Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ore sklan­dan­ti ku­pi­na gė­rio ka­lė­di­nė dva­sia ska­ti­na žmo­nes at­si­gręž­ti į vie­ni­šus, lau­kian­čius pa­gal­bos, pa­ra­mos. Vie­na to­kių pro­gų – tra­di­ci­nis Ka­lė­di­nis kon­cer­tas Kul­tū­ros cen­tre.

Šia­me kon­cer­te ant­rą­ją šv. Ka­lė­dų die­ną 14 val. pa­si­ro­dys Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus mo­ki­niai, Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos vo­ka­li­nis an­sam­blis ,,Sva­ja“, kul­tū­ros cen­tro cho­rai ir vo­ka­li­niai an­sam­bliai, jau­nie­ji šo­kė­jai, ei­les skai­tys Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė. Sce­no­je iš vi­so pa­si­ro­dys 22 ko­lek­ty­vai ir at­li­kė­jai.

Paskutinis pavasario mėnuo džiugins kultūros renginių daugybe ir įvairove.

Tačiau svarbiausias jų – mūsų miesto gimtadienis, kurį šiemet švęsime gegužės 30 d.

Šventinių renginių programą rasite savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt

 

GEGUŽĖS MĖNESIO KULTŪROS RENGINIAI UKMERGĖJE

2 d. 17 val.

Ukmergės talentai 2015 kultūros centre.

3 d. 16 val.

Aktorių trio koncertas „Draugams“, skirtas Motinos dienai Taujėnų dvare.

6 d. 16 val.

Ukmergės r. tautodailininkų kūrybos darbų parodos uždarymas kultūros centrodailės galerijoje.

6 d. 18 val.

Kauno mažojo teatro spektaklis „Laisvoji pora“ kultūros centre.

7 d. 10 val.

Europos egzaminas Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.

7 d. 18 val.

Susitikimas su kraštiečiu poetu Vainiumi Baku, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Vienuolyno g., “Vagos” knygyno kiemelyje.

7 d. 18 val.

Cirko šou 3D iš Ukrainos „Paslapčių kambarys“ kultūros centre.

8 d.

Ukrainos diena Ukmergėje, skirta Europos dienai Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.                   

12 val. Europos vėliavos iškėlimas prie rajono savivaldybės.

13 val. Klaipėdos ukrainiečių bendruomenės švietėjiško-kultūrinio centro “Rodyna” vaikų ansamblio “Rušničiok” koncertas.

14 val. Spaudinių parodos iš Vilniaus universiteto bibliotekos “Taras Ševčenko – ukrainiečių tautos laisvės dainius” atidarymas viešosios bibliotekos Mažojoje galerijoje.

17 val.  Susitikimas su Ukrainos ambasados Lietuvoje nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Valerijumi Žovtenko.  

11 d. 18 val.

Susitikimas su psichologe Kristina Lapina kraštotyros muziejuje.

Viešnia dalinsis žiniomis apie negatyvumo įveikimą. Paskaita vyks rusų kalba. 

12 d. 17 val.

A.Lopo abstrakčios tapybos ir A.Janulio metalo meno parodos atidarymas kultūros centrodailės galerijoje.

12 d. 18 val.

Spektaklio „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“ premjera (pagal S.Parulskio pjesę) kultūros centre.

13 d. 14 val.

Kūrybinės dirbtuvės su dailininke Lina Dūdaite Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.                 

13 d. 16 val.

Marijos Valtortos knygos “Taip man buvo atskleista Evangelija” pristatymas Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.                  

Dalyvaus Kretingos pranciškonų vienuolyno kunigas brolis Antanas OFM.

15 d. 17 val.

Jaunimo studijos „Balaganėlis“ spektaklio premjera „Antipasaulis“ kultūros centre.

16 d.

Tarptautinė šeimos diena kultūros centre.

12-15 val. Mugė, edukacijos vaikams.

12.30 val. Folkloro ansamblio „Dagilėlis“ koncertas.

13 val. Psichologo paskaita „Šeimos reikšmė vaiko gyvenime“.

14 val. Alytaus lėlių teatriuko spektaklis „Panama yra graži“.

15 val. Animacinis filmas „Didžioji skruzdėlyčių karalystė“.

              Renginiai nemokami.

16 d. 12 val.

 

Renginys, skirtas partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti

Mūšios Didžiosios kovos apygardos partizanų parke (kelio Ukmergė – Utena 6-jame kilometre).  

16 d. 13 val.

Respublikinė poezijos šventė „Žydinčios vyšnios šakelė“ Sližiuose.

19 d. 18 val.

Kino filmų programa „LT trumpai: trumpametražiai iš Lietuvos“ kultūros centre.

20 d. 18 val.

Kino filmų programa „2015 m. Oskarui nominuoti trumpametražiai vaidybiniai filmai“ kultūros centre.

21 d. 18 val.

„Domino“ teatro lyrinė komedija  „Bučiuoju, Oskaras“ kultūros centre. Rež. C.  Graužinis.

22 d.

 

Tarptautinė akcija Muziejų naktis 2015“ Ukmergėje.

18 val. Grupių „Garsinė izoliacija“ ir „Pradžia“ koncertas prie Ukmergės kraštotyros muziejaus.

19.40 val. Foto-ekskursija po vakarėjantį Ukmergės senamiestį.

22 d. 18 val.

Lietuviško vaidybinio kino filmo „Problemų tvarkytojas“ premjera kultūros centre. Filmą pristatys kūrėjai.

26 d.

17 val. Ukmergės krašto menininkų ir fotografų darbų parodos atidarymas kultūros centro Dailės galerijoje.

Po atidarymo, 18 val. - Kauno akademinio choro koncertas.

27 d.  14 val.

Vaikų ir jaunimo poezijos pavasarėlis “Debiutai” Užugirio dvare.

28 d. 14 val.

Visuotinė šventinių vartų girliandos pynimo akcija Pilies parke.

Pinsime ilgą tujų girliandą miesto šventei. Kviečiame drauge papuošti miestą!

29 d. 16 val.

Kęstučio Česnaičio knygos “Portretai” (trečioji dalis) pristatymas Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.                  

29 d.

18.45 val.

Poezijos ir sakralinės muzikos vakaras “Tik pabūkim šitoj tylumoj…”. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.Dalyvaus rajono literatai ,kraštiečiai dainininkai Natalija Katilienė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.

29 d.

21-24 val.

Muzikos ir kino vakaras Ukmergės piliakalnio papėdėje.

Laurynas Sičiūnas, smėlio animacija, geriausi moksleivių festivalio "2blis015" filmai, miesto švenčių videokronika.

30 d.

               Ukmergės miesto šventė „Susieikime, kaimynai“

 

14.30 val. Šventinės eitynės. Miesto svečių, bendruomenių, įmonių, įstaigų atstovų, moksleivių eitynės nuo technologijų ir verslo mokyklos iki Kęstučio a.

15 val. Iškilmingas Miesto šventės atidarymas Kęstučio aikštėje. Eitynių dalyvių sutikimas, Ukmergės mero sveikinimas, Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Muzikinė programa.

18.30-20 val. Grupės “Vairas“ koncertas didžiojoje scenoje Pilies parke.

21.30-02. val. Koncertas jaunimui “Muzika, kuri saugo” (grupė “Rockmergė”).

Išsamią šventinių renginių programą rasite interneto svetainėje www.ukmerge.lt 

 


 

P A R O D O S

Kultūros centro Dailės galerijoje                    

·                                        Iki gegužės 6 d.  – Ukmergės rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda

·                                        Gegužės 12 – 23 d. – Augustino Lopo abstrakčios tapybos ir Andriaus Janulio metalo meno paroda.

Parodos atidarymas gegužės 12 d. 17 val.

·                                        Nuo gegužės 26 d. – Ukmergės krašto menininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda.

Parodos atidarymas gegužės 26 d. 17 val. Po atidarymo – Kauno akademinio choro koncertas.

Parodų lankymo valandos:   II-V  14.00–18.00;   VI  11.00–15.00;   VII, I  išeiginė

Ukmergės kraštotyros muziejuje

·                                        Gegužės 5 d. – liepos 2 d. - Ukmergės netradicinio lino dailės plenero "PLINARS" kūrinių paroda.

 Parodų lankymo valandos:  II-V  9.00–17.00;   VI  9.00–16.00;   VII, I  išeiginė  

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

Mažojoje galerijoje:

·                                        Fotografijų paroda “Lenkijos peizažas” iš Lenkijos instituto Vilniuje.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:

·                                        Spaudinių paroda “Europa Tolima ir artima”.

Kraštotyros skaitykloje:

·                                        Dokumentų paroda „Darbais sugrįžtantis: kanauninkui, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojui Feliksui Kapočiui-120“.

Parodų lankymo valandos:   I–V  9.00–17.00;   VI  9.00–16.00;  VII  išeiginė 


 

R E N G I N I A I   K U L T Ū R O S   C E N T R O   F I L I A L U O S E

1 d. 11 val.

Koncertas Motinos dienai „Mama–mūsų pradžia, gyvybė, saulės šviesa...“ Petronių bendruomenės namuose.

1 d. 15 val.

Šokių vakaras jaunimui Sližių kultūros namuose.

1 d. 14 val.

2 d. 11 val.

Koncertas, skirtas Motinos dienai Lyduokių bendruomenės namuose.

Rajoninė jaunųjų dainininkų ir šokėjų šventė „Tau, Mamyte“ Veprių kultūros namuose.

2 d. 14 val.

Koncertas, skirtas Motinos dienai „Dovanoju Motinai saulę“ Liaušių kultūros namuose.

2 d. 16 val.

Parodos „Žiedai mano Mamai“ atidarymas Dainavos kultūros namuose.

3 d. 12 val.

Motinos dienos koncertas „Gražiausios dainos Mamai“ Taujėnų kultūros namuose.

3 d. 12 val.

Koncertas, skirtas Motinos dienai „Ačiū, kad šalia esi, Mama“ Želvos kultūros namuose.

3 d. 13 val.

Koncertas, skirtas Motinos dienai „Tau, Mamyte“ Krikštėnų kultūros namuose.

3 d. 13 val.

Koncertas, skirtas Motinos dienai Lėno bažnyčioje.

7 d. 16 val.

8 d. 21 val.

Popietė, skirta spaudos atgavimo ir knygos dienai Krikštėnų kultūros namuose.

Šokių vakaras jaunimui Veprių kultūros namuose.

9 d. 19 val.

Vakaronė „Vėl gegužio žiedai“ Valų bendruomenės namuose.

13 d. 16 val.

Popietė vaikams “Lietuvių meilės deivė Milda“ Krikštėnų kultūros namuose.

16 d. 13 val.

Poezijos šventė – konkursas „Žydinčios vyšnios šakelė“ Sližiuose.

22 d.

Senjorų popietė „Prie arbatos puodelio“ Varinės bendruomenės  namuose.

22 d. 11 val.

Edukacinė popietė „Pavasario kalendorinės šventės“ Deltuvos kultūros namuose.

22 d. 21 val.

Šokių vakaras jaunimui Sližių kultūros namuose.

22 d. 21 val.

Šokių vakaras jaunimui Veprių kultūros namuose.

22 d. 18 val.

Koncertas „Ačiū Jums už meilę“ Vidiškių kultūros namuose.

23 d. 18 val.

Vakaronė „Koks gražus gimtasis mano kaimas“ Žeimių bendruomenės  namuose.

 

UKMERGĖS SPORTO CENTROŠIOS SAVAITĖS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio laikas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

1.

Lietuvos vaikų 7x7 (2005 m. g.) futbolo pirmenybės

2015-05-20

15.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC

Pasvalio SC

2.

Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų (2001 m. g.) futbolo pirmenybės

2015-05-20

16.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC

Pasvalio SC

3.

Lietuvos merginų (1998/1999 m. g.) futbolo čempionato zoninės varžybos

2015-05-21

15.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC-I

Ukmergės SC-II

Jonavos KKSC „EOS-AUŠRA“

4.

Lietuvos vaikų 7x7 (2005 m. g.) futbolo pirmenybės

2015-05-22

16.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC

Panevėžio FA

5.

Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų (2001 m. g.) futbolo pirmenybės

2015-05-22

17.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC

Panevėžio FA

6.

Lietuvos vaikų 7x7 (2004 m. g.) futbolo čempionato II rato VIII turo varžybos

2015-05-21

16.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC

Kauno FM „Fortūna“

Kėdainių SC

Jonavos KKSC

7.

Rajono seniūnijų sporto žaidynės

2015-05-23, 24

11.00 val.

„Šilo“ pagrindinė mokykla

Rajono seniūnijų komandos

 

 05.26. Ukmerges-dailininku-ir-fotografu-paroda

 

BIRŽELIO MĖNESIO KULTŪROS RENGINIAI UKMERGĖJE

5 d. 11 val.

Poeto, dainų atlikėjo Jono Endrijaičio knygos  „Vėputinis prie obels/Vėpūtinukai“ sutiktuvės

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

5 d. 12 val.

Koncertas Tėvo dienai kultūros centre(organizuoja LPS „Bočiai“ Ukmergės r. bendrija)

6 d. 14 val.

Poezijos pavasarėlio šventė Veprių bendruomenės namuose

8 – 26 d.

Kūrybos savaitė vaikams „@ vasara“ Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

9 d. 14 val.

Projekto „E-paslaugų fakultetas „Žinios naudingos tada, kai jos gali palengvinti gyvenimą“ pristatymas Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

11 d. 18 val.

Šokių kolektyvo „Vėtra“ koncertas kultūros centre

12 d. 16 val.

Okupacijos ir genocido dienos minėjimui skirtas renginys kraštotyros muziejuje

14 d. 11 val.

Šv. mišios už gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius Švč. Trejybės bažnyčioje.

Po mišių - Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas prie kryžiaus, šalia Švč. Trejybės bažnyčios

15-26 d.

Skaitymo skatinimo akcija „Tarp žiedynų ir žolynų“ Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

23 d. 19 val.

Joninių (Rasos) šventė Taujėnų dvaro parke. Informacija - www.taujenudvaras.lt

25 d. 15 val.

Susitikimas su Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedros vedėju, prof. P. Grecevičiumi, įkūrusiu Kinijoje Baltų kultūros parką.  Fotografijų parodos „Šanchajus. Miesto siekiai ir svajonės“ bei knygų kolekcijos apie Kinijos istoriją, meną, kultūrą iš Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos fondo „Šanchajaus langai“ pristatymas

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

27 d. 16 val.

Vasaros šventė “Vepriai 2015” Vepriuose

28 d. 18 val.

Giedrės Kilčiauskienės koncertas „Džiazo miniatiūros“ Taujėnų dvare.

Informacija - www.taujenudvaras.lt

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

S. Dau­kan­to gat­vė­je gy­ve­nan­ti Zi­ta tei­ra­vo­si, kas tu­ri rū­pin­tis te­ri­to­ri­ja ap­link kon­tei­ne­rius.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne ša­lia kon­tei­ne­rių – bai­sus šiukš­ly­nas. Anks­ty­vą pa­va­sa­rį prie kon­tei­ne­rio kaž­kas su­dau­žė stik­lą. Stik­lai taip iki šiol ir vo­lio­ja­si. Pa­ti mo­te­ris sa­kė vos per plau­ką prie kon­tei­ne­rio į šu­kes ne­su­si­ža­lo­jo ko­jos – lai­mei stik­las per­rė­žė tik ba­tą.

 

Uk­mer­gė­je puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja – kas­met iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti pir­mo­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nį. Šiuo me­tu vyks­ta in­ten­sy­vūs šios šven­tės ren­gi­mo­si dar­bai. Ren­gi­nys vyks sek­ma­die­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ren­gia ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les. Jos svars­ty­ti ta­ry­bos na­riams bus tei­kia­mos spa­lio mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­tvir­ti­nus ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les, uk­mer­giš­kiai pri­va­lės jų lai­ky­tis.

UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja,  kad rengiamas „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 5 MW galios biokuro katilinę centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“  techninis projektas.

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro šių me­tų lie­pos 20 d. pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta In­teg­ra­lios pa­gal­bos plėt­ros pro­gra­ma, ku­rios įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­ty­ta pa­nau­do­ti ES fon­dų lė­šas.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras tuo pa­čiu įsa­ky­mu da­ly­vau­ja pro­gra­mo­je ir ren­gia pa­raiš­ką „In­teg­ra­lios pa­gal­bos tei­ki­mas Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Šiuo me­tu vyks­ta tik pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, ta­čiau tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­slau­ga.

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Puslapis 973 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų