Ilgesnėms stovykloms galimybių nėra

Kad per atos­to­gas mo­ki­niai ne­nu­obo­džiau­tų, mo­kyk­los ren­gia bent ke­lių die­nų sto­vyk­las. Tė­vai no­rė­tų, kad vai­kai bū­tų už­im­ti ge­ro­kai il­ges­nį lai­ką. Ta­čiau sto­vyk­lų truk­mė pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės joms ski­ria­mų lė­šų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mos die­ni­nės ir sta­cio­na­rios sto­vyk­los.

 

Au­to­rės nuotr. Sto­vyk­lo­se vai­kams siū­lo­ma įvai­ri veik­la. 


Pas­ta­ro­sios trun­ka sa­vai­tę ar il­giau, po­il­sis – su nak­vy­ne. To­kios, pa­vyz­džiui, vyks­ta Vep­riuo­se, jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai – ke­li.

Tuo me­tu die­ni­nes sto­vyk­las fi­nan­suo­ja sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau biu­dže­tas tam, anot pa­va­duo­to­jos, yra ri­bo­tas. Šie­met skir­ta 13 900 eu­rų, ku­rie bus pa­nau­do­ti 22-ų sto­vyk­li­nių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mui – tiek jų bu­vo pa­teik­ta.

Pro­gra­mas ga­lė­jo teik­ti ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos „Vai­kų už­im­tu­mo va­sa­ros atos­to­gų me­tu pro­gra­mų rė­mi­mo“ kon­kur­sui. Fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas va­sa­ros po­il­sio die­ni­nėms sto­vyk­loms, ku­rio­se ga­li da­ly­vau­ti tik Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys vai­kai.

Vie­na to­kių ke­le­tą die­nų vy­ko Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rios vie­no iš mo­ki­nių ma­mą sto­vyk­los truk­mė nu­ste­bi­no. Jos ma­ny­mu, ga­lė­jo bū­ti bent dvi sa­vai­tes. „Bū­tų ge­riau ir vai­kams, ir tė­ve­liams pa­to­gu, nes ir taip nė­ra kur Uk­mer­gė­je nu­ves­ti vai­ku­čių. Ne­gi sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri pi­ni­gų il­ges­nėms sto­vyk­loms?“ – svars­tė ma­ma. 

Pa­sak I. Krikš­ta­po­nie­nės, iš mi­nė­tam kon­kur­sui skir­tų lė­šų fi­nan­suo­ja­mos sto­vyk­los iki pen­kių die­nų. Vie­nai die­nai vie­nam vai­kui ski­ria­ma 1,5 eu­ro. „Tai bu­vo pen­kių die­nų die­ni­nė sto­vyk­la, kur vai­kai at­ei­na, pa­bū­na pa­gal tam tik­rą pro­gra­mą, – apie Se­na­mies­čio mo­kyk­lą pa­sa­ko­jo ji. – Ši mo­kyk­la už­ėmė ir pa­čios mo­ki­nius, ir sa­vo sky­riaus Lai­čiuo­se pra­di­nu­kus.“ Čia, anot jos, sto­vyk­la­vo apie pus­šim­tis vai­kų.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, sten­gia­ma­si pa­skirs­ty­ti lė­šas įvai­rioms mo­kyk­lų sto­vyk­loms: trun­kan­čioms ir ke­lias, ir dau­giau die­nų. Be to, sie­kia­ma, jog kuo dau­giau skir­tin­gų mo­kyk­lų vai­kų tu­rė­tų to­kio po­il­sio ga­li­my­bę – ne tik, pa­vyz­džiui, iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų.  

Pas­ta­rie­ji, be­je, ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo lė­šų ir sto­vyk­lo­je jiems ne­rei­kia mo­kė­ti už mai­ti­ni­mą. Tuo me­tu ne­rem­ti­ni sto­vyk­lau­to­jai mais­tą tu­rė­tų iš­si­pirk­ti ar ga­li pa­tys at­si­neš­ti val­gy­ti, ta­čiau mo­kė­ti už už­im­tu­mą sto­vyk­los me­tu, prie­mo­nes, ke­lio­nes ne­rei­kia. 

„Jei­gu tė­vai su­tin­ka pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai, die­ni­nes sto­vyk­las ga­li­ma il­gin­tis. Jei, pa­vyz­džiui, lie­ka kaž­ku­riai sto­vyk­los pro­gra­mos da­liai ne­pa­nau­do­tų lė­šų bei prie­mo­nių, tuo­met or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­pil­do­mų žai­di­mų, iš­vy­kų, ir sto­vyk­la ga­li truk­ti il­giau – 7, 8 die­nas. Tai, ži­no­ma, pri­klau­so ir nuo mo­ky­to­jų, ku­rie prie pa­pil­do­mų sto­vyk­los die­nų su­tin­ka pri­si­dė­ti ne­ap­mo­ka­mu sa­vo dar­bu“, – pa­sa­ko­jo I. Krikš­ta­po­nie­nė.  

Pro­gra­mas die­ni­nėms sto­vyk­loms šie­met tei­kė ne tik mies­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los, bet ir Del­tu­vos, Dai­na­vos, Žel­vos, Pa­bais­ko, ki­tos įstai­gos. Sta­cio­na­rias sto­vyk­las ren­gia Me­no mo­kyk­la, Spor­to cen­tras, skau­tai.

Kas­met vi­są va­sa­rą sto­vyk­lau­to­jai šur­mu­liuo­ja Vep­riuo­se. „Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las už­ima ne tik vi­so ra­jo­no mo­kyk­lų vai­kus, – sa­ko pa­šne­ko­vė. – Šios sto­vyk­los fi­nan­suo­ja­mos ir sa­vi­val­dy­bės, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir tė­vų lė­šo­mis. Kai ku­riems – iš eu­ro­pi­nių fon­dų re­mia­miems vai­kams – mo­kė­ti ne­rei­kia, ki­tiems tai­ko­mas mi­ni­ma­lus, va­di­na­ma­sis draus­mi­nis, mo­kes­tis. Nes pa­si­tai­ko, kad sto­vyk­lo­je ne­adek­va­čiai el­gia­si ar­ba jau ki­tą die­ną ima ir su­gal­vo­ja, kad sto­vyk­lau­ti ne­be­no­ri.“ 

Anot jos, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mo­je die­ni­nė­je sto­vyk­lo­je mo­ki­nys ga­li su­da­ly­vau­ti vie­ną kar­tą. Pa­gei­dau­jant ki­tos, pri­si­dė­ti ga­li tė­vai. At­si­lais­vi­nu­sių vie­tų bū­na ir Vep­riuo­se – pa­si­tei­rau­ti apie jas ga­li­ma pa­si­skam­bi­nus į sto­vyk­lą.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ    

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų