Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lius jau ke­liau­ja pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Šie­met pir­mų­jų rap­sų pri­im­ta dau­giau nei to­kiu pa­čiu lai­ku per­nai, ta­čiau grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo per­nykš­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad grū­dai ga­li dar la­biau pig­ti.

Po didžiųjų karščių Ukmergės grūdų sandėlyje – pats darbymetis. Supirkėjai sako, kad šiemet į aruodus byra smulkesni nei įprastai javai – kaitri saulė juos išdžiovino dar nespėjusius gerai subręsti.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­bai­gė že­mės ūkio naud­me­nų ir ki­tų plo­tų de­kla­ra­vi­mas. Iš vi­so gau­ta 142 tūkst. 690 pa­raiš­kų, jo­se de­kla­ruo­tas plo­tas sie­kia apie 2 mln. 835 tūkst. ha. De­kla­ruo­jan­čių­jų skai­čius kas­met ma­žė­ja, o de­kla­ruo­ti plo­tai – di­dė­ja.

Išvažiavęs į užmiestį net ir grynakraujis miestietis šiuo metu kažko pasigenda. Tas kažkas – kasmet iš po sniego prasikalanti žiemkenčių žaluma. Rudenį pasėti javai dabar geltonuoja lyg nudeginti, o ūkininkai aimanuoja dėl patirtų nuostolių.

Ekologiškas ir pagal išskirtinės kokybės produkcijai būdingus reikalavimus daržoves auginantys Regina ir Antanas Maželiai tik džiaugiasi, kai jų bulvės neužauga iki „cepelininių“ dydžio. 

Me­di­kai įspė­ja: po va­sa­riš­kų iš­ky­lų gam­to­je bū­ti­na ap­si­žiū­rė­ti sa­vo kū­ną ir įsi­ti­kin­ti, ar na­mo ne­par­si­ne­šė­te klas­tin­gų li­gų su­kė­lė­jos – er­kės. Ją ap­ti­kus ir iš­trau­kus sa­vo svei­ka­tą aky­liau rei­kia ste­bė­ti dar bent ke­lias sa­vai­tes, o pa­ju­tus ne­ga­la­vi­mus – kreip­tis į me­di­kus.

Šią savaitę baigiasi žemės mokesčio sumokėjimo terminas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai sulaukia daug klausimų apie jo dydį bei mokėjimo sąlygas, tad apie žemės mokestį kalbamės su Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyrio vedėja Danguole Stundiene.

Me­tų pa­bai­ga – tin­ka­miau­sias mo­men­tas pa­si­džiaug­ti ir as­me­ni­niais, ir ko­lek­ty­vi­niais pa­sie­ki­mais. Tre­čia­die­nį bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si ūki­nin­kai, gra­žiau­sios se­niū­ni­jos. Su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė jau pa­kvi­po braš­kė­mis. Jų par­da­vė­jai šau­kia skir­tin­gas kai­nas – ki­log­ra­mas pir­mų­jų uo­gų kai­nuo­ja nuo 7 iki 10 li­tų.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas dar vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis. Šį­kart li­ga at­sė­li­no į Ute­nos ra­jo­ną. Ži­di­nys – apie 80 ki­lo­met­rų nuo Uk­mer­gės.

 

Puslapis 625 iš 875

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų