Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba šią sa­vai­tę lai­ki­nai su­stab­dė in­di­vi­du­a­liai įmo­nei pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės veik­lą Juo­dau­sių kai­me Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je.

Rug­pjū­čio 6 die­ną ga­vę var­to­to­jo pra­ne­ši­mą, jog šio­je par­duo­tu­vė­je įsi­gy­ti sal­dai­niai „Nuts“ už­terš­ti kir­mė­lė­mis, Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no šią pre­ky­bos įmo­nę. Par­duo­tu­vė­je tik­rin­to­jai ra­do įvai­rių sal­dai­nių, sau­sai­nių ir kruo­pų, ku­riuo­se bu­vo aps­tu aruo­di­nių ken­kė­jų ler­vų.

Jau gau­tas fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­to „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“ įgy­ven­di­ni­mui. Už 2,5 mi­li­jo­no li­tų bus nu­ties­tas dvi­ra­čių-pės­čių­jų ta­kas nuo til­to iki J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės, su­tvar­ky­ta pa­kran­tė bei įreng­tas kem­pin­gas Šven­tu­pė­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šio­je vie­to­je driek­sis dvi­ra­čių ta­kas.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergėje rytas prasideda penktą valandą, kuomet mieste uždegamos šviesos. Ši ceremonija tarsi praneša, kad jau atėjo nauja diena.

Nauja diena žadina ukmergiškį, vilnietį ar Pabiržių kaimo gyventoją. Visus rikiuoja pagal jų pasirinkimą gyvenime: vienus į darbus, kitus į mokslus, trečius – tiesiog ieškoti savęs kasdienos labirinte.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė Da­lia iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dėl pra­dė­tų ir ne­pa­baig­tų mies­to žel­di­nius šie­nau­jan­čių įmo­nių dar­bo. Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris tei­gė, jog mies­to pri­žiū­rė­to­jai, šie­na­vę šios gat­vės pa­kraš­čius, pa­li­ko ge­rą ruo­žą ne­šie­nau­tų žo­ly­nų iki mies­to ri­bos.

„Kas­met nu­šie­nau­da­vo iki pat mies­to ri­bos žen­klo. O šie­met kaž­ko­dėl pa­li­ko 5 met­rų il­gio ga­ba­lą. Žo­lė ten vos ne iki pu­siau­jo sie­kia. Prie pat įva­žia­vi­mo į mies­tą – la­bai jau į akis kren­ta“, – apie mies­to rep­re­zen­ta­ci­ją svars­tė pa­šne­ko­vė.

Mi­nist­rų ka­bi­ne­te šią sa­vai­tę pri­tar­ta prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės iš­va­doms, siū­lan­čioms ne­blai­vių pi­lie­čių ap­nak­vin­di­ni­mo rū­pes­čius pri­skir­ti sa­vi­val­dy­bėms. Sa­vi­val­dy­bės tu­rės ras­ti lė­šų ir gir­tuok­lių mie­gui įkur­ti spe­cia­lius nak­vy­nės na­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Di­džiu­lė ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų de­le­ga­ci­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos kai­muo­se. Ši se­niū­ni­ja  – tre­čia, į ku­rią bu­vo su­reng­tas iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­va­žiuo­ja­ma­sis po­sė­dis pra­si­dė­jo Žei­miuo­se.

Ne­se­niai mies­to dau­gia­bu­čių skel­bi­mų len­to­se iš­ka­bin­ti rū­ky­ti laip­ti­nė­se drau­džian­tys žen­klai. Jų ne­pai­sy­mas rū­ka­liams, ig­no­ruo­jan­tiems kai­my­nų tei­ses, ga­li kai­nuo­ti iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­rū­kan­tie­ji sto­ja į ko­vą su laip­ti­nių rū­ka­liais.

„Mesti rūkyti – nepigus malonumas“
(Jolita Žurauskienė)
„Tarp bedarbių – vis daugiau turinčių aukštąjį išsilavinimą“
(Vilma Nemunaitienė)
„Pasveikino jubiliejaus proga“
(Jolita Žurauskienė)
„Laikas retina gretas“
(Jolita Žurauskienė)
„Avietės – ir maistui, ir vaistui“
(Ligita Juodvalkienė)
„Želvos socialinių paslaugų centras“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užugirio krašto muziejuje–mokykloje – muzikinė stovykla“
(Kristina Darulienė, projekto kuratorė)
„Informacijos dėl pašalpos negavo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užupiškiai nesutelpa į autobusus“
(Vilma Nemunaitienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie finansinius sunkumus
„Jaunimo laisvalaikio centrui – vieneri“
(„U. ž.“ informacija)

„Rugsėjo pirmoji – su gedulo žyme“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Miesto gatvėse užsižiebė šviesa“
(„U. ž.“ informacija)
„Prezidentei rūpi rajoninė žiniasklaida“
(Ligita Juodvalkienė)
„Viešbutis nušvis naujumu“
(„U. ž.“ informacija)
„Gandrų lizdų apsauga rūpinasi elektros tiekėjai“
(„U. ž.“ informacija)
„Vaikai rajone „nepardavinėjami“
(Jolita Žurauskienė)
„ Gimnazistai „nespaudžiami“ pirkti uniformų“
(Jolita Žurauskienė)
„Bočiai vyko į Švediją“
(Ieva Danilevičiūtė)
„Vilniaus apskrities seniūnijų sporto žaidynėse“
(Algimantas Matiukas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas)
„Ukmergiškių pareigūnų šeimos sportiškiausios apskrityje“
(Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. PK informacija)
„Autobusas būtinas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dainavoje praskriejo šventinė paukštė“
(Stanislava Juzonytė)
„Lino pleneras šiemet kuklesnis“
(Arvydas Pėšina)

„Susitaikė. Tik ar ilgam?“
(Ligita Juodvalkienė)
„Beldžiasi pas aukščiausius valdžios atstovus“
(Jolita Žurauskienė)
„Landyne virtęs namas nušvito naujomis spalvomis“
(Jolita Žurauskienė)
„Vienybės“ jubiliejus – įmonės išbandymų laikotarpiu“
(Zita Bataitienė)
„Belgija – Lietuva – Krikštėnai“
(Vitalija Remeikaitė, Vitalija Taraškevičienė, Ukmergės specialiosios mokyklos mokytojos)
„Brandins mintis naujai parodai“
(Jolita Žurauskienė)
„Vynuoges „apkartino“ pesticidai“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Sodros“ specialistės balsas – patariamasis“
(Vilma Nemunaitienė)
„Policija gali būti partnere bendruomenėms“
(Asta Krogertienė, Vilniaus aps. VPK Ukmergės r. PK specialistė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kaip numesti svorio

Puslapis 969 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų