Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­liuos Mies­to šven­tės ren­gi­niai. Jiems skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ge­ro­kai kuk­les­nis nei anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau, anot or­ga­ni­za­to­rių, tai ne­taps kliū­ti­mi pa­ro­dy­ti, kad kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas ra­jo­ne gy­vas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Visi kviečiami į šventę.

Mies­to šven­tė, per­nai pa­da­riu­si trum­pą „kri­zi­nę“ per­trau­kė­lę, tę­sia sa­vo tra­di­ci­jas. Ji, anot or­ga­ni­za­to­rių, šie­met ne­bus la­bai pom­pas­tiš­ka, ta­čiau pra­mo­gų ir links­my­bių ne­trūks.

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je atos­to­gų karš­ti­nės ne­si­jau­tė: da­ly­va­vo be­veik vi­si ta­ry­bos na­riai. Jie ap­svars­tė per ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų. Pa­tvir­tin­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens, tie­kia­mų iš ne­di­de­lių ka­ti­li­nių, kai­nos. Rū­ky­ti už­draus­ta Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Še­šuo­lių se­niū­ni­ja kas­met gra­žiai pa­mi­ni vis ki­to mies­te­lio šven­tes. Šven­tės jau vy­ko But­kū­nuo­se, Pi­lio­ny­se, Liau­šiuo­se, pa­čiuo­se Še­šuo­liuo­se. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį gra­ži šven­tė vy­ko Mė­gu­čių kai­me.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius pa­sa­ko­jo, kad ko­lū­kių lai­kais Mė­gu­čiai bu­vo pui­kiai be­si­tvar­kan­tis, vie­nas iš pen­kių tvir­čiau­sių ra­jo­ne, Ma­ry­tės Mel­ni­kai­tės var­du pa­va­din­tas ūkis. Jo žmo­nių gar­bei į kai­mą bu­vo at­ga­ben­tas ir pa­sta­ty­tas di­džiu­lis ak­muo, o ant jo pri­kal­ta len­ta su ko­lū­kio pa­va­di­ni­mu.

 

 

Už su­reng­tą šven­tę se­niū­nui Jo­nui Dik­čiui – gė­lių puokš­tė.

 

Ak­me­nį pa­šven­ti­no Še­šuo­lių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Juo­zas Dab­ra­vols­kis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Kas pa­sa­kė, kad me­džiok­lė – vy­riš­kas už­si­ė­mi­mas? Jau ket­ve­rius me­tus me­džio­jan­ti dvi­de­šimt dve­jų me­tų Ag­nė An­driū­nai­tė sa­vo lais­va­lai­kio be šau­tu­vo ne­įsi­vaiz­duo­ja. Mer­gi­na juo­kau­ja, kad ne kar­tą me­džiok­lė­je bu­vo pa­lai­ky­ta ber­niu­ku. Pa­ma­tęs iš po ke­pu­rės iš­lin­du­sias ka­sy­tes, su­trik­da­vo ne vie­nas me­džio­to­jas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dau­ge­lis mo­te­riš­kių, tik­riau­siai, tik gūž­te­lė­tų pe­čiais: „Mo­te­ris me­džiok­lė­je? Ne­są­mo­nė“. Ir pra­dė­tų dės­ty­ti sa­vo ar­gu­men­tus: žiau­ru, per sun­ku, ne­mo­te­riš­ka...

 

 

Ag­nė An­driū­nai­tė džiau­gia­si lai­mi­kiu, bet ne­nu­si­me­na ir nie­ko ne­nu­šo­vu­si – taik­lių šū­vių ko­le­goms sa­ko ne­pa­vy­din­ti.

 

Me­džiok­le Ag­nę „už­krė­tė“ tė­tis Po­vi­las An­driū­nas.
As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr.

 

Kol po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie blai­vyk­lų re­ne­san­są, li­go­ni­nių pri­ėmi­mo sky­rių gy­dy­to­jai tu­ri tai­ky­tis su ne­blai­vių pi­lie­čių klie­dė­ji­mais ir čia pat at­lie­ka­mais gam­ti­niais rei­ka­lais.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus me­di­kus gir­tuok­liai už­plūs­ta at­ėjus šal­čiams. Tuo­met iš­ky­la pa­vo­jus, kad gat­vė­je ant suo­liu­ko už­mi­gęs žmo­gus ga­li su­šal­ti ir mir­ti. Ga­vę pra­ne­ši­mą apie lau­ke gu­lin­tį ne­blai­vų pi­lie­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­be­na jį į li­go­ni­nę.

 

 

Prieš tre­jus me­tus Uk­mer­gė­je blai­vyk­los pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti įren­gus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tas...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių kul­tū­ros na­mai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį griau­dė­jo nuo or­kest­ro griaus­mo bei cho­rų gar­sų, o mies­te­lio dan­gų nu­spal­vi­no įspū­din­gi fe­jer­ver­kai. Taip iš­kil­min­gai bu­vo pa­žy­mė­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­lo 50 me­tų ju­bi­lie­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vicemeras R. Baravykas O. Jonaitienei įteikė ūkišką dovaną.

 

Pa­si­bai­gus me­tams, ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai bei jų in­dė­lis į mū­sų ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rą. Įmo­nes, ku­rių va­do­vams bu­vo įteik­tos ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to pa­dė­kos, re­ko­men­da­vo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las.

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai.

Puslapis 840 iš 934

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų