Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­šė apie ne­ei­li­nį in­ci­den­tą mo­kyk­li­nia­me au­to­bu­se. Rug­sė­jo 15 d. į po­li­ci­ją krei­pė­si 47 me­tų uk­mer­giš­kė. Mo­te­ris pra­ne­šė, kad apie 14 val. į na­mus iš mo­kyk­los grį­žęs sū­nus pa­sa­kė, kad jį su­mu­šė mo­kyk­li­nio au­to­bu­so vai­ruo­to­jas.

Po­li­ci­ją už­plū­do pra­ne­ši­mai apie na­muo­se nuo ar­ti­mų­jų, gat­vė­je nuo už­puo­li­kų bei per iš­ger­tu­ves nu­ken­tė­ju­sius as­me­nis. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis to­kių įvy­kių – itin gau­su.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pir­ma­die­nį pa­skam­bi­nęs Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jas Vy­tau­tas pik­ti­no­si ne­ap­švies­to­mis jo gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no gat­vė­mis. Pa­sak vy­ro, ne­ap­švies­tas Mai­ro­nio gat­vės ruo­žas tarp Anykš­čių ir Ku­dir­kos gat­vių. Tam­su va­ka­re bu­vo ir A. Ba­ra­naus­ko gat­vė­je.

Po­li­ci­jos veik­lo­je Pa­tru­li­nės tar­ny­bos vaid­muo la­bai svar­bus. Pa­tru­liams ten­ka už­tik­rin­ti as­mens ir nuo­sa­vy­bės sau­gu­mą,  įspė­ti ir už­kirs­ti ke­lią nu­si­kal­ti­mams, ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mams, da­ly­vau­ti at­sklei­džiant nu­si­kal­ti­mus ir su­lai­kant nu­si­kal­tė­lius.

Pa­ste­bi­ma, jog dau­gė­ja at­ve­jų, kuo­met pa­si­ša­li­na­ma iš eis­mo įvy­kių. Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius nu­sta­ty­ta 40 to­kių at­ve­jų.

Mūsų skaitytoja Pranė Danutė Šimkūnaitė į redakciją užsuko tiesiai iš turgaus. Moteris pasakojo pasigedusi tvarkos halėje – esą prekeiviai mėsą pardavinėja plikomis rankomis. „Perėjau visą halę – nė vieno nemačiau su pirštinėm. Ir net šakučių nenaudoja, imdami mėsą.

Uk­mer­giš­kiams an­trą sa­vai­tę ne­mo­ka­mai da­li­na­mos kom­pos­ta­vi­mo dė­žės. Kad ne vis­kas ei­na­si sklan­džiai, pa­sa­ko­jo į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs uk­mer­giš­kis. Nu­vy­kę pa­si­im­ti jos ne­ga­vo.

Ne­ma­lo­nu­mai už­klu­po Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je Le­on­po­lio kai­me įsi­kū­ru­sį Zu­jų paukš­ty­ną. Rin­kai tie­kia­muo­se ben­dro­vės kiau­ši­niuo­se bu­vo ap­tik­ta dau­giau nei lei­džia­ma an­ti­mik­ro­bi­nių me­džia­gų.

Ba­lan­džio 22 d. apie 16 val. 30 min. mies­te po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liu pa­tru­lia­vę pa­rei­gū­nai Žie­do gat­vė­je, prieš pre­ky­bos cen­trą pa­ma­tė be­si­mu­šan­čius vy­rus.

 

Ant­ra­die­nio va­ka­rą Uk­mer­gė­je, pės­čių­jų per­ėjo­je, bu­vo par­trenk­ta mo­te­ris. Ne­lai­mė nu­ti­ko apie 17 val. 15 min. Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li „Iki“ par­duo­tu­vės. Leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Cit­ro­en C8“, ku­rį vai­ra­vo 63 me­tų vy­ras, pės­čių­jų per­ėjo­je par­tren­kė ja ėju­sią pus­am­žę mo­te­rį.

Puslapis 620 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų