Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“ į de­ba­tus su kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus pa­kvie­tė jau­ni­mą. Do­mė­ta­si po­li­ti­kų tiks­lais, kal­bė­ta apie jų rin­ki­mų pro­gra­mas. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­kęs su­si­ti­ki­mas – ša­lies jau­ni­mui skir­to pro­jek­to „Man ne dzin“ da­lis.

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­sų į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus re­zul­ta­tai.

Dve­jus me­tus be­si­tę­su­sio­je va­di­na­mo­jo­je rin­ki­mų by­lo­je pa­ga­liau pa­dė­tas taš­kas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ti nuosp­ren­džiai as­me­nims, gun­džiu­siems rin­kė­jus pi­ni­gais ir taip ga­li­mai truk­džiu­siems iš­reikš­ti jiems sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią.

 

Ant­ra­die­nio ry­te prie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pi­ke­ta­vo ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Vie­šo­sios pir­ties pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės pik­ti­no­si spren­di­mu nuo ge­gu­žės 1 die­nos ją už­da­ry­ti. Ra­jo­no va­do­vui Ro­lan­dui Ja­nic­kui jie iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad už­da­rius vie­nin­te­lę mies­te vie­šą­ją pir­tį, ne­ma­žai uk­mer­giš­kių ne­tu­rės kur nu­si­praus­ti.

Ryš­kė­ja bū­si­mų sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų pa­veiks­las – par­ti­jos vie­šai at­sklei­džia pa­var­des tų, už ku­riuos ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­muo­se. Pre­ten­den­tų bū­ti kan­di­da­tais į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius są­ra­šus skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Šias pa­rei­gas už­ėmė 24 me­tų Gied­rius Po­cius. Ki­ta nau­jie­na – kai ku­rie frak­ci­jas įstei­gę na­riai at­vi­rai pa­reiš­kė apie per­ėji­mą į po­li­tiš­kai prie­šin­gas po­zi­ci­jas. 

Lietuva šalies vadove išsirinko Dalią Grybauskaitę: dar penkeriems metams patikėjo jai valstybės vairą. Ukmergiškiai taip pat daugiausiai balsų atidavė šalies vadovei. Ir mūsų pasirinkimas, ir rinkėjų aktyvumas yra labai artimas šalies vidurkiui.

Iš Ukmergės rajono savivaldybės tarybos pasitraukė Liberalų ir centro sąjungos atstovas Sigitas Masiulionis. Jis teigia tokį sprendimą padaręs dėl to, jog ketina išeiti ir iš partijos.

 

Sei­mo na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas nuo šiol Uk­mer­gė­je tu­ri ir vi­suo­me­ni­nę pa­dė­jė­ją. Vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais – be at­ly­gio – K. Gry­baus­kui tal­kin­ti su­ti­ko bu­vu­si il­ga­me­tė a. a. Sei­mo na­rio Ju­liaus Ve­sel­kos pa­dė­jė­ja Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė.

Puslapis 619 iš 856

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų