Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Il­go­kai nu­si­sto­vė­ję karš­čiai, įsi­su­kę į so­dus, ge­ro­kai su­ma­ži­no obuo­lių der­lių. Obe­lys su­no­ki­no dvi­gu­bai ma­žiau vai­sių nei per­nai. So­di­nin­kai skun­džia­si, kad nuo aukš­tos oro tem­pe­ra­tū­ros ir saus­ros vai­siai dar ne­su­no­kę nu­sto­jo aug­ti – jie džiū­vo ir trau­kė­si tie­siog ant ša­kų ar­ba kri­to že­mėn.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) in­for­muo­ja apie Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė­je par­duo­da­muo­se ri­di­kė­liuo­se ap­tik­tas che­mi­nes me­džia­gas.

 

Visoje Lietuvos teritorijoje sparčiai plintantys pavojingieji Sosnovskio barščiai kelia didelį susirūpinimą.

Nuo pra­ei­to sa­vait­ga­lio į miš­kus bū­riais pa­si­py­lė gry­bau­to­jai. Tie­sa, kai ku­rie grįž­ta nu­si­vy­lę – jų ba­ra­vy­ky­nuo­se tuš­čia, o tuo tar­pu kai­my­nas iš ki­to miš­ko grį­žo pil­nu krep­šiu. Miš­ki­nin­kams tai ne­at­ro­do keis­ta...

Pie­no ūkį tu­rin­tys Va­len­to ir Ra­mu­nės Var­nų šei­ma sa­vo mel­žia­mas kar­vu­tes mei­liai va­di­na var­dais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Pa­ši­lės gi­ri­nin­ki­jo­je, Bu­ge­nė­lių miš­ke vy­ko an­trą kar­tą ša­ly­je su­reng­ta tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2013“. Pa­ro­da vy­ko po at­vi­ru dan­gu­mi, eks­po­na­tai – su miš­ki­nin­kys­te su­si­ju­si tech­ni­ka – burz­gė apie 6 hek­ta­rų plo­te.

Viena iš Žemės ūkio rūmų veiklos krypčių –  rengti įvairius kaimo žmogui aktualius mokymus. Vos pusmetį Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatore Ukmergės skyriuje dirbanti Karolina Valaišienė ketina pralaužti ledus ir sudominti  ūkininkus mokslais. 30-metė K. Valaišienė dirbti šiose pareigose pradėjo pavasarį.

Ru­de­nį į miš­ką be jo ug­dy­mo, re­ti­ni­mo ir me­die­nos ruo­šos at­ei­na dar vie­nas svar­bus dar­bas – žė­li­nių ir žel­di­nių te­pi­mas re­pe­len­tais. Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja šį­met ke­ti­na nu­tep­ti dau­giau nei 2 mln. me­de­lių.

 

Bul­vės lie­tu­viams iš­lie­ka vie­nas pa­grin­di­nių pro­duk­tų. Ru­de­nį į rū­sius ke­liau­ja mai­šai bul­vių – tai be­ne vie­nin­te­lė dar­žo­vė, ku­rios už­si­per­ka­ma vi­sai žie­mai. Nors par­duo­tu­vė­se ir tur­gu­je jų tik­rai ne­pri­trūks, pirk­ti di­de­lį kie­kį kur kas pi­giau.

Puslapis 623 iš 875

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų