Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jau šeš­tus me­tus mies­to se­niū­ni­ja skel­bia ak­ci­ją, ra­gi­nan­čią gy­ven­to­jus pa­do­va­no­ti šven­ti­nę eg­lę. Iš vie­nuo­li­kos pa­siū­ly­mų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai iš­rin­ko vie­ną – šie­met į mies­to cen­trą eg­lė at­ke­liaus iš Bi­ru­tės gat­vės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Sma­gu, kad bus pa­nau­do­ta vi­suo­me­ni­niams tiks­lams“, – džiau­gia­si Alek­san­dras Pet­ro.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Šie­met bus įreng­tos tre­jos su­py­nės vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se prie dau­gia­bu­čių na­mų. Ša­lia pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti ir suo­liu­kus.

Vi­sas rei­ka­lin­gas in­ven­to­rius jau yra nu­pirk­tas. Lė­šos tam skir­tos iš ra­jo­no biu­dže­to. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių įren­gi­mui šie­met skir­ta 10 tūks­tan­čių li­tų.

Per­nai skirs­tant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, šiems įren­gi­niams įsi­gy­ti ar re­konst­ruo­ti ne­bu­vo at­sei­kė­ta nė li­to.

Bal­ti­jos ke­liui pa­mi­nė­ti skir­tų dau­gia­die­nių plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nių „Bal­tic Chain Tour“ da­ly­viai rie­dė­jo ir mū­sų ra­jo­no ke­liais. Marš­ru­tas ve­dė per mies­to cen­trą, kur juos plo­ji­mais pa­svei­ki­no uk­mer­giš­kiai.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Mies­to cen­tru pra­švil­pė per šim­tą dvi­ra­ti­nin­kų.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro administratorė

 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre vyko apskrito stalo diskusija „Dvasinės vertybės svarstyklėse“. Į ją atvyko Seimo narė Dalia Teišerskytė ir Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Regimantas Baravykas.

Diskusijos dalyviai kalbėjosi apie dvasines vertybes.

LR Sei­mas nu­ta­rė 2018-uo­sius pa­skelb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio me­tais. Pa­žy­mint šį svar­bų įvy­kį, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ren­gu­si teik­ti pa­siū­ly­mus ir idė­jas, su­si­ju­sias su pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­ru.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­to vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ži­vi­lės Moc­ku­tės, dva­re vyks­tant re­no­va­ci­jos dar­bams, kom­plek­si­nės te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo ga­li­my­bės ap­ta­ri­nė­ja­mos ta­rian­tis su kva­li­fi­kuo­tais spe­cia­lis­tais. Į šį pro­ce­są no­ri­ma įtrauk­ti ir ra­jo­no bei vi­sos Lie­tu­vos vi­suo­me­nę.

Tre­čia­die­nį vy­ko iš­kil­min­gos Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro plėt­ros pro­jek­to pa­baig­tu­vės. Ja­me da­ly­va­vo šio pro­jek­to au­to­riai, ran­gos dar­bų vyk­dy­to­jai, įstai­gos dir­ban­tie­ji ir sve­čiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­pti centro vadovė Sigita Bakanauskienė pakvietė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių J. Varž­ga­lį ir UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ va­do­vą  Ed­mun­dą Ka­ra­niaus­ką.

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Va­sa­rio 5 die­ną nuo se­no mi­ni­ma šv. Ago­tos die­na. Šią die­ną bu­vo ke­pa­ma duo­na ir ti­kė­ta, kad apei­go­se pa­šven­tin­ta duo­na pa­gelbs­ti ki­lus gais­rui ir no­rint ap­si­sau­go­ti nuo li­gų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Geriausia dovana pirkėjams – nuolaidos.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė UAB „Uk­mer­gės duo­na“ me­tus pa­ly­dė­jo mi­nė­da­ma pra­smin­gą 50 me­tų ju­bi­lie­jų.

Me­tams be­si­bai­giant vy­ku­sios šven­tės me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si, dau­giau­siai me­tų sa­vo pro­fe­si­jai ati­da­vę dar­buo­to­jai. Pu­sės am­žiaus ju­bi­lie­jaus pro­ga ke­pyk­lo­je ati­da­ry­tas ne­di­de­lis mu­zie­jus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žyd­rū­no Pa­ške­vi­čiaus ir Pau­liaus Ce­ka­naus­ko ran­ko­mis su­for­muo­ta ir iš­kep­ta „Vil­kmer­gės“ duo­na šie­met pel­nė gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą.

 

Šal­tis – tik­ras var­gas duob­ka­siams. Am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą ruo­šian­tys vy­rai to­kio gi­laus įša­lo ne­at­me­na. Su­ak­me­nė­ju­sią že­mę įveik­ti duob­ka­siams pa­de­da pneu­ma­ti­nė įran­ga.

VILMA NEMUNAITIENĖ

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau žie­mos me­tu ka­pi­nė­se daž­nai deg­da­vo lau­žai. Taip duob­ka­siai ban­dy­da­vo įveik­ti įša­lą. Ta­čiau lau­žų kū­re­ni­mas ka­pi­nė­se nė­ra la­bai jau akiai mie­las re­gi­nys. Tad prieš po­rą me­tų nu­tar­ta lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čias įmo­nes įpa­rei­go­ti nu­si­pirk­ti kom­pre­so­rius. Žie­mos me­tus jais pa­vyks­ta įveik­ti įša­lą.

 

 

Dėl įša­lo ne­at­lai­ko ne tik ran­kos, bet ir pneu­ma­ti­nė įran­ga.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai Sar­ge­lių kai­me įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė di­di­na UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ga­my­bos kaš­tus. Eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai iš­pil­dy­ti, ta­čiau gy­ven­to­jų ki­še­nės tik­rai nu­ken­tės. Įmo­nė jau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, ke­tin­da­ma bran­gin­ti van­de­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Kai kuriems sukti galvos dėl vandens kainos tikrai neprireiks...

Puslapis 974 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų