Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ke­lio­li­ka na­mų tu­rin­čio­je Ma­ti­nin­kų gat­vė­je šią va­sa­rą su­mon­tuo­tas ap­švie­ti­mas. Šie­met tai pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė taip pa­ma­lo­nin­ta gat­vė. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas pri­si­me­na, kad...

Rajono savivaldybėje jau baigiama įdarbinti vadovų komanda. Nuo praėjusios savaitės, balandžio 22 dienos, Ukmergės rajono mero pavaduotojos pareigas eina Klavdija Stepanova, o nuo 24 dienos – administracijos direktorius Stasys Jackūnas.Pirmasis iš šios kadencijos rajono vadovų komandos pareigas praėjo eiti...

Ukmergės rajono savivaldybėje daugiausiai balsų sekmadienį vykusiuose rinkimuose surinko Socialdemokratų ir Darbo partijos. Daugiausiai balsų tarp kandidatų į merus ukmergiškiai skyrė Darbo partijos Ukmergės skyriaus pirmininkui Rolandui Janickui bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovui Juozui Varžgaliui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė skelb­ti kon­kur­są be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gai pirk­ti. Ti­ki­ma­si, kad vie­ša­ja­me kon­kur­se šią pa­slau­gą pa­vyks nu­si­pirk­ti kuo pi­giau.

Artėjant savivaldos rinkimams praėjusią savaitę vyko paskutinis šią kadenciją rajono vadovų bei tarybos narių susitikimas su bendruomene. Ukmergiškiai turėjo nemažai klausimų, o rajono meras pasidalino šviežiausiomis naujienomis. Rajono meras Vydas Paknys su ukmergiškiais pasidalino gana optimistiškomis naujienomis.

Per­nai įsi­ga­lio­ju­sios Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos kli­bi­na Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų kė­des. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ke­ti­na­ma skelb­ti kon­kur­są šioms pa­rei­goms už­im­ti. Tuo tar­pu da­bar­ti­niai mi­nė­tų įstai­gų va­do­vai ma­no, kad iki va­sa­ros įsta­ty­mas dar bus pa­keis­tas.

Lietuvoje prasideda priešrinkiminis laikotarpis. Vienas po kito yra iškeliami kandidatai į Prezidentus, Europos Parlamento narius.

 

Gra­žiau­sio­mis mū­sų ra­jo­no vie­to­mis ne­tru­kus driek­sis dvi­ra­čių tra­sa. Tuo rū­pi­na­si Uk­mer­gės vie­tos veik­los gru­pė. Kar­tu su ki­tų ra­jo­nų ko­le­go­mis ji įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Uk­mer­gės ra­jo­nų dvi­ra­čių marš­ru­tas – ga­li­my­bė kai­mo eko­no­mi­nės veik­los įvai­ri­ni­mui“.

 

Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugija jau turi naująjį pirmininką. Juo praeitą savaitę vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinktas Vaidas Bakanauskas. Jis neslepia, kad pirmąjį galvosūkį jau pradėjo spręsti – kaip sumažinti draugijos nario mokestį. Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdyje...

Puslapis 615 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų