš­kiams vai­ruo­to­jams ke­lia daug rū­pes­čių. Ta­čiau pa­ga­liau ši pro­ble­ma bus iš­spręs­ta. Tai nu­ma­ty­ta pa­da­ry­ti, įren­gus žie­di­nę san­kry­žą.

Bu­vu­sį Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tą, ku­ria­me bu­vo ras­ti di­de­li kie­kiai gyv­si­dab­rio, iš nau­jo tirs vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai. Pa­sta­tą da­bar val­do Vals­ty­bės tur­to fon­das.

 

Puslapis 612 iš 896

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų