Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lietuvoje prasideda priešrinkiminis laikotarpis. Vienas po kito yra iškeliami kandidatai į Prezidentus, Europos Parlamento narius.

 

Gra­žiau­sio­mis mū­sų ra­jo­no vie­to­mis ne­tru­kus driek­sis dvi­ra­čių tra­sa. Tuo rū­pi­na­si Uk­mer­gės vie­tos veik­los gru­pė. Kar­tu su ki­tų ra­jo­nų ko­le­go­mis ji įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Uk­mer­gės ra­jo­nų dvi­ra­čių marš­ru­tas – ga­li­my­bė kai­mo eko­no­mi­nės veik­los įvai­ri­ni­mui“.

 

Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugija jau turi naująjį pirmininką. Juo praeitą savaitę vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinktas Vaidas Bakanauskas. Jis neslepia, kad pirmąjį galvosūkį jau pradėjo spręsti – kaip sumažinti draugijos nario mokestį. Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdyje...

Praeitą savaitę įvyko išvažiuojamasis rajono tarybos posėdis – aplankyta Lyduokių seniūnija. Jos gyventojai norėtų patogesnių kelių ir gatvių, tankesnio vandentiekio ir kanalizacijos tinklo.

Šią va­sa­rą bu­vo su­da­ry­ta de­ry­bi­nė gru­pė, nag­ri­nė­jan­ti dėl su­tar­ties su UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­ki­mo at­si­ra­du­sius pa­da­ri­nius. Mi­nė­ta ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2000-ųjų gruo­dį, o nu­trauk­ta 2010-ųjų pa­va­sa­rį. Nuo va­sa­ros jau įvy­ko ke­tu­ri Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Deltuva kas vasarą tampa istorinio mūšio, kadaise vykusio šio miestelio apylinkėse, lauku. Praeitą šeštadienį čia susirinkusiems deltuviškiams ir svečiams primintas ne vien šis svarbus įvykis.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bir­že­lio 19-os die­nos nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą, ku­riuo UAB „Mies­to ener­gi­ja“ bu­vo įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti sko­lą už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Ukmergiškiai daugiau simpatijų balsuodami prezidento rinkimuose atidavė Daliai Grybauskaitei. Tačiau mūsų nuomonė reitinguojant kitus kandidatus kiek skiriasi nuo visos Lietuvos. Į antrą rinkimų turą ukmergiškiai būtų delegavę Artūrą Paulauską.

Po sa­vait­ga­lį įvy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų aiš­kė­ja, kad Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je iš 25 na­rių ma­žiau­siai 15 sa­vo kė­des iš­sau­go­jo.

Puslapis 614 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų