Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Penk­ta­die­nį Kė­dai­niuo­se, Šiau­liuo­se ir Uk­mer­gė­je  vy­ko pro­fe­si­nių są­jun­gų pi­ke­tai dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos di­di­ni­mo. Vi­suo­se tri­juo­se mies­tuo­se pi­ke­tai bu­vo su­reng­ti prie ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos di­di­ni­mo ati­dė­lio­ji­mui, to­dėl tę­sia pro­tes­to ak­ci­jas vi­so­je ša­ly­je.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pi­ke­tuo­to­jus pa­si­ti­ko ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ypa­tin­gai Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­ną šie­met pa­mi­nė­jo uk­mer­giš­kiai.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras ko­le­goms su­ren­gė šven­tę, pa­va­din­tą „So­cia­li­nis skry­dis“.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Meras Algirdas Kopūstas pasveikino jubiliates.

 

Ne­se­niai už nuo­pel­nus, pri­si­de­dant prie ša­lies trans­por­to vys­ty­mo, bu­vo ap­do­va­no­tas Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas. Re­ko­men­da­vus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jai, šį ap­do­va­no­ji­mą jam įtei­kė Lie­tu­vos pra­mo­nin­inkų kon­fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tarp kai­my­nų ky­lan­tys ne­su­ta­ri­mai mal­ši­na­mi ne vi­sa­da tai­kiais bū­dais. Tai ga­li virs­ti vi­sos gat­vės ka­ru su įžei­di­nė­ji­mais ir net muš­ty­nė­mis. Keis­čiau­sia, kai nuo­la­ti­nių rie­te­nų prie­žas­ti­mi tam­pa smul­kme­nos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ona Va­lei­tie­nė sa­ko ne­be­ga­lin­ti ra­miai gy­ven­ti dėl jai ken­kian­čių kai­my­nų.

Per­skai­čiau ,,Uk­mer­gės ži­nių“ 2013 m. sau­sio 22 d. straips­nį ,,Iš­si­kraus­tė ne­grįž­ta­mai“ ir li­ko to­kia min­tis, koks yra ir šio straips­nio pa­va­di­ni­mas.

Nuo 1982 m. iki maž­daug 2003 me­tų ad­vo­ka­tai Da­nu­tė Gied­rai­tie­nė, Al­vy­das Poš­kus (da­bar tei­sė­jas Vil­niu­je) ir Gin­tau­tas V. Stan­kai­tis nuo­mo­jo­me teis­mo pa­sta­te ka­bi­ne­tą pir­ma­me aukš­te. Ša­lia bu­vo du­rys į teis­mo ar­chy­vą, tei­sė­jo Vy­tau­to Grei­čiaus (vė­liau per­si­kė­lu­sio­ dirb­ti į Aukš­čiau­si­ą­jį teis­mą Vil­niu­je) ka­bi­ne­tas ir teis­mo sek­re­to­rės Ni­jo­lės (da­bar teis­mo ant­sto­lės) ka­bi­ne­tas.

 

Ser­gan­čius be ar­ti­mų­jų glo­bos li­ku­sius uk­mer­giš­kius pri­žiū­rin­čios so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­dė­jė­jos sa­vo glo­bo­ti­nius nuo šiol lan­kys pės­čio­mis. Tau­pant biu­dže­to lė­šas nuo­la­ti­niai mė­ne­si­niai bi­lie­tai joms ne­bus per­ka­mi.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

„Ka­dan­gi dar­buo­to­joms rei­kia va­ži­nė­ti po vi­są mies­tą, anks­čiau jos bu­vo ap­rū­pi­na­mos mė­ne­si­niais au­to­bu­sų bi­lie­tais, da­bar dėl lė­šų sty­giaus bi­lie­tai ne­be­per­ka­mi“, – sa­kė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė. Di­rek­to­rė pa­mi­nė­jo, kad no­rin­tys gau­ti pa­gal­bos na­muo­se pa­slau­gas pri­va­lo pa­ra­šy­ti pra­šy­mą. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai nu­sta­to ir įver­ti­na pa­slau­gų po­rei­kį, pa­gal ku­rį ski­ria­mos lan­ky­mo va­lan­dos.

 

 

Ser­gan­čiais, vie­ni­šais as­me­ni­mis rū­pi­na­si Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Į me­di­kus pas­ta­ruo­ju me­tu krei­pia­si dau­giau pa­cien­tų – žie­mos au­kų, su­si­ža­lo­ju­sių par­griu­vus lau­ke. Gy­ven­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad sa­vo pri­ei­go­mis men­kai be­si­rū­pi­nančios kai ku­rios įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Žiemą turime būti atsargūs.

Pri­va­tūs pa­plū­di­miai – mū­sų ša­ly­je dar di­de­lė re­te­ny­bė. To­kio ide­a­liai su­tvar­ky­to pa­plū­di­mio pa­to­gu­mus ga­li iš­ban­dy­ti uk­mer­giš­kiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pri­va­tų van­dens tel­ki­nį juo­sia pri­va­tus pa­plū­di­mys.

Nuo ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­lio­jo Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, kad ka­sos apa­ra­tai tu­rės bū­ti nau­do­ja­mi pre­kiau­jant mais­to pro­duk­tais vi­so­se deng­to­se tur­ga­vie­tė­se, pa­sta­tuo­se, pa­tal­po­se, kios­kuo­se ir au­to­par­duo­tu­vė­se, o be ka­sos apa­ra­tų pre­kiau­ti mais­tu bus lei­džia­ma tik lau­ke. Ti­ki­ma­si, kad nau­ja tvar­ka už­tik­rins di­des­nį ver­slo skaid­ru­mą, ge­res­nę pa­ja­mų ap­skai­tos kon­tro­lę, už­kirs ke­lią še­šė­li­nei veik­lai bei ge­riau ap­sau­gos var­to­to­jų tei­ses.

Ne­se­niai pa­skelb­ta­me Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ja­ma Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę gy­ven­to­jams de­kla­ruo­ti at­lie­kų kie­kį. Ta­čiau po šio spren­di­mo per­ver­smo ti­kė­tis ne­ver­ta – šiukš­lių mi­ni­mu­mą nu­sta­tys sa­vi­val­dy­bė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Di­de­lių vie­ti­nės rin­klia­vos tvar­kos pa­si­kei­ti­mų ga­li­me ne­si­ti­kė­ti.

Puslapis 977 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų